İlçe­mi­ze bağlı, Bü­yük­köy Bel­de­si Bü­yük­köy Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Çepni, be­ra­be­rin­de Ak Parti Bü­yük­köy Belde Baş­ka­nı Sedat Te­ci­mer’le bir­lik­te, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na ata­nan ve aynı za­man­da Çay­kurs­por Ku­lü­bü YK Baş­ka­nı olan Yusuf Ziya ALİM’e teb­rik zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.

Çay­kur’un Ça­ye­li’li, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­oğ­lu’nun da ka­tıl­dı­ğı ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­nin ha­tı­ra­sı­na, Bü­yü­köys­por Ku­lü­bü YK Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Çepni ta­ra­fın­dan, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim’e is­mi­nin yer al­dı­ğı Bü­yük­köys­por ku­lü­bü­nün renk­le­ri­ni ta­şı­yan, “Bü­yük­köy Spor 53 Yusuf Ziya Alim” ya­zı­lı forma he­di­ye et­ti­ler.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI