2 yılı aşkın sü­re­dir Ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ata­nan Yusuf Ziya Alim ‘’işi­miz ÇAY, ne­re­de insan varsa Ça­yı­mı­zı ulaş­tır­mak ama­cın­da­yız’’.

Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan 9 Ocak 2021 ta­ri­hin­de asa­le­ten gö­re­ve ata­nan Genel Müdür Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. ÇAY­KUR’a sı­fır­dan işe baş­la­ya­rak baş­la­ya­rak Genel Mü­dür­lük ma­ka­mı­na kadar yük­se­len ilk ve tek Genel Müdür olan Yusuf Ziya Alim’’ ben çayın için­den gelen bi­ri­si­yim. Bende mev­si­min­de çay top­la­dım ve ta­şı­dım. Halen çay üre­ti­ci­si­yim sı­kın­tı­la­rı­mı­zı ya­kın­dan bi­li­yo­rum’’ dedi.
Çay satış ma­ğa­za­la­rı be­da­va rek­lam oldu
İlk Genel Mü­dür­lü­ğü­müz önün­de yap­tı­ğı­mız Çay satış ma­ğa­za­mız öncü oldu, Gi­re­sun-Ti­re­bo­lu ve Art­vin-Ke­mal­pa­şa ma­ğa­za­la­rı­mız yüze yakın çay çe­şi­di­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­nu­yor. Yal­nız Mer­kez ve Ti­re­bo­lu’da ilk yıl 200 ton üs­tün­de çay sa­tı­şı­mız oldu.
Er­zu­rum’da yıl­ba­şı ön­ce­si ma­ğa­za açtık, Er­zu­rum­lu­la­ra Çifte mi­na­re man­za­ra­lı Pa­lan­dö­ken Çayı pa­ket­le­dik. İstan­bul-Sa­rı­yer’de son ma­ğa­za­mı­zı açtık. He­de­fi­miz bütün il­ler­de satış ma­ğa­za­sı açmak, sı­ra­da Mart ayın­da An­ka­ra ve son­ra­sın­da Di­yar­ba­kır var.
Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leşt.2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak.
İkiz­de­re Or­ga­nik Çay Fab­ri­ka­sı öde­ne­ğe bağlı
İkiz­de­re böl­ge­sin­de or­ga­nik çay üre­ti­li­yor. Bu çayı Ka­le­cik fab­ri­ka­mız­da iş­li­yo­ruz, bu hem ma­li­yet ar­tı­rı­mı hem ka­li­te kay­bı­na sebep olu­yor. Kurum ola­rak ya­pıl­ma­sın­dan ya­na­yız. Eli­miz­de­ki arazi Fab­ri­ka yap­mak için ye­ter­li. Fab­ri­ka ya­pı­mı için ÇAY­KUR ola­rak para sı­kın­tı­mız var. Biz kurum ola­rak ya­pı­la­cak fab­ri­ka­ya para ayı­ra­ma­yız ama An­ka­ra’dan öde­nek ve­ri­lir­se fab­ri­ka­mı­zı ya­pa­rız ve 1 se­ne­de hiz­me­te so­ka­rız’ dedi.
Ste­via Fab­ri­ka­sı­nı ki­ra­lı­yo­ruz
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’’ üre­ti­mi­ne eski Genel Müdür dö­ne­min­de önem ve­ri­len ve baş­la­nı­lan Ste­via üre­ti­ci­den kabul gör­me­di. Biz o dö­nem­de 46 fab­ri­ka­mız­da ku­ru­lan küçük bah­çe­ler için yazı ile Ste­vi­ayı da­ğıt­tık. Bazı üre­ti­ci ‘otun için­de kaldı, çü­rü­dü, ben bu­nun­la uğ­ra­şa­mam’ dedi.
Zi­ra­at bah­çe­miz­de ta­ma­men tü­ken­di. Üre­ti­ci­le­ri­miz bi­raz­da ko­lay­lı­ğa alış­mış, Ste­vi­ayı ka­bul­le­ne­me­di. Ste­vi­ayı il­gi­le­nil­mek is­te­nen bir ürün. İki yılda bir ye­ni­den di­ki­lecek.
Ot için­de bü­yü­ye­mi­yor. Ya­pı­lan fab­ri­ka­yı sat­mak is­te­dik iha­le­ye çı­kar­dık kimse al­ma­dı. Şimdi ye­ni­den ki­ra­la­mak için iha­le­ye çık­tık.
Rize’de Ste­vi­ayın alt­ya­pı­sı hiç yok.
Fi­zi­bi­li­te­si ya­pıl­ma­dan fab­ri­ka­sı ya­pıl­mış bir ürün’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU