Rize’de ya­şa­yan Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu ev ha­nım­lı­ğın­dan sı­kı­lın­ca sti­list ol­ma­ya karar verdi ve yap­tı­ğı çi­zim­ler­le her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şar­dı.

Rize’de ya­şa­yan ev ha­nı­mı Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu, ço­cuk­luk­tan gelen ye­te­ne­ği­ni kul­lan­dı ve ilk başta kendi ça­pın­da kı­ya­fet­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gün­ler sonra ta­sa­rım­la­rı art­tık­ça ünlü mo­da­cı Cemil İpe­ke­çi’ye bu ta­sa­rım­la­rı gön­der­di ve ken­di­siy­le ta­nış­ma fır­sa­tı buldu. İpekçi’nin atöl­ye­sin­de 4 aylık bir eği­tim alan Ka­ra­faz­lı­oğu, Rize’ye dön­dü­ğün­de ta­sa­rım­la­rı­na devam etti ve Rize bezi ola­rak bi­li­nen fe­re­ti­ko ile kı­ya­fet­ler dik­me­ye baş­la­dı. Ka­ra­faz­lı­oğ­lu Rize bezi sa­ye­sin­de ise dün­ya­nın en doğal ve sağ­lık­lı kı­ya­fet­le­ri­ni ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı.
Çizim yapma is­te­ği­nin ken­di­si için do­ğuş­tan gelen bir heves ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Ben bu duygu ile doğ­mu­şum di­ye­bi­li­rim çünkü kü­çük­ken gör­dü­ğüm her nes­ne­nin, ob­je­nin res­mi­ni çiz­dim. Za­man­la bu şe­kil­len­me­ye baş­la­dım ve ken­di­mi giysi ta­sa­rım­la­rı ya­par­ken bul­dum. De­ne­me­ler yap­tım, Rize bezi üze­ri­ne ayak­ka­bı­lar yap­tım, giy­si­ler yap­tım. Cemil İpekçi ile ta­nış­ma fır­sa­tım oldu. Atöl­ye­sin­de 4 buçuk ay kadar bir eği­tim aldım. Bu benim en büyük şan­sım­dı. Beni baya bir ge­liş­tir­di” dedi.
“Ça­lış­ma­la­rım­da Rize be­zi­ni ter­cih edi­yo­rum”
Rize bezi ola­rak bi­li­nen fe­re­ti­ko­nun ya­şa­ma­sı için mü­ca­de­le et­ti­ği­ni, bu ne­den­le ça­lış­ma­la­rın­da Rize be­zi­ni ter­cih et­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Neden fe­re­ti­ko de­di­ği­niz zaman çünkü fe­re­ti­ko ke­ne­vir bit­ki­si­nin lif­le­rin­den elde edi­lir. Bu lif­ler­den elde edi­len ip­lik­ler­le el tez­gah­la­rın­da do­ku­nur ve bu hiç­bir şe­kil­de kim­ya­sal sü­reç­ten geç­mez. Ta­ma­men do­ğal­dır. Bi­yo­ener­ji­sin­den do­la­yı gü­ve­le­ri ve si­nek­le­ri uzak tutar. Aynı za­man­da ina­nıl­maz bir anti bak­te­ri­yel­dir. Rize be­zi­nin ta­ri­hi de var. Geç­miş dö­nem­ler­de Fatih Sul­tan Meh­met’in tıl­sım­lı göm­le­ği de fe­re­ti­ko ku­ma­şıy­dı. Rize be­zin­den ya­pıl­mış­tı. Bu yüz­den ter­cih ettim. Öte yan­dan sıcak or­tam­da serin, serin or­tam­da sıcak tutma özel­li­ği var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Özel­lik­le genç­le­rin ter­cih ede­ce­ği kı­ya­fet­ler ta­sar­lı­yo­rum”
Rize be­zin­den özel­lik­le genç­le­rin ter­cih ede­ce­ği kı­ya­fet­ler ta­sar­la­dı­ğı­nı, son­ra­ki sü­reç­te ise fe­re­ti­ko­nun yurt dı­şın­da du­yul­ma­sı için ça­lı­şa­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Fe­re­ti­ko be­zin­den özel­lik­le genç­le­re yö­ne­lik gün­cel kı­ya­fet­ler ta­sar­la­dım. İle­ri­si için bu ku­maş­tan her­ke­sin ya­rar­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Er­kek­ler ve ço­cuk­lar için de ta­sa­rım­la­rım ola­cak. He­de­fim ise bu ku­ma­şın sa­de­ce Tür­ki­ye sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de değil, yurt dı­şın­da da ta­nın­ma­sı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Düş­me­den insan yü­rü­me­yi öğ­re­ne­mi­yor”
Dün­ya­ya ev ha­nı­mı ola­rak gel­me­di­ği­ni fark et­ti­ğin­de sti­list olma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Bir şey­ler­den ra­hat­sız­dım. Bu dün­ya­ya ben ev ka­dı­nı olmak için gel­me­dim, bunu be­li­yor­dum. Ne­re­den baş­la­mam ge­rek­ti­ği­ni bil­mi­yor­dum. Rize el do­ku­ma­sı fe­re­ti­ko be­zi­ni keş­fet­tik­ten sonra beni çok et­ki­le­di. O yüz­den ben bu ku­maş­la yo­lu­ma devam etmek is­te­dim” diye ko­nuş­tu.
Ev ka­dın­la­rı­na bir yer­den baş­la­mak için asla vaz­geç­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Hiç­bir zaman ken­di­le­ri­ni yüzde 100 hazır his­set­me­ye­cek­ler. Her zaman bir ba­ha­ne­le­ri ola­cak. Ba­şa­rı­lı in­san­la­rın ba­ha­ne­le­ri olmaz, ol­ma­ma­lı. O yüz­den ev ha­nım­la­rı o adımı at­sın­lar. Ken­di­le­ri­ni en hazır his­set­me­di­ği anda da o adımı at­sın­lar. Ben ba­şa­ra­mam de­dik­le­ri anda o adımı at­sın­lar. Baş­la­sın­lar, ge­ri­si­ni bir şe­kil­de Allah kalp­le­ri­ni, ni­yet­le­ri­ni temiz tu­tar­sa hal­le­di­yor. Düş­me­den bir çocuk yü­rü­me­yi öğ­re­ne­mi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi