Ana­va­tan Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Cey­hun Yıl­maz, Rize’de ya­pı­mı devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di.

Rize de kent­sel dö­nü­şü­mün esnaf üze­rin­de ki et­ki­le­ri­ne de­ği­nen Yıl­maz “Rize de kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si kap­sa­mın­da be­le­di­ye blok­la­rı­nın yı­kı­la­cak ol­ma­sı çevre dük­kân­la­rın ki­ra­la­rı­nı iki misli ar­tır­dı, yarı ya­rı­ya pa­ha­la­nan ki­ra­lar es­na­fı­mı­zın be­li­ni bük­mek­te, zaten pan­de­mi ne­de­ni ile hafta sonu ke­penk ka­pat­mak zo­run­da kalan es­na­fı­mız, hafta içi de is­te­di­ği ra­kam­la­rı ka­za­na­mı­yor.
Es­na­fın bu zor du­ru­mu­na yet­ki­li­ler çare bul­ma­lı, çevre dük­kan­la­rın mal sa­hip­le­ri ada­let­siz kira ar­tı­şı yapıp es­na­fın zaten zor dönen çar­kı­na çomak so­ku­yor’’ dedi.
Ayrı za­man­da ye­ni­den dolgu sa­ha­sı­na ta­şı­nan dol­muş du­rak­la­rı­nı hem şoför es­na­fı için hem de yol­cu­lar için so­run­lar ya­ra­tı­yor, dolgu sa­ha­sı­na ula­şım­da tra­fik se­be­biy­le yol­cu­la­rın kar­şı­ya geç­me­si teh­li­ke­li ve kış şart­la­rın­da zor olu­yor, bir an önce uygun bir nok­ta­da alt geçit veya üst geçit ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor, bun­lar­da yet­mez­miş gibi Rize’nin Tür­ki­ye’nin en çok yağ­mur alan şehri ol­du­ğu­nu unu­ta­na yet­ki­li­ler du­rak­la­rın su ile dol­ma­sı­na sebep olu­yor, so­ru­yo­rum size şimdi bu­ra­sı ya­pı­lır­ken kime ihale edil­di, hangi mü­te­ah­hit bu­ra­yı yaptı ve hangi ka­li­te kont­rol­cü bu­ra­ya onay verdi?’’ dedi.
Rize’nin so­run­la­rı­nın bir an önce çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Yıl­maz ‘’ Rize hiz­me­ti en çok hak eden ve­fa­lı bir ildir’’ dedi.
Haber Merkezi