Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile fut­bol­cu­lar Erik Sabo ve Dam­jan Do­ko­vic için imza tö­re­ni dü­zen­len­di.

Çay­kur Didi Stadı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, Su­mu­di­ca, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, fut­bol­cu­lar Erik Sabo ve Dam­jan Do­ko­vic ka­tıl­dı.
Kar­tal, imza tö­re­nin­de Su­mu­di­ca’nın söz­leş­me­si­nin yer al­dı­ğı ka­ğı­da “Eşin­le hiç kavga et­me­ye­ce­ğim. Ölene kadar” yaz­ma­sı gü­lüş­me­le­re yol açtı.
Su­mu­di­ca, bunu eşine ile­te­ce­ği­ni söy­le­di. Kar­tal, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, gö­rev­den ay­rı­lan St­je­pan Tomas’a te­şek­kür ede­rek, öz­ve­ri­li dav­ra­na­rak ta­kı­mın önünü aç­tı­ğı­nı be­lirt­ti.
Su­mu­di­ca ile Ri­zep­sor’da yıl­lar­ca bir­lik­te ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ne de­ği­nen Kar­tal, “Hoca de­ği­şik­li­ği iyi değil. Tomas iyi bir in­san­dı. Giden ho­ca­la­rı­mız­dan kop­mu­yo­ruz. Şimdi Su­mu­di­ca ile be­ra­be­riz. Belki bir gün gi­decek ama kop­ma­ya­ca­ğız.
İnşal­lah uzun süre ho­ca­mız­la devam ede­riz.” dedi. Su­mu­di­ca ile söz­leş­me­nin Ga­zi­an­tep FK ku­lü­bü ile aynı öl­çü­de ol­du­ğu­na işa­ret eden Kar­tal, “Ho­ca­mız ile ayrı bir mad­de­miz yok.
Biz­de­ki hoca an­la­yı­şı, ho­ca­mız git­mek is­ti­yor­sa, daha iyi yere git­mek is­ti­yor­sa, bu­ra­da mutlu de­ğil­se git­mek is­ti­yor­sa sık boğaz et­me­den gi­decek. Biz kimse ile prob­lem ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz. Ya­şa­ma­ya­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Trans­fe­rin ho­ca­nın işi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kar­tal, “Trans­fe­re hoca karar ve­recek.
Alı­na­cak gi­decek ka­rar­la­rı bugün ve­recek. Biz ho­ca­mı­zın ver­di­ği ka­rar­la­rı spor­tif di­rek­tö­rü­müz ile hal­le­de­ce­ğiz. Yıl­maz Bal ben ol­du­ğum müd­det­çe devam edecek. İşi bilen bi­ri­si ile ça­lı­şı­yo­ruz. Yıl­maz Bal bu­ra­da benim spor ile il­gi­li da­nış­ma­nım. Beni yön­len­di­recek adam.
Ekibi iyi ku­ra­cak­sı­nız. Ta­kı­ma hocam ba­ka­cak, Yıl­maz Bal ile bir­lik­te da­ya­nış­ma için­de ola­cak.
Bizde bun­la­ra sahip çı­ka­ca­ğız. Bir­bi­ri­mi­zin açı­ğı­nı ka­pa­ta­ca­ğız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  • Su­mu­di­ca:”Rize’ye 1,5 yıl­lık kont­ra­tı bi­tir­me­ye gel­dim”
    Su­mu­di­ca, kalp­le­ri aynı anda aynı ri­tim­de ata­cak iki in­sa­nın bir araya gel­di­ği­ni, Hasan Kar­tal’ın ken­di­si için büyük bir şans ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ga­zi­an­tep’te ya­şa­dık­la­rı­na de­ğin­me­yen Su­mu­di­ca, “Ga­zi­an­tep ile olum­lu olum­suz bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum.
    On­la­ra ge­le­cek­te şans di­li­yo­rum. İyi per­for­mans gös­ter­di­ğim kulüp ve 3. sı­ra­da 31 puan ile bı­rak­tım ama bizim için orası bitti.” dedi.
    Çay­kur Ri­zes­por’un sık hoca de­ğiş­tir­me­si ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Su­mu­di­ca,

“Ben son sekiz se­ne­de ça­lış­tı­ğım ku­lüp­te bir se­ne­den az ça­lış­ma­dım. Ro­man­ya, Ara­bis­tan, Tür­ki­ye’de ça­lış­tı­ğım her yerde hep ilk üç ant­re­nör ara­sın­da gös­te­ril­dim. Rize’ye altı ay­lı­ğı­na gel­me­dim. Bana yarın 3-5 mil­yon av­ro­luk tek­lif gelse eli­min tersi ile ite­ce­ğim. Rize’ye 1,5 yıl­lık kont­ra­tı bi­tir­me­ye gel­dim. Orta va­de­li bir pla­nım var. Uma­rım bu uzun va­de­li­ye döner.
Çünkü iki taraf bir­bi­rin­den mem­nun olur­sa bunu ar­tı­ra­bi­li­riz. Baş­ka­nım ben­den mem­nun ol­ma­dı­ğı müd­det­çe gitme is­te­ği­min ol­ma­ya­ca­ğı­nın sö­zü­nü ve­ri­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Su­mu­di­ca, yurt dı­şın­dan çok sa­yı­da tek­lif gel­di­ği­ni, Tür­ki­ye’de ol­ma­yı sev­di­ği için Rize’yi kabul et­ti­ği­ni ak­tar­dı. Tür­ki­ye’de Çay­kur Ri­zes­por’da ça­lış­ma­yı is­te­di­ği­ni bazı ke­sim­le­re dile ge­tir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Su­mu­di­ca, “Pro­fes­yo­nel bir ku­lüp­te­yim. Gel­di­ğim­den iti­ba­ren çok iyi kar­şı­lan­dım. Bu­ra­da Ga­zi­an­tep ile 2-1’lik bir ga­li­bi­yet elde et­miş­tim, şehri ta­nı­yo­rum. Ar­kam­da büyük bir baskı oluş­muş­tu. Bende o bas­kı­yı çok be­ğen­miş­tim. Çünkü maç­lar­da biraz de­li­ri­yo­rum. Be­nim­le bir­lik­te ar­kam­da de­li­recek in­san­la­ra ih­ti­ya­cım vardı. Onu bu­ra­da bu­la­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum. De­li­li­ğin bir­leş­me­si ile iyi bir per­for­mans or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız. Çünkü Rize’nin iyi oyun­cu­la­rı var.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
-” Tür­ki­ye benim ikin­ci ülkem”
Geç­mi­şi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Su­mu­di­ca, “Ben sa­de­ce Rize’ye mo­ti­ve olmak is­ti­yo­rum. Bir fut­bol ku­lü­bü medya gücü ar­ka­sın­da ol­maz­sa asla ba­şa­rı­lı ola­maz. Bir aile ola­maz­sa, oyun­cu­lar­la ça­lı­şan­lar­la hiç­bir şey ya­pa­maz. Ben Ga­zi­an­tep’te ba­şar­dım. Bunun ay­nı­sı­nı Rize’de uy­gu­la­mak is­ti­yo­rum.” dedi.
Ga­zi­an­tep’te Türk pa­sa­por­tu­nu almak için her şeyi yap­tı­ğı­nı kay­de­den Su­mu­di­ca, şöyle devam etti:
“Bana yar­dım sağ­la­na­ma­dı. Ro­man­ya pa­sa­por­tu ile dün­ya­nın her ye­ri­ne gi­de­bi­li­rim. Vi­ze­ye gerek yok. Ben bu ül­ke­ye say­gı­mı gös­ter­mek is­ti­yo­rum. Çünkü bu­ra­da para ka­za­nı­yo­rum. Tür­ki­ye

benim kal­bim­de olan bir ülke. Rize’den değil Tür­ki­ye’den bah­se­di­yo­rum. Tür­ki­ye benim ikin­ci ülkem. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a hay­ran­lı­ğı ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Su­mu­di­ca, “Sa­de­ce spora olan düş­kün­lü­ğü ile değil. Bu ülke için yap­tık­la­rı için tak­tir ettim. Ken­di­si ile ta­nış­mak is­te­di­ği­mi Kay­se­ris­por’un eski baş­ka­nı Erol Bedir beye söy­le­miş­tim. Bu­ra­da da bu is­te­ğim devam edi­yor. Uma­rım onun­la bu­ra­da ça­lış­tı­ğım sü­re­ce ta­nış­ma fır­sa­tım olur. Ül­ke­si için çok ça­lı­şan bir baş­kan. Uma­rım ölene kadar bu ül­ke­ye hiz­met eder ben de bu­ra­da olu­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sabo ve Do­ko­vic’i trans­fer et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Sa­mu­di­ca, “Trans­fer­le­ri­mi­zi or­tak­la­şa ya­pı­yo­ruz. En az bir tane daha for­vet oyun­cu­su al­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Bunu iki ye de çı­ka­ra­bi­li­riz. Remy hak­kın­da sağ­lık ekibi ile ko­nuş­tum. Bana gelen bilgi 1,5 ay ta­kım­dan ayrı ka­la­bi­lir. Bu da on maç kay­be­de­cek­tir. Bunu göz önün­de bu­lun­du­ra­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın zor ola­ca­ğı­na de­ği­nen Su­mu­di­ca, “Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ta­kı­mın ya­rı­sı yoktu ama ga­li­bi­ye­ti ka­çır­dık. Ka­fa­sın­da kay­bet­me en­di­şe­si olan oyun­cu­mu­zu İstan­bul’a gö­tür­me­ye­ce­ğim. Ken­di­le­ri­ne bunu söy­le­ye­ce­ğim. Bu sa­ha­nın için­de öl­me­yecek, bu takım için te­ri­nin son dam­la­sı­na kadar sa­vaş­ma­ya­cak, kap­tan olsun, kim olur­sa olsun, her ünlü oyun­cu kimse sa­ha­da te­ri­nin son dam­la­sı­na kadar sa­vaş­mı­yor­sa yedek ku­lü­be­sin­de ya­nım­da otu­rur. Ben yedek ku­lü­be­sin­de de­li­ri­yo­rum.
Ben sa­va­şı­mı kav­ga­mı ve­ri­yo­rum. O sa­va­şı kav­ga­yı sa­ha­da gör­mek is­ti­yo­rum. Son iki maçta benim ta­kı­mım bunu yaptı.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du. Su­mu­di­ca, açık­la­ma­sı­nı “Çay­kur Ri­zes­por Su­mu­di­ca ile be­ra­ber hiç­bir zaman son iki üç hafta düş­me­ye oy­na­yan takım po­zis­yo­nu­na gel­me­yecek. Bunun sö­zü­nü ve­ri­yo­rum.” ifa­de­le­ri ile ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. Sabo ve Do­ko­vic de Rize’ye trans­fer­le­rin­den do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı, ta­kı­ma katkı ver­mek için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Haber Merkezi