Monthly Archives: Şubat 2021

Sarp Sınır Kapısı’ndan 552 milyon dolarlık ihracat

Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 335 bin 160 yolcu ile 670 bin 323 araç gi­riş-çı­kış ya­par­ken, ih­ra­ca­ta ise 552 mil­yon do­lar­lık li­ra­lık katkı sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk, “Dünya Güm­rük Günü” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı­nı kabul etti. Vali Doruk’un ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­re­te, Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin,

Devamını oku

HEDEFİMİZ HERYERDE ÇAYKUR ÇAYINI SATMAK

2 yılı aşkın sü­re­dir Ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ata­nan Yusuf Ziya Alim ‘’işi­miz ÇAY, ne­re­de insan varsa Ça­yı­mı­zı ulaş­tır­mak ama­cın­da­yız’’. Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan 9 Ocak 2021 ta­ri­hin­de asa­le­ten gö­re­ve ata­nan Genel Müdür Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. ÇAY­KUR’a sı­fır­dan işe baş­la­ya­rak baş­la­ya­rak Genel Mü­dür­lük ma­ka­mı­na kadar yük­se­len ilk ve tek Genel Müdür olan

Devamını oku

KARAYOLLARININ ARACINA KAYA DÜŞTÜ

Gü­ney­su Ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Ka­ra­yol­la­rı 103.Şu­be­ye he­ye­lan düştü, bir kam­yon kul­la­nıl­ma­ya­cak de­re­ce­de hasar gördü. Olay dün ak­şa­mü­ze­ri oldu. Rize de mey­da­na gelen he­ye­lan ne­de­ni ile ka­ra­yol­la­rı 103. Şube debir dam­per­li kam­yon­da ağır hasar mey­da­na geldi. CHP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu ’”Ka­ra­yol­la­rı emek­li­si ola­rak, yağ­mur, çamur, kar kış, sıcak, toz top­rak de­me­den 30 yıl bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız mesai ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret

Devamını oku

Rize’de Korana Virüsüne Bulaşanlar,Temaslı OlduklarıKişileri Saklamakla Onlara Kötülük Ediyor !..

Ko­ra­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­miz ili­miz ge­ne­lin­de bir yan­dan yaş grup­la­rı­na göre sı­ra­sı ge­len­le­ri­nin aşı­lan­ma­sı, diğer yan­dan ise fil­yas­yon ekip­le­ri­nin kapı kapı, ev ev ge­ze­rek yü­rüt­tük­le­ri te­mas­lı ta­kip­le­ri ile de yoğun bir bi­çim­de devam et­mek­te­dir. Lakin son za­man­lar­da bir­çok po­zi­tif va­tan­da­şı­mı­zın ıs­ra­rı­mı­za rağ­men ger­çek­te temas et­tik­le­ri kim­se­le­ri ye­te­rin­ce bil­dir­me­yip, isim­le­ri­ni giz­le­dik­le­ri gö­rül­mek­te­dir.Temas et­tik­le­ri ki­şi­le­ri bil­dir­me­mek­le on­la­ra iyi­lik et­tik­le­ri­ni dü­şün­se­ler de ger­çek­te

Devamını oku

Anavatan Partisi İl Başkanı Yılmaz’dan tepki!

Ana­va­tan Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Cey­hun Yıl­maz, Rize’de ya­pı­mı devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di. Rize de kent­sel dö­nü­şü­mün esnaf üze­rin­de ki et­ki­le­ri­ne de­ği­nen Yıl­maz “Rize de kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si kap­sa­mın­da be­le­di­ye blok­la­rı­nın yı­kı­la­cak ol­ma­sı çevre dük­kân­la­rın ki­ra­la­rı­nı iki misli ar­tır­dı, yarı ya­rı­ya pa­ha­la­nan ki­ra­lar es­na­fı­mı­zın be­li­ni bük­mek­te, zaten pan­de­mi ne­de­ni ile hafta sonu ke­penk ka­pat­mak zo­run­da kalan es­na­fı­mız, hafta

Devamını oku

Çocukluk Hayalini Rize Bezi İle Birleştirdi Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başardı

Rize’de ya­şa­yan Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu ev ha­nım­lı­ğın­dan sı­kı­lın­ca sti­list ol­ma­ya karar verdi ve yap­tı­ğı çi­zim­ler­le her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şar­dı. Rize’de ya­şa­yan ev ha­nı­mı Naz­mi­ye Ka­ra­faz­lı­oğ­lu, ço­cuk­luk­tan gelen ye­te­ne­ği­ni kul­lan­dı ve ilk başta kendi ça­pın­da kı­ya­fet­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gün­ler sonra ta­sa­rım­la­rı art­tık­ça ünlü mo­da­cı Cemil İpe­ke­çi’ye bu ta­sa­rım­la­rı gön­der­di ve ken­di­siy­le ta­nış­ma fır­sa­tı buldu. İpekçi’nin atöl­ye­sin­de 4 aylık bir eği­tim alan Ka­ra­faz­lı­oğu,

Devamını oku

Ak Parti Merkez İlçe’den Kan Bağışı Seferberliği

AK Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve Mer­kez İlçe Baş­kan­lı­ğı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üye­le­ri Kı­zı­lay’daki kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak, her­ke­si kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti. Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kı­zı­lay’da kan stok­la­rı­nın azal­ma­sı­na dik­kat çe­ke­rek, bütün teş­ki­lat­la­rı ve va­tan­daş­la­rı kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­ya davet etti.Kan ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Ak, “Bugün yü­rüt­me ku­ru­lu üye­le­ri­miz­le

Devamını oku