Monthly Archives: Şubat 2021

HAMSİDE AV YASAĞI UZATILDI

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Ba­lık­çı­lık ve Su Ürün­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün­ce daha önce iki defa kısmi ola­rak dur­du­ru­lan ti­ca­ri amaç­lı hamsi av­cı­lı­ğı av ya­sa­ğı, 7 Şubat 2021 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Ba­lık­çı­lık ve Su Ürün­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün­ce daha önce iki defa kısmi ola­rak dur­du­ru­lan ti­ca­ri amaç­lı hamsi av­cı­lı­ğı av ya­sa­ğı, 7 Şubat 2021 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı.Haber Mer­ke­zi

Devamını oku

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ “HİZMETE DEVAM”

Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi, ça­lış­ma­la­ra ara­lık­sız ola­rak devam edi­yor. 2019 yılı Mart ayın­da ya­pı­lan ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­rin­de hal­kın gös­ter­miş ol­du­ğu üstün te­vec­cüh­le Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­nan İsmail Hakkı Çift­çi, İlçe­mi­zi daha bir ya­şa­nır hale ge­tir­mek için eki­bi­miz­le gece gün de­me­den ara­lık­sız ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.Yak­la­şık ola­rak 2 yıl gibi bir süre önce Be­le­di­ye­yi dev­ral­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çift­çi, amaç­la­rı­nın

Devamını oku

BÜYÜKKÖYSPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNDEN ALİM’E TEBRİK ZİYARETİ

İlçe­mi­ze bağlı, Bü­yük­köy Bel­de­si Bü­yük­köy Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Çepni, be­ra­be­rin­de Ak Parti Bü­yük­köy Belde Baş­ka­nı Sedat Te­ci­mer’le bir­lik­te, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na ata­nan ve aynı za­man­da Çay­kurs­por Ku­lü­bü YK Baş­ka­nı olan Yusuf Ziya ALİM’e teb­rik zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Çay­kur’un Ça­ye­li’li, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­oğ­lu’nun da ka­tıl­dı­ğı ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­nin ha­tı­ra­sı­na, Bü­yü­köys­por Ku­lü­bü YK

Devamını oku