AK Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve Mer­kez İlçe Baş­kan­lı­ğı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üye­le­ri Kı­zı­lay’daki kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak, her­ke­si kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti.

Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kı­zı­lay’da kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı­na dik­kat çe­ke­rek, bütün teş­ki­lat­la­rı ve va­tan­daş­la­rı kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti.
Kan ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Ak, “Bugün yü­rüt­me ku­ru­lu üye­le­ri­miz­le Kı­zı­lay’ın kan ba­ğı­şı çağ­rı­sı­na ses­siz kal­ma­ya­rak, kan ba­ğı­şın­da bu­lun­duk.
İnşal­lah yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­miz, belde ma­hal­le, ve köy baş­kan­la­rı­mız ile ka­de­me ka­de­me tüm yö­ne­tim­le­ri­miz­le bir kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma se­fer­ber­li­ği baş­lat­mak is­ti­yo­ruz.
Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı da Kı­zı­lay’ımıza ge­re­ken des­te­ği ver­me­ye davet edi­yo­ruz.
Kan ver­mek hem kendi sağ­lı­mız için hem de kan ih­ti­ya­cı olan has­ta­la­rı­mız için çok fazla önem arz et­mek­te­dir.
Ham­dol­sun bizim in­sa­nı­mız yar­dım­se­ver­li­ği ve ih­ti­ya­cı olana ko­şul­suz yar­dı­mı ile her daim ön plan­da ol­muş­tur.
Şim­di­de aynı has­sa­si­ye­ti ve du­yar­lı­lı­ğı Kı­zı­lay’a ve­re­cek­le­ri des­tek­le bek­li­yo­ruz in­şal­lah.
Bu­lun­du­ğu­muz Pan­de­mi dö­ne­mi ve­re­ce­ği­niz des­tek özel­de böl­ge­miz ge­nel­de ise ül­ke­miz için çok önem­li.
Ve­re­ce­ği­niz her bir damla kanın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu has­ta­ne­le­ri­miz­de umut­suz­ca kan bek­le­yen has­ta­la­rı­mı­za can ola­cak­tır.Kan ba­ğı­şı he­pi­mi­zin ortak so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­lı­dır.
Şim­di­den kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

Haber Merkezi