Monthly Archives: Şubat 2021

Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat

Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç gi­riş-çı­kış ya­par­ken, ih­ra­ca­ta ise 552 mil­yon do­lar­lık li­ra­lık katkı sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk, “Dünya Güm­rük Günü” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı­nı kabul etti. Vali Doruk’un ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­re­te, Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin, Şube Mü­dü­rü Vil­dan Ateş, Hopa Güm­rük Müdür Yar­dım­cı­sı Sevim Koç­yi­ğit ile güm­rük per­so­ne­li ka­tıl­dı.

Vali Doruk, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­re­rek, mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren tüm güm­rük ça­lı­şan­la­rı­nın ’26 Ocak Dünya Güm­rük Günü’nü kut­la­dı.Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin ise Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan üze­rin­den Kaf­kas ül­ke­le­ri­ne açı­lan Sarp Sınır Ka­pı­sı’nın iş­le­yi­şi hak­kın­da da bilgi verdi. Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 ara­cın gi­riş-çı­kış yap­tı­ğı­nı kay­de­den Bil­gin, sınır ka­pı­sı­nın ih­ra­ca­ta 552 mil­yon 549 bin 756 do­lar­lık katkı sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Pan­de­mi ol­ma­sı­na rağ­men Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan, bir günde 709 tır ge­çi­şi ile tüm za­man­la­rın da re­ko­ru kı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bil­gin, bunun da ülke eko­no­mi­si­ne önem­li bir katkı sağ­la­dı­ğı­nı ifade etti.​Zi­ya­ret­te Bil­gin, günün anı­sı­na Vali Doruk’a çiçek tak­dim etti. Haber Merkezi

HEDEFİMİZ HERYERDE ÇAYKUR ÇAYINI SATMAK

2 yılı aşkın sü­re­dir Ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ata­nan Yusuf Ziya Alim ‘’işi­miz ÇAY, ne­re­de insan varsa Ça­yı­mı­zı ulaş­tır­mak ama­cın­da­yız’’.

Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan 9 Ocak 2021 ta­ri­hin­de asa­le­ten gö­re­ve ata­nan Genel Müdür Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. ÇAY­KUR’a sı­fır­dan işe baş­la­ya­rak baş­la­ya­rak Genel Mü­dür­lük ma­ka­mı­na kadar yük­se­len ilk ve tek Genel Müdür olan Yusuf Ziya Alim’’ ben çayın için­den gelen bi­ri­si­yim. Bende mev­si­min­de çay top­la­dım ve ta­şı­dım. Halen çay üre­ti­ci­si­yim sı­kın­tı­la­rı­mı­zı ya­kın­dan bi­li­yo­rum’’ dedi.
Çay satış ma­ğa­za­la­rı be­da­va rek­lam oldu
İlk Genel Mü­dür­lü­ğü­müz önün­de yap­tı­ğı­mız Çay satış ma­ğa­za­mız öncü oldu, Gi­re­sun-Ti­re­bo­lu ve Art­vin-Ke­mal­pa­şa ma­ğa­za­la­rı­mız yüze yakın çay çe­şi­di­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­nu­yor. Yal­nız Mer­kez ve Ti­re­bo­lu’da ilk yıl 200 ton üs­tün­de çay sa­tı­şı­mız oldu.
Er­zu­rum’da yıl­ba­şı ön­ce­si ma­ğa­za açtık, Er­zu­rum­lu­la­ra Çifte mi­na­re man­za­ra­lı Pa­lan­dö­ken Çayı pa­ket­le­dik. İstan­bul-Sa­rı­yer’de son ma­ğa­za­mı­zı açtık. He­de­fi­miz bütün il­ler­de satış ma­ğa­za­sı açmak, sı­ra­da Mart ayın­da An­ka­ra ve son­ra­sın­da Di­yar­ba­kır var.
Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leşt.2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak.
İkiz­de­re Or­ga­nik Çay Fab­ri­ka­sı öde­ne­ğe bağlı
İkiz­de­re böl­ge­sin­de or­ga­nik çay üre­ti­li­yor. Bu çayı Ka­le­cik fab­ri­ka­mız­da iş­li­yo­ruz, bu hem ma­li­yet ar­tı­rı­mı hem ka­li­te kay­bı­na sebep olu­yor. Kurum ola­rak ya­pıl­ma­sın­dan ya­na­yız. Eli­miz­de­ki arazi Fab­ri­ka yap­mak için ye­ter­li. Fab­ri­ka ya­pı­mı için ÇAY­KUR ola­rak para sı­kın­tı­mız var. Biz kurum ola­rak ya­pı­la­cak fab­ri­ka­ya para ayı­ra­ma­yız ama An­ka­ra’dan öde­nek ve­ri­lir­se fab­ri­ka­mı­zı ya­pa­rız ve 1 se­ne­de hiz­me­te so­ka­rız’ dedi.
Ste­via Fab­ri­ka­sı­nı ki­ra­lı­yo­ruz
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’’ üre­ti­mi­ne eski Genel Müdür dö­ne­min­de önem ve­ri­len ve baş­la­nı­lan Ste­via üre­ti­ci­den kabul gör­me­di. Biz o dö­nem­de 46 fab­ri­ka­mız­da ku­ru­lan küçük bah­çe­ler için yazı ile Ste­vi­ayı da­ğıt­tık. Bazı üre­ti­ci ‘otun için­de kaldı, çü­rü­dü, ben bu­nun­la uğ­ra­şa­mam’ dedi.
Zi­ra­at bah­çe­miz­de ta­ma­men tü­ken­di. Üre­ti­ci­le­ri­miz bi­raz­da ko­lay­lı­ğa alış­mış, Ste­vi­ayı ka­bul­le­ne­me­di. Ste­vi­ayı il­gi­le­nil­mek is­te­nen bir ürün. İki yılda bir ye­ni­den di­ki­lecek.
Ot için­de bü­yü­ye­mi­yor. Ya­pı­lan fab­ri­ka­yı sat­mak is­te­dik iha­le­ye çı­kar­dık kimse al­ma­dı. Şimdi ye­ni­den ki­ra­la­mak için iha­le­ye çık­tık.
Rize’de Ste­vi­ayın alt­ya­pı­sı hiç yok.
Fi­zi­bi­li­te­si ya­pıl­ma­dan fab­ri­ka­sı ya­pıl­mış bir ürün’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KARAYOLLARININ ARACINA KAYA DÜŞTÜ

Gü­ney­su Ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Ka­ra­yol­la­rı 103.Şu­be­ye he­ye­lan düştü, bir kam­yon kul­la­nıl­ma­ya­cak de­re­ce­de hasar gördü. Olay dün ak­şa­mü­ze­ri oldu.

Rize de mey­da­na gelen he­ye­lan ne­de­ni ile ka­ra­yol­la­rı 103. Şube debir dam­per­li kam­yon­da ağır hasar mey­da­na geldi. CHP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu ’”Ka­ra­yol­la­rı emek­li­si ola­rak, yağ­mur, çamur, kar kış, sıcak, toz top­rak de­me­den 30 yıl bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız mesai ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek her zaman yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu ve he­ye­lan ne­de­niy­le ha­sa­rın bo­yu­tu­nu ye­rin­de tes­pit edip alı­na­cak ön­lem­ler hak­kın­da gö­rüş­le­ri­mi­zi pay­laş­tık. Ka­ra­yol­la­rı ça­lı­şan­la­rı­na ve 103 şube ele­man­la­rı­na geç­miş olsun ka­za­sız be­la­sız ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­le­rim’ dedi.
Ka­ra­yol­la­rı 103. Şube şefi ve ça­lı­şan­la­rı­na CHP Rize mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan geç­miş olsun zi­ya­re­ti ya­pıl­dı. Ör­güt­len­me­den so­rum­lu Bşk.​Yrd. Kazım Be­şik­çi, Spor­dan Bşk.​Yrd. Emin Ali Kal­cı­oğ­lu, Sen­di­ka­lar­dan so­rum­lu Bşk. Yrd. Hızır İlyas Katip, Es­naf­tan so­rum­lu Bşk.​Yrd. Orhan De­mir­tas ile bir­lik­te geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de hazır bu­lu­na­rak gö­rev­li­ler­den he­ye­lan hak­kın­da bilgi al­dı­lar.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Korana Virüsüne Bulaşanlar,Temaslı OlduklarıKişileri Saklamakla Onlara Kötülük Ediyor !..

Ko­ra­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­miz ili­miz ge­ne­lin­de bir yan­dan yaş grup­la­rı­na göre sı­ra­sı ge­len­le­ri­nin aşı­lan­ma­sı, diğer yan­dan ise fil­yas­yon ekip­le­ri­nin kapı kapı, ev ev ge­ze­rek yü­rüt­tük­le­ri te­mas­lı ta­kip­le­ri ile de yoğun bir bi­çim­de devam et­mek­te­dir.

Lakin son za­man­lar­da bir­çok po­zi­tif va­tan­da­şı­mı­zın ıs­ra­rı­mı­za rağ­men ger­çek­te temas et­tik­le­ri kim­se­le­ri ye­te­rin­ce bil­dir­me­yip, isim­le­ri­ni giz­le­dik­le­ri gö­rül­mek­te­dir.
Temas et­tik­le­ri ki­şi­le­ri bil­dir­me­mek­le on­la­ra iyi­lik et­tik­le­ri­ni dü­şün­se­ler de ger­çek­te asla bu durum bil­dir­me­dik­le­ri ki­şi­nin le­hi­ne de­ğil­dir.
Bu se­bep­le za­ma­nın­da tes­pi­ti ya­pı­lıp, hem erken te­da­vi­ye baş­la­ma­la­rı, hem de baş­ka­la­rı­na ve sev­dik­le­ri­ne bu­laş­tır­ma­la­rı en­gel­le­ne­bi­lecek iken sırf bil­di­ril­me­me­le­ri se­be­bi ile so­run­lar bü­yü­yüp, acı­lar ço­ğal­mak­ta­dır.
Yap­tı­ğı­mız göz­lem­ler­de halen süre gelen kı­sıt­la­ma­la­rın ciddi olum­lu et­ki­si­ne rağ­men bu­laş­ma­nın aynı evde kal­ma­yan yakın aile fert­le­ri­nin, yakın ak­ra­ba eş dost, komşu zi­ya­ret­le­ri­nin kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de dahi büyük öl­çü­de devam et­me­si so­nu­cu or­ta­ya çık­tı­ğı tes­pit edil­miş­tir.
Bu min­val­de vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı, hal­kı­mı­zın olum­suz et­ki­len­me­si­ni en aza in­di­re­bil­mek ama­cıy­la artık so­nu­cu po­zi­tif çıkan hasta veya has­ta­la­rı­mı­zın ol­du­ğu eve komşu du­rum­da­ki gerek apart­man da­ire­si ge­rek­se de ma­hal­le ve köy yer­le­rin­de­ki müs­ta­kil ev­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız­dan da fil­yas­yon ekip­le­ri­mi­zin uygun gör­dü­ğü ki­şi­ler­den nu­mu­ne alı­na­cak­tır.
Yani sa­de­ce po­zi­tif çıkan ki­şi­nin te­mas­lı ola­rak be­lirt­ti­ği ki­şi­ler­den değil, çev­re­de yakın temas ih­ti­ma­li yük­sek olan ki­şi­ler­den de nu­mu­ne alımı sağ­lan­mış olu­na­cak­tır.
Çünkü komşu aile­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nın dahi bir­bi­riy­le temas et­me­siy­le bile virüs bu­la­şa­bil­mek­te­dir.
İnsan­la­rı­mı­zı daha iyi ko­ru­mak ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nı azalt­mak adına bu ted­bir de uy­gu­la­ma­ya baş­la­tıl­mış­tır. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan kendi fay­da­la­rı­na ola­cak bu uy­gu­la­ma­ya tam des­tek ol­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz.
İlimiz ge­ne­lin­de halen 80 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı­lan­ma­sı­na sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de devam edil­mek­te­dir.
Ran­de­vu ala­ma­dı­ğı için aşı yap­tır­mak ama­cıy­la aile he­kim­le­ri­mi­ze veya has­ta­ne­le­ri­mi­ze ge­le­me­yen veya ge­ci­ken in­san­la­rı­mız ka­ti­yen en­di­şe et­me­sin­ler. Şuan için 80 yaş üze­rin­de ol­ma­la­rı şar­tıy­la ran­de­vu ala­ma­yan in­san­la­rı­mız­da di­rekt aile he­kim­le­ri­ne veya has­ta­ne­le­ri­mi­ze baş­vu­ra­bi­lir­ler. Sağ­lık per­so­ne­li­miz ken­di­le­ri­ne ran­de­vu şartı aran­mak­sı­zın mut­la­ka yar­dım­cı ola­cak­lar­dır.
Tü­ne­lin so­nun­da­ki ışık her ne kadar gö­rün­müş gibi olsa da önü­müz­de soğuk kış gün­le­ri bizi bek­le­di­ği ha­se­biy­le vaka sa­yı­la­rı­nın tek­rar­dan art­ma­sı ola­sı­lı­ğı­na kar­şın her za­man­ki kadar ted­bir­li ve tem­kin­li olmak zo­run­da­yız. Asla ve asla re­ha­ve­te ka­pıl­ma­ya­lım. Henüz fır­tı­na din­miş, teh­li­ke geç­miş de­ğil­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.
Haber Merkezi

Anavatan Partisi İl Başkanı Yılmaz’dan tepki!

Ana­va­tan Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Cey­hun Yıl­maz, Rize’de ya­pı­mı devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di.

Rize de kent­sel dö­nü­şü­mün esnaf üze­rin­de ki et­ki­le­ri­ne de­ği­nen Yıl­maz “Rize de kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si kap­sa­mın­da be­le­di­ye blok­la­rı­nın yı­kı­la­cak ol­ma­sı çevre dük­kân­la­rın ki­ra­la­rı­nı iki misli ar­tır­dı, yarı ya­rı­ya pa­ha­la­nan ki­ra­lar es­na­fı­mı­zın be­li­ni bük­mek­te, zaten pan­de­mi ne­de­ni ile hafta sonu ke­penk ka­pat­mak zo­run­da kalan es­na­fı­mız, hafta içi de is­te­di­ği ra­kam­la­rı ka­za­na­mı­yor.
Es­na­fın bu zor du­ru­mu­na yet­ki­li­ler çare bul­ma­lı, çevre dük­kan­la­rın mal sa­hip­le­ri ada­let­siz kira ar­tı­şı yapıp es­na­fın zaten zor dönen çar­kı­na çomak so­ku­yor’’ dedi.
Ayrı za­man­da ye­ni­den dolgu sa­ha­sı­na ta­şı­nan dol­muş du­rak­la­rı­nı hem şoför es­na­fı için hem de yol­cu­lar için so­run­lar ya­ra­tı­yor, dolgu sa­ha­sı­na ula­şım­da tra­fik se­be­biy­le yol­cu­la­rın kar­şı­ya geç­me­si teh­li­ke­li ve kış şart­la­rın­da zor olu­yor, bir an önce uygun bir nok­ta­da alt geçit veya üst geçit ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor, bun­lar­da yet­mez­miş gibi Rize’nin Tür­ki­ye’nin en çok yağ­mur alan şehri ol­du­ğu­nu unu­ta­na yet­ki­li­ler du­rak­la­rın su ile dol­ma­sı­na sebep olu­yor, so­ru­yo­rum size şimdi bu­ra­sı ya­pı­lır­ken kime ihale edil­di, hangi mü­te­ah­hit bu­ra­yı yaptı ve hangi ka­li­te kont­rol­cü bu­ra­ya onay verdi?’’ dedi.
Rize’nin so­run­la­rı­nın bir an önce çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Yıl­maz ‘’ Rize hiz­me­ti en çok hak eden ve­fa­lı bir ildir’’ dedi.
Haber Merkezi

Çocukluk Hayalini Rize Bezi İle Birleştirdi Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başardı

Rize’de ya­şa­yan Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu ev ha­nım­lı­ğın­dan sı­kı­lın­ca sti­list ol­ma­ya karar verdi ve yap­tı­ğı çi­zim­ler­le her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şar­dı.

Rize’de ya­şa­yan ev ha­nı­mı Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu, ço­cuk­luk­tan gelen ye­te­ne­ği­ni kul­lan­dı ve ilk başta kendi ça­pın­da kı­ya­fet­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gün­ler sonra ta­sa­rım­la­rı art­tık­ça ünlü mo­da­cı Cemil İpe­ke­çi’ye bu ta­sa­rım­la­rı gön­der­di ve ken­di­siy­le ta­nış­ma fır­sa­tı buldu. İpekçi’nin atöl­ye­sin­de 4 aylık bir eği­tim alan Ka­ra­faz­lı­oğu, Rize’ye dön­dü­ğün­de ta­sa­rım­la­rı­na devam etti ve Rize bezi ola­rak bi­li­nen fe­re­ti­ko ile kı­ya­fet­ler dik­me­ye baş­la­dı. Ka­ra­faz­lı­oğ­lu Rize bezi sa­ye­sin­de ise dün­ya­nın en doğal ve sağ­lık­lı kı­ya­fet­le­ri­ni ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı.
Çizim yapma is­te­ği­nin ken­di­si için do­ğuş­tan gelen bir heves ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Ben bu duygu ile doğ­mu­şum di­ye­bi­li­rim çünkü kü­çük­ken gör­dü­ğüm her nes­ne­nin, ob­je­nin res­mi­ni çiz­dim. Za­man­la bu şe­kil­len­me­ye baş­la­dım ve ken­di­mi giysi ta­sa­rım­la­rı ya­par­ken bul­dum. De­ne­me­ler yap­tım, Rize bezi üze­ri­ne ayak­ka­bı­lar yap­tım, giy­si­ler yap­tım. Cemil İpekçi ile ta­nış­ma fır­sa­tım oldu. Atöl­ye­sin­de 4 buçuk ay kadar bir eği­tim aldım. Bu benim en büyük şan­sım­dı. Beni baya bir ge­liş­tir­di” dedi.
“Ça­lış­ma­la­rım­da Rize be­zi­ni ter­cih edi­yo­rum”
Rize bezi ola­rak bi­li­nen fe­re­ti­ko­nun ya­şa­ma­sı için mü­ca­de­le et­ti­ği­ni, bu ne­den­le ça­lış­ma­la­rın­da Rize be­zi­ni ter­cih et­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Neden fe­re­ti­ko de­di­ği­niz zaman çünkü fe­re­ti­ko ke­ne­vir bit­ki­si­nin lif­le­rin­den elde edi­lir. Bu lif­ler­den elde edi­len ip­lik­ler­le el tez­gah­la­rın­da do­ku­nur ve bu hiç­bir şe­kil­de kim­ya­sal sü­reç­ten geç­mez. Ta­ma­men do­ğal­dır. Bi­yo­ener­ji­sin­den do­la­yı gü­ve­le­ri ve si­nek­le­ri uzak tutar. Aynı za­man­da ina­nıl­maz bir anti bak­te­ri­yel­dir. Rize be­zi­nin ta­ri­hi de var. Geç­miş dö­nem­ler­de Fatih Sul­tan Meh­met’in tıl­sım­lı göm­le­ği de fe­re­ti­ko ku­ma­şıy­dı. Rize be­zin­den ya­pıl­mış­tı. Bu yüz­den ter­cih ettim. Öte yan­dan sıcak or­tam­da serin, serin or­tam­da sıcak tutma özel­li­ği var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Özel­lik­le genç­le­rin ter­cih ede­ce­ği kı­ya­fet­ler ta­sar­lı­yo­rum”
Rize be­zin­den özel­lik­le genç­le­rin ter­cih ede­ce­ği kı­ya­fet­ler ta­sar­la­dı­ğı­nı, son­ra­ki sü­reç­te ise fe­re­ti­ko­nun yurt dı­şın­da du­yul­ma­sı için ça­lı­şa­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Fe­re­ti­ko be­zin­den özel­lik­le genç­le­re yö­ne­lik gün­cel kı­ya­fet­ler ta­sar­la­dım. İle­ri­si için bu ku­maş­tan her­ke­sin ya­rar­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Er­kek­ler ve ço­cuk­lar için de ta­sa­rım­la­rım ola­cak. He­de­fim ise bu ku­ma­şın sa­de­ce Tür­ki­ye sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de değil, yurt dı­şın­da da ta­nın­ma­sı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Düş­me­den insan yü­rü­me­yi öğ­re­ne­mi­yor”
Dün­ya­ya ev ha­nı­mı ola­rak gel­me­di­ği­ni fark et­ti­ğin­de sti­list olma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Bir şey­ler­den ra­hat­sız­dım. Bu dün­ya­ya ben ev ka­dı­nı olmak için gel­me­dim, bunu be­li­yor­dum. Ne­re­den baş­la­mam ge­rek­ti­ği­ni bil­mi­yor­dum. Rize el do­ku­ma­sı fe­re­ti­ko be­zi­ni keş­fet­tik­ten sonra beni çok et­ki­le­di. O yüz­den ben bu ku­maş­la yo­lu­ma devam etmek is­te­dim” diye ko­nuş­tu.
Ev ka­dın­la­rı­na bir yer­den baş­la­mak için asla vaz­geç­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Ka­ra­faz­lı­oğ­lu “Hiç­bir zaman ken­di­le­ri­ni yüzde 100 hazır his­set­me­ye­cek­ler. Her zaman bir ba­ha­ne­le­ri ola­cak. Ba­şa­rı­lı in­san­la­rın ba­ha­ne­le­ri olmaz, ol­ma­ma­lı. O yüz­den ev ha­nım­la­rı o adımı at­sın­lar. Ken­di­le­ri­ni en hazır his­set­me­di­ği anda da o adımı at­sın­lar. Ben ba­şa­ra­mam de­dik­le­ri anda o adımı at­sın­lar. Baş­la­sın­lar, ge­ri­si­ni bir şe­kil­de Allah kalp­le­ri­ni, ni­yet­le­ri­ni temiz tu­tar­sa hal­le­di­yor. Düş­me­den bir çocuk yü­rü­me­yi öğ­re­ne­mi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Ak Parti Merkez İlçe’den Kan Bağışı Seferberliği

AK Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve Mer­kez İlçe Baş­kan­lı­ğı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üye­le­ri Kı­zı­lay’daki kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak, her­ke­si kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti.

Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kı­zı­lay’da kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı­na dik­kat çe­ke­rek, bütün teş­ki­lat­la­rı ve va­tan­daş­la­rı kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti.
Kan ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Ak, “Bugün yü­rüt­me ku­ru­lu üye­le­ri­miz­le Kı­zı­lay’ın kan ba­ğı­şı çağ­rı­sı­na ses­siz kal­ma­ya­rak, kan ba­ğı­şın­da bu­lun­duk.
İnşal­lah yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­miz, belde ma­hal­le, ve köy baş­kan­la­rı­mız ile ka­de­me ka­de­me tüm yö­ne­tim­le­ri­miz­le bir kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma se­fer­ber­li­ği baş­lat­mak is­ti­yo­ruz.
Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı da Kı­zı­lay’ımıza ge­re­ken des­te­ği ver­me­ye davet edi­yo­ruz.
Kan ver­mek hem kendi sağ­lı­mız için hem de kan ih­ti­ya­cı olan has­ta­la­rı­mız için çok fazla önem arz et­mek­te­dir.
Ham­dol­sun bizim in­sa­nı­mız yar­dım­se­ver­li­ği ve ih­ti­ya­cı olana ko­şul­suz yar­dı­mı ile her daim ön plan­da ol­muş­tur.
Şim­di­de aynı has­sa­si­ye­ti ve du­yar­lı­lı­ğı Kı­zı­lay’a ve­re­cek­le­ri des­tek­le bek­li­yo­ruz in­şal­lah.
Bu­lun­du­ğu­muz Pan­de­mi dö­ne­mi ve­re­ce­ği­niz des­tek özel­de böl­ge­miz ge­nel­de ise ül­ke­miz için çok önem­li.
Ve­re­ce­ği­niz her bir damla kanın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu has­ta­ne­le­ri­miz­de umut­suz­ca kan bek­le­yen has­ta­la­rı­mı­za can ola­cak­tır.Kan ba­ğı­şı he­pi­mi­zin ortak so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­lı­dır.
Şim­di­den kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

Haber Merkezi