Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç gi­riş-çı­kış ya­par­ken, ih­ra­ca­ta ise 552 mil­yon do­lar­lık li­ra­lık katkı sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk, “Dünya Güm­rük Günü” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı­nı kabul etti. Vali Doruk’un ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­re­te, Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin, Şube Mü­dü­rü Vil­dan Ateş, Hopa Güm­rük Müdür Yar­dım­cı­sı Sevim Koç­yi­ğit ile güm­rük per­so­ne­li ka­tıl­dı.

Vali Doruk, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­re­rek, mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren tüm güm­rük ça­lı­şan­la­rı­nın ’26 Ocak Dünya Güm­rük Günü’nü kut­la­dı.Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin ise Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan üze­rin­den Kaf­kas ül­ke­le­ri­ne açı­lan Sarp Sınır Ka­pı­sı’nın iş­le­yi­şi hak­kın­da da bilgi verdi. Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 ara­cın gi­riş-çı­kış yap­tı­ğı­nı kay­de­den Bil­gin, sınır ka­pı­sı­nın ih­ra­ca­ta 552 mil­yon 549 bin 756 do­lar­lık katkı sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Pan­de­mi ol­ma­sı­na rağ­men Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan, bir günde 709 tır ge­çi­şi ile tüm za­man­la­rın da re­ko­ru kı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bil­gin, bunun da ülke eko­no­mi­si­ne önem­li bir katkı sağ­la­dı­ğı­nı ifade etti.​Zi­ya­ret­te Bil­gin, günün anı­sı­na Vali Doruk’a çiçek tak­dim etti. Haber Merkezi