Monthly Archives: Ocak 2021

KIZILAY’A KÖSE-KÖSEOĞLU-KÖSOĞLU AİLESİNDEN KAN BAĞIŞI

Rize’de Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu-Kö­se aile­sin­den Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şı ya­pıl­dı.

Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­sin­ce kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir dö­nem­de Rize Tuz­cu­oğ­lu Memiş Ağa Par­kın­da­ki Kı­zı­lay Kan alma mer­ke­zin­de ‘kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği ya­pıl­dı. Kö­se-Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu aile­si­nin Der­nek­le­ri va­sı­ta­sıy­la Filiz Kö­soğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği prog­ram­da sağ­lık­lı bir­çok kişi kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
Yoğun ilgi gören kam­pan­ya­da Co­vid-19 dö­ne­min­de kan ih­ti­ya­cı­nın çok art­tı­ğı ve kana ih­ti­yaç ol­du­ğu be­lir­til­di.
De­re­pa­za­rı AK Parti İlçe Baş­ka­nı Erkan Köse Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile başta olmak üzere des­tek ve­rir­ken ço­ğun­lu­ğu Kö­se­oğ­lu, Köse ve Kö­soğ­lu aile­si­ne men­sup çok sa­yı­da du­yar­lı va­tan­daş kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
8 yıl­dan beri Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan ve geçen ay

25.​ka­nı­nı veren Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­la­cak tö­ren­de Gümüş Ma­dal­ya ala­cak olan İsmail Kö­se­oğ­lu’da ka­tı­la­rak des­tek verdi.
Rize’de Kö­se­oğ­lu Kö­soğ­lu aile­si ta­ra­fın­dan ilk kez’kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği­ne des­tek veren va­tan­daş­lar Pan­de­mi se­be­biy­le kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir za­man­da bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var.

Bugün bu et­kin­li­ği ya­pan­la­rı teb­rik edi­yo­ruz.
İnşal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de başka aile­le­rin­de böyle pro­je­le­re des­tek verip bu güzel bu­luş­ma tab­lo­su­na kat­kı­da bu­lu­nur­lar.
Bu et­kin­lik­ten hem Kı­zı­lay hem de hasta olan va­tan­daş­la­rı­mız karlı çı­ka­rak mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KAÇIRILAN GEMİDE 3 RİZELİDEN İKİZDERELİ İLYAS BAŞ

İKİZDER 23 Ocak 2021 sabah sa­at­le­rin­de Af­ri­ka Kı­ta­sı­nın Gine açık­la­rın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, si­lah­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı. İlk be­lir­le­me­le­re göre, mü­ret­te­bat­tan 1 kişi öl­dü­rül­dü, 15 kişi ka­çı­rıl­dı.

Ge­mi­nin 4'üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren "Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum" dedi.
Gine açık­la­rın­da Sao Tome'nin 100 deniz mili ku­zey­ba­tı­sın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı.
Ni­jer­ya'nın Lagos ken­tin­den Güney Af­ri­ka’nın Cape Town ken­ti­ne git­mek üzere yola çıkan ge­mi­nin 19 mü­ret­te­ba­tı bu­lu­nu­yor­du.

2’NCİ MÜ­HENDİS ÖL­DÜ­RÜL­DÜ
Ya­pı­lan ilk açık­la­ma­la­ra göre gemi mü­ret­te­ba­tın­dan 15 ki­şi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ge­mi­nin 4’üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren 2. Mü­hen­dis Azer­bay­can­lı Far­man Is­ma­yı­lov’un ise öl­dü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.
“KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YA­PI­YO­RUM”
Yaren “Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum. Ben de ba­ca­ğım­dan ya­ra­lan­dım.
Başım fe­la­ket ağ­rı­yor” dedi. GEMİDE 3 MÜ­RET­TE­BAT RİZELİ-
İkiz­de­re­li İlyas Baş’ın aile­si İstan­bul’da ya­şı­yor.
İkiz­de­re Gür­de­re Kö­yün­den Hızır oğlu 1994 do­ğum­lu bekar olan İlyas Baş aile­siy­le İstan­bul’da ya­şı­yor.
Gemi mü­ret­te­ba­tın­da­ki bu 3 Ri­ze­li ge­mi­ci­le­rin akı­be­ti dik­kat­le takip edi­li­yor.
Rize nü­fu­su­na ka­yıt­lı diğer ge­mi­ci­ler Ünal Dil­siz ve ge­mi­nin aş­çı­sı Rize Pazar nü­fu­su­na ka­yıt­lı Mus­ta­fa Benk­li­oğ­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Gür­de­re Köyü Muh­ta­rı Er­do­ğan Baş’ bizde ak­ra­ba­mız olan İlyas Baş’ın bir an önce ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

Ak­ra­ba­mız İstan­bul’da ya­şı­yor ama ak­ra­ba ola­rak köy­de­yiz ve takip edi­yo­ruz.
15 ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın bir an önce ser­best bı­ra­kı­la­rak yurda ge­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İnşal­lah sağ salim yurda ge­le­cek­ler.
Gö­zü­müz ku­la­ğı­mız te­le­viz­yon ve te­le­fon­lar­da kaldı, en­di­şe için­de bek­li­yo­ruz’ dedi.

M/V Mo­zart ge­mi­si­nin mü­ret­te­bat lis­te­si.
Kap­tan-Mus­ta­fa Kaya

 1. Kap­tan-Me­lih Çetin
 2. Kap­tan-Do­ğan­can Cen­gil
 3. Kap­tan-Fur­kan Yaren
  Baş­mü­hen­dis-Sü­ha Tat­lı­gül
 4. Mü­hen­dis-Far­man Is­ma­yı­lov
 5. Mü­hen­dis-Ya­sin Alper Şeker
  Elekt­ro­tek­nik za­bi­ti-Gök­han
  Buran
  Re­is-Ve­dat Aksan
  Ge­mi­ci-Er­di Erman
  Ge­mi­ci-Ha­lil Gül­çür
  Ge­mi­ci-Ün­sal Dil­siz
  Ge­mi­ci-Adil Alkan
  Ge­mi­ci-İlyas Baş
  Fi­ter-Me­sut Meral
  Yağ­cı-Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan
  Yağ­cı-Gök­han Lale
  Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TGK’DAN AÇIKLAMA

Basın İlan Ku­ru­mu’na, ya­zı­lı ba­sı­na ve yerel ga­ze­te­le­re yö­ne­lik sos­yal med­ya­da yer alan eleş­ti­ri­ler üze­ri­ne Tür­ki­ye’nin en üst çatı basın mes­lek ör­gü­tü olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu ya­zı­lı bir açık­la­ma yaptı.

Eleş­ti­ri­nin hak­sız ol­du­ğu ve ‘eksik bilgi’den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifade edi­len ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di.
“Tüm dün­ya­da ve özel­lik­le ge­liş­miş de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de, hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü adına görev yapan basın ku­ru­luş­la­rı çe­şit­li yön­tem­ler­le des­tek­len­mek­te­dir. Ba­sı­nın des­tek­len­me­si, de­mok­ra­si­le­rin ge­liş­me­sin­de, be­nim­sen­me­si­ne ve özel­lik­le ye­rel­de­ki so­run­la­rın gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çözüm yol­la­rı üre­til­me­sin­de büyük önem taşır.
Bu des­tek­ler her ül­ke­de fark­lı yön­tem­ler­le ger­çek­le­şir­ken, ül­ke­miz­de, 1961 yı­lın­da 195 sa­yı­lı Kanun ile ku­ru­lan ve özerk bir ya­pı­sı olan Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, net ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de uy­gu­lan­mak­ta­dır.
Resmi ilan­la­rın adil bir şe­kil­de ga­ze­te­le­re da­ğı­tıl­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan Basın İlan Ku­ru­mu, 1961 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ‘fikir ve içe­rik farkı gö­zet­mek­si­zin’ ara­cı­lık hiz­me­ti­ni ba­şa­rıy­la sür­dür­müş­tür.
“Basın”, “Hü­kü­met” ve “Ta­raf­sız­lar” olmak üzere üç grup­ta top­lam 36 üyesi bu­lu­nan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu, her grup­tan eşit tem­sil­le olu­şan De­net­çi­ler ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Genel Mü­dür­lük ve Şu­be­ler­den oluş­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rı ve bu ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan yak­la­şık 35 bin mes­lek­ta­şı­mız için ha­ya­ti öneme sahip olan Basın İlan Ku­ru­mu, 2019 yılı sonu iti­ba­riy­le ba­sı­nı­mı­za 467 mil­yon Türk Li­ra­sı des­tek­te bul­muş­tur. Bu des­tek özel­lik­le yerel ga­ze­te­ler için “can suyu” olmuş, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de ar­ta­rak devam eden des­tek sa­ye­sin­de

ga­ze­te­le­ri­miz ayak­ta kal­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Ba­sı­nı­mı­zın ge­li­şe­rek bu gün­le­re gel­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Basın İlan Ku­ru­mu, her ga

­ze­te­ye des­tek ver­me­mek­te, şan­taj­cı, teh­dit­çi, çı­kar­cı çev­re­le­ri sü­rek­li ola­rak de­net­le­mek­te­dir. Fikir iş­çi­si sa­yı­sı, satış ve yü­zöl­çü­mü başta olmak üzere kri­ter­le­re göre ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ne kredi, basın der­nek­le­ri­ne de nakdi yar­dım ve basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen ça­lı­şan­la­ra fa­iz­siz borç ver­mek­te­dir.
Basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen görev ya­par­ken ça­lı­şa­maz ve yar­dı­ma muh­taç du­ru­ma düşen mes­lek­taş­la­rı­mı­za muh­taç­lık yar­dı­mı, ya­şa­mı­nı yi­ti­ren mes­lek­taş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne de ölüm yar­dı­mı yap­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rın­dan basın der­nek­le­ri­ne, ga­ze­te­ci­ler­den aile­le­ri­ne kadar geniş bir yel­pa­ze­de yar­dım­lar yapan, eği­tim se­mi­ner­le­ri or­ga­ni­ze eden, des­tek­ler veren Basın İlan Ku­ru­mu’na yö­ne­lik hak­sız eleş­ti­ri­ler­den büyük üzün­tü duy­du­ğu­mu­zu ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rız.
Say­gı­la­rı­mız­la.”
Haber: Mus­ta­fa SAKLI

BÖLGEMİZDEKİ GALERİCİLER ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA BELGELENDİRİLDİ

Rize ve Art­vin Böl­ge­sin­de oto alım satım yapan iş­let­me sa­hip­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si almak için sı­na­va girdi.

Ça­ye­li TSO ön­cü­lü­ğün­de ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­len Bölge Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si pro­je­si, Oto ga­le­ri­ci­lik sek­tö­rün­de böl­ge­de lo­ko­mo­tif Pazar ola­cak şe­kil­de ta­sar­lan­mış ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len ya­sa­la­ra uygun ola­rak ya­pı­mı plan­la­nan Ga­le­ri­ci­ler si­te­si ta­mam­lan­dı­ğın­da böl­ge­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan ve bu­lu­na­cak olan ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re hiz­met sağ­la­ya­cak­tır.
Bu kap­sam­da; Böl­ge­de oto alım sa­tı­mı yapan iş­let­me­ler ve ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si için devam eden sı­nav­la­rın 6. Sı Ça­ye­li TSO da dü­zen­len­di. Daha önce Oda da ger­çek­leş­ti­ri­len sı­nav­lar­la be­ra­ber top­lam­da Ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re ve­ri­len belge sa­yı­sı 300’e ulaş­tı. Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lan sı­nav­lar mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı alım satım so­rum­lu­su se­vi­ye 5 ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti. 35 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı sınav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­lar Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ise te­la­fi sı­na­vı­na gi­re­cek­ler. Sı­nav­la il­gi­li Oda­dan ve­ri­len bil­gi­de “Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da­ki yö­net­me­lik ile bir­lik­te, ki­şi­le­rin İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Yetki Bel­ge­si ala­bil­me­si için, Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Alım Satım So­rum­lu­su (Se­vi­ye 5) Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si­ne sahip ol­ma­la­rı zo­run­lu hale gel­miş­tir. Ay­rı­ca alım-sa­tı­mı yapan ki­şi­ler, satış mü­dür­le­ri ve satış per­so­ne­li için de mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si zo­run­lu­dur. Ancak mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si ye­ter­li değil, İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti ya­pa­bil­mek için ge­rek­li olan Yetki Bel­ge­si şart­la­rın­dan sa­de­ce biri. 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da yö­net­me­lik idare ta­ra­fın­dan ya­pı­lan er­te­le­me­ler­den sonra 1 Eylül 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ya­pı­lan iş yer­le­ri­nin ta­şı­ma­sı ge­re­ken ni­te­lik­ler ye­ni­den be­lir­len­di. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tiy­le iş­ti­gal eden iş­let­me­le­re, yeni dü­zen­le­me­ye ay­kı­rı du­rum­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­la­rı için 9 Eylül 2020 ta­ri­hi­ne kadar (üç ay) süre ve­ril­di­ği” ha­tır­la­tıl­dı. Ancak böl­ge­miz başta olmak üzere ülke ge­ne­lin­de ara­nan fi­zi­ki şart­lar kar­şı­la­na­ma­dı­ğın­dan İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Eylül 2020’de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile iş­let­me­le­re ve­ri­len süre 31 Tem­muz 2021 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­de­dil­di “Bu kap­sam­da, ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ile iş­ti­gal eden iş­let­me­le­rin iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sat­la­rı ve iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si te­mi­nin­de ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ön­len­me­si için İşlet­me­le­re ve­ri­len süre sona erin­ce­ye kadar, ‘iş­let­me­den, söz ko­nu­su süre için­de iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sa­tı ile iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si­ni İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Bilgi Sis­te­mi­ne ak­ta­ra­ca­ğı­na veya Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim ede­ce­ği­ne dair ta­ah­hüt alın­mak su­re­tiy­le’ bu bel­ge­ler yetki bel­ge­si şartı ola­rak aran­ma­dan işlem ya­pıl­mak­ta­dır. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tin­de, tü­ke­ti­ci mağ­du­ri­yet­le­ri­nin son bul­ma­sı ve vergi kay­bı­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si için, 1 Eylül’de baş­la­tı­lan yeni dö­nem­de, bölge de fa­ali­yet gös­te­ren iş­let­me­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için dü­zen­le­di­ği­miz sınav so­nuç­la­rı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lu­nul­du.Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

Rize İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Görevden Alındı

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in Gö­rev­den Alın­dık­la­rı Bil­gi­li­si­ne Ula­şıl­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Yel­ken­ci’nin ye­ri­ne Sinop Bo­ya­bat Dum­lu­pı­nar İlko­ku­lu Mü­dü­rü Ahmet Gür­büz’ün, Ka­len­der’in ye­ri­ne ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Şube Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Meh­met Ki­ba­roğ­lu’nun atan­dı­ğı;
Yel­ken­ci ve Ka­len­der’in ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di.
Haber Merkezi

İlimizde Bir Kaymakam Açığa Alındı,Bir Kaymakam da Görevden Alındı

İlçemiz eski Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­dı­ğı, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­rev­den alın­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Kısa bir süre önce gö­rev­den alı­na­rak Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne ata­nan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alı­na­rak gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­re­vin­den alın­dı­ğı ve Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne atan­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Öz­türk’ün yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı, Ali­be­yoğ­lu’nun da yine yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Haber Merkezi

Erik Sabo Resmen Çaykur Rizespor’da

Çay­kur Ri­zes­por pren­sip­te an­laş­tı­ğı­nı du­yur­du­ğu Fatih Ka­ra­güm­rük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma im­za­la­dı.

Geç­ti­ği­miz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slo­vak­ya A milli orta saha oyun­cu­su Erik Sabo ken­di­si­ni 1,5 sezon Ye­şil-Ma­vi­li renk­le­ri­ne bağ­la­yan söz­leş­me­yi im­za­la­dı. Sebo Çay­kur Ri­zes­por’da 52 nu­ma­ra­lı for­ma­yı gi­yecek.

Haber Merkezi

Şumudica, Fenerbahçe maçıyla başlayacak

Çaykur Rizespor’un yeni hocası Marius Șumudică, Fenerbahçe maçıyla
birlikte takımın başında olacak.

Çaykur Rizespor’un yeni hocası Marius Șumudică, Fenerbahçe maçıyla birlikte takımın başında olacak.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da ligin 19. Hafta karşılaşmasındaYeni Malatyaspor deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör StjepanTomas ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Gaziantep FK ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Rumen Teknik Direktör Marius Șumudică ile görüşmelere başlayanYeşil- Mavili takım, yeni hocasıyla 1,5 yıllık anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal anlaşmayı ulusal medyadan açıklarken, yeni hocanın Fenerbahçe maçında takımın başında olacağını, Çarşamba günü oynanacak olan Gaziantep FK maçında ise takımın başında Tomas’ın yardımcsı Ersin Aka’nın olacağını belirtti.
Haber Merkezi

Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

RTEÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Tolga Koyuncu Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

Rize’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) 25 gün­lük te­da­vi son­ra­sı yenen Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Anes­te­zi ve Re­ani­mas­yon Uz­ma­nı Dok­tor Öğ­re­tim Üyesi Tolga Ko­yun­cu, “Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı.” dedi.
Ko­yun­cu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, has­ta­lık sü­re­ci­ni ve yoğun ba­kı­ma düş­tü­ğü dö­nem­de ya­şa­dı­ğı kaygı bo­zuk­lu­ğu­nu an­lat­tı.
Nöbet tut­tu­ğu sı­ra­da ra­hat­sız­lı­ğı­nı his­set­ti­ği­ni be­lir­ten 43 ya­şın­da­ki Ko­yun­cu, gri­bal be­lir­ti­ler ve kas ağ­rı­sı­nın ol­du­ğu­nu, bu be­lir­ti­ler üze­ri­ne ken­di­si­ni izole et­ti­ği­ni ak­tar­dı.
Ko­yun­cu, has­ta­lık baş­lan­gı­cın­da her şeyin çok nor­mal ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı­ğım­da ‘Belli bir has­ta­lı­ğım yok.
Yaşım da genç sa­yı­lır. Bunu at­la­tır­sam belli bir süre ba­ğı­şık­lık ka­za­nı­rım.’ dü­şün­ce­sin­dey­dim. Bir hafta hiç­bir prob­lem yoktu.
Görev yap­tı­ğım has­ta­ne­de, ar­ka­daş­la­rım ta­ra­fın­dan izole edi­le­rek te­da­vi edil­dim.” dedi.
Bir haf­ta­lık sü­re­nin ar­dın­dan has­ta­lı­ğı­nın sey­ri­nin de­ğiş­ti­ği­ni, sü­re­cin ka­bu­sa dö­nüş­tü­ğü­nü kay­de­den Ko­yun­cu, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Bir akşam fe­na­laş­tım. Nefes ala­maz du­ru­ma gel­dim. Sü­re­ci bil­di­ğim için en­tü­be edi­le­ce­ği­mi dü­şü­nü­yor­dum. Yoğun ba­kı­ma alın­dım. Bu sü­reç­te çok zor gün­ler ge­çir­dim.
Eşi­min, aile­min, ar­ka­daş­la­rı­mın, ekip ar­ka­daş­la­rı­mın çok stres ya­şa­dık­la­rı­nı, ben­den do­la­yı çok kötü du­ru­ma düş­tük­le­ri­ni duy­dum. Çok yıp­ra­tı­cı bir süreç oldu. Kim­se­nin ken­di­ne gü­ven­me­me­si ge­re­ki­yor. ‘Ben iyi­yim, bana bir şey olmaz.’ diye bir şey yok. Kimde ne et­ki­ler bı­rak­tı­ğı belli değil.”
Ko­yun­cu, has­ta­ne­de yoğun bakım sü­re­ci­nin ağır geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “En kolay al­dı­ğım nefes, ala­ma­dı­ğım ne­fe­se dö­nüş­tü. Re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de evde yü­rür­ken bile zor­la­nı­yor­dum. Gün­lük ak­ti­vi­te­ni­zi bile ya­pa­maz ko­nu­ma ge­li­yor­su­nuz.
Artık belli bir süre işe bile dö­ne­me­ye­ce­ği­mi dü­şün­düm. Çok stres ya­şa­dım.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ara­dan üç ay geç­me­si­ne rağ­men hala tam ola­rak ken­di­ne ge­le­me­di­ği­ni an­la­tan Ko­yun­cu, “Belli oran­da nefes dar­lı­ğım var. Nö­ro­lo­jik et­ki­le­rin ne kadar ola­ca­ğı belli değil. Unut­kan­lık­la­rım var. Bazı şey­le­ri unu­tu­yo­rum ve es­ki­si gibi de­ği­lim.” diye ko­nuş­tu.
Sos­yal med­ya­da has­ta­lı­ğı önem­se­me­yen­le­ri ve ol­ma­dı­ğı­nı iddia eden­le­ri gö­rün­ce çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ko­yun­cu, şun­la­rı söy­le­di:
“Böyle bir has­ta­lı­ğın ol­ma­dı­ğı­nı iddia eden­le­ri gö­rün­ce çok şa­şı­rı­yo­ruz. Has­ta­lık güm­bür güm­bür ge­li­yor ve çok teh­li­ke­li bir durum. Belli bir al­go­rit­ma takip et­mi­yor ve kimde ne etki bı­rak­tı­ğı belli değil. Sa­de­ce ken­di­miz için değil, ya­kın­la­rı­mız için de önem­li. Dok­tor ar­ka­da­şı­mı­zın Kovid’den öl­dü­ğü­nü gör­düm, ya­kın­la­rı­mı­zı kay­be­di­yo­ruz. Bunun tek yolu aşı olana kadar maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uymak. İnsan­lar­dan sab­ret­me­le­ri­ni ve dik­kat et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. ‘Bana bir şey olmaz’ de­mek­le ko­ru­nul­mu­yor. Sa­de­ce ken­di­si için değil, aile­si, ya­kın­la­rı, ço­cuk­la­rı için, her­kes için her­kes dik­kat et­me­li. Yaş­lı­la­rı ve ken­di­mi­zi ko­ru­ma­mız lazım. Ne kadar sü­rer­se sür­sün sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­mız lazım. Bu çok ciddi bir süreç.”
– “Vücut fonk­si­yon­la­rı­nın yavaş yavaş tü­ken­di­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz”
Ko­yun­cu, psi­ko­lo­jik ola­rak ölüm kor­ku­su­nun has­ta­lık sü­re­cin­de üst nok­ta­ya ulaş­tı­ğı­na işa­ret ede­rek, “Bu süreç, ken­di­mi ölüme en yakın his­set­ti­ğim an. Basit bir nefes alış­ve­ri­şi­ni bile ya­pa­ma­dı­ğı­nız zaman artık vücut fonk­si­yon­la­rı­nın yavaş yavaş tü­ken­di­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz. So­nu­cun­da so­lu­num ci­ha­zı­na bağlı yoğun bakım üni­te­si.
Sü­reç­te eşi­ni­zi, ço­cu­ğu­nu­zu dü­şü­nü­yor­su­nuz. An­la­tı­la­maz bir ank­si­ye­te (kaygı bo­zuk­lu­ğu) ya­şa­tı­yor. Ank­si­ye­te devam edi­yor. Kal­bim­de çar­pın­tı ol­du­ğu zaman ‘Kalp krizi mi ge­çi­ri­yo­rum?’ diye kay­gı­la­rım olu­yor ve bun­dan çık­mak müm­kün değil. Mer­di­ven­le­ri çı­kar­ken tı­ka­nı­yo­rum.” dedi.
– “Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı”
Zor bir sü­re­cin ar­dın­dan ha­ya­ta ye­ni­den dön­dü­ğü­nü dile ge­ti­ren Ko­yun­cu, şun­la­rı kay­det­ti:
“Yoğun ba­kım­dan çı­kın­ca çok se­vin­dim çünkü öle­ce­ği­mi dü­şün­müş­tüm. Sü­re­ci bi­li­yor­dum. Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı. Kendi film­le­rim­le il­gi­len­me­mi ya­sak­la­mış­lar­dı çünkü stres fak­tö­rü de has­ta­lı­ğın gi­di­şa­tı­nı et­ki­le­yen fak­tör­ler­den biri.
Bi­lin­ci­niz açık­ken iş daha zor ge­çi­yor. Ka­fa­nız­da ku­ru­yor­su­nuz, ‘Ne zaman öle­ce­ğim? Ne ya­pa­ca­ğım? Eşim, dos­tum ailem, ço­cu­ğum ne ya­pa­cak?’ Çok zor bir süreç. Hiç kim­se­nin böyle bir po­zis­yon­da ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum.”
-“Dü­şün­me­ye gerek ol­ma­dan hemen gider aşı olu­rum”
Ko­yun­cu, has­ta­lık­tan mev­cut şart­lar­da en iyi kur­tu­luş yo­lu­nun aşı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Ko­yun­cu, şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:
“Aşı olup bu has­ta­lı­ğı ya­şa­ma­ya­cak­sam hiç dü­şün­mem. Dü­şün­me­ye gerek ol­ma­dan hemen gider aşı olu­rum. ‘Han­gi­si daha teh­li­ke­li?’ diye dü­şün­dü­ğüm zaman hemen aşı olu­rum. Bu has­ta­lı­ğı ben ya­şa­dım, düş­ma­nı­mın bile ba­şı­na gel­me­sin. O de­re­ce çok kötü şart­lar­da sı­kın­tı çek­tim. Kendi şahsi fik­rim, hangi aşı ol­du­ğu­na bak­ma­dan ben olmak is­ter­dim.”
Tolga Ko­yun­cu, aşı gel­di­ği zaman her­ke­se en kısa sü­re­de aşı ol­ma­la­rı­nı tav­si­ye etti.
Haber Merkezi

Yangın Paniği

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­su­nun ol­du­ğu bö­lüm­de yan­gın çıktı.
Alı­nan bil­gi­ye göre, Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­sun­da elekt­rik kon­ta­ğın­dan kay­nak­lı yan­gın çıktı.
Yan­gı­nı fark eden has­ta­ne per­so­ne­li ta­ra­fın­dan ilk mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du.
Daha sonra du­ru­mun bil­di­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di.
Yan­gın, Rize Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol al­tı­na alı­nır­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me
baş­la­tıl­dı.
Haber-Merkezi

Kayıp Keçiler Bulundu

İlçemizde 3 Gündür Kayıp Olan Keçilerden 23’ü Jandarmanın Drone Destekli Aramaları Sonucu Bulundu
Olay il­çe­mize bağlı Kap­tan­pa­şa kö­yün­de geç­ti­ği­miz Cuma günü mey­da­na geldi. Alı­nan bil­gi­ye göre, 30 adet ke­çi­nin bu­lun­du­ğu sü­rü­yü dağa ot­la­ma­sı için çı­ka­ran Meh­met Şeker isim­li çoban, bir süre sonra ke­çi­le­rin göz­den kay­bol­du­ğu­nu fark etti. Çoban Şeker ve 10 ar­ka­da­şı kay­bo­lan ke­çi­le­ri bul­mak için bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Tüm dağda arama yapan va­tan­daş­lar ke­çi­le­ri bir türlü bu­la­ma­yın­ca jan­dar­ma­ya haber verdi. Olay ye­ri­ne gelen Ça­ye­li İlçe Jan­dar­ma ekip­le­ri böl­ge­de de­tay­lı bir arama ya­pa­bil­mek için drone kal­dır­dı. Tüm bölge drone ile ta­ran­dık­tan sonra 30 ke­çi­den 23’ü 3 günün so­nun­da bu­lu­na­bil­di. Ke­çi­le­rin ço­ba­nı Meh­met Şeker olay son­ra­sı mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “3 gün­dür ba­şı­ma bir hal geldi. Tah­mi­nim­ce bir ayı mı ne gel­diy­se bu malı bu­ra­da ür­küt­tü. Biz de 3 gün­dür arı­yo­ruz. 30 keçi kay­bet­tim. Haber ver­dim sağ olsun Ça­ye­li Jan­dar­ma­mız geldi. Her­kes bu­ra­da. Rize’den, Sa­lar­ha’dan ar­ka­daş­lar geldi. 23 malı canlı bul­duk ge­ri­si artık ne ol­duy­sa oldu. Her­kes­ten Allah razı olsun, sağ olsun, dev­le­ti­miz var olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Yeni Çayeli Gazetesi ve Matbaası

· 1969 yilinda Vural Kazmaz tarafindan ilçemizde kuruldu.
· 1972 yilinda imtiyaz sahipligi Memis SAKLI tarafindan alindi. 1993 yilindaki vefatindan sonra imtiyaz sahipligini kardesi Abdul Talip SAKLI devam ettirmektedir.
· Gazetenin ilk yayin yillarinda gazetenin ebadi 0,25 tek yaprak ve haftada tek gün (Çarsamba) yayinlanmakta iken; imtiyaz sahipligi Memis SAKLI’ya geçtikten sonra gazetenin ebadi 0,68 olup 4 sayfa ve haftada iki gün (Çarsamba—Cuma) yayinlanmaya baslanmis ve 1993 yilindan itibaren ayni günlerde devam edip gazete ebatlari 0,90 a çikarilarak 8 sayfa olarak yayinlanmaktadir.
Gazetemizin günlük yayinlanmasi için gerekli çalismalar yapilmaktadir.
Gazetemiz yerel ve ulusal haberlere yer vererek yayinlanmaktadir.·

Gazetemiz “YENI ÇAYELI” ilçemizin gözü ve kulagidir.

Recent Entries »