Gü­ney­su Ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Ka­ra­yol­la­rı 103.Şu­be­ye he­ye­lan düştü, bir kam­yon kul­la­nıl­ma­ya­cak de­re­ce­de hasar gördü. Olay dün ak­şa­mü­ze­ri oldu.

Rize de mey­da­na gelen he­ye­lan ne­de­ni ile ka­ra­yol­la­rı 103. Şube debir dam­per­li kam­yon­da ağır hasar mey­da­na geldi. CHP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu ’”Ka­ra­yol­la­rı emek­li­si ola­rak, yağ­mur, çamur, kar kış, sıcak, toz top­rak de­me­den 30 yıl bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız mesai ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek her zaman yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu ve he­ye­lan ne­de­niy­le ha­sa­rın bo­yu­tu­nu ye­rin­de tes­pit edip alı­na­cak ön­lem­ler hak­kın­da gö­rüş­le­ri­mi­zi pay­laş­tık. Ka­ra­yol­la­rı ça­lı­şan­la­rı­na ve 103 şube ele­man­la­rı­na geç­miş olsun ka­za­sız be­la­sız ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­le­rim’ dedi.
Ka­ra­yol­la­rı 103. Şube şefi ve ça­lı­şan­la­rı­na CHP Rize mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan geç­miş olsun zi­ya­re­ti ya­pıl­dı. Ör­güt­len­me­den so­rum­lu Bşk.​Yrd. Kazım Be­şik­çi, Spor­dan Bşk.​Yrd. Emin Ali Kal­cı­oğ­lu, Sen­di­ka­lar­dan so­rum­lu Bşk. Yrd. Hızır İlyas Katip, Es­naf­tan so­rum­lu Bşk.​Yrd. Orhan De­mir­tas ile bir­lik­te geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de hazır bu­lu­na­rak gö­rev­li­ler­den he­ye­lan hak­kın­da bilgi al­dı­lar.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU