RİZEDE NELER OLUYOR

Son gün­ler­de bazı kadro de­ği­şik­lik­le­ri­ne şahit olu­yo­ruz de­va­mı olur mu bi­le­mem.
Bir süre önce Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk Rize Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne çe­kil­miş de­nil­di, fazla bir süre geç­me­den bugün açığa alın­dı­ğı ha­be­ri­ni öğ­ren­dik.
Ça­ye­li Kay­ma­ka­mın­dan sonra şim­di­de Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu Ar­de­şen Kay­ma­kam­lı­ğın­dan alı­na­rak Va­li­lik Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­len­di­ril­di.
Şunu her­kes bilir ki hiç­bir Kay­ma­kam Hukuk İşle­rin­de gö­rev­de bu­lun­mak is­te­mez zira der­ler ya kızak görev öyle bir şey orası.
Kay­ma­kam­lar ara­sın­da gö­rev­den al­ma­lar devam eder mi bil­me­yiz ama bir­çok ismin rahat du­rum­da ol­ma­dı­ğı iki mes­lek­taş­la­rı­nın el çek­ti­ril­me­sin­den te­dir­gin­lik du­yu­yor­lar.
Üç yıla yakın ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü gö­re­ve asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alim Genel Mü­dü­re ÇAY­KUR’daki yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­rim.
Genel Müdür Y.​Ziya Alim’in dı­şa­rı­dan gel­me­yen bir isim ol­ma­ma­sı Çay için şans­tır.
Rize dı­şın­dan gelen çayı bak­kal­da ve bar­dak­ta gören Genel Mü­dü­rü is­te­me­di­ği­mi­zi bir­kaç ya­zım­da da be­lirt­miş­tim.
Her dö­nem­de Genel Baş­kan ve Ba­kan­lar et­ki­siy­le si­ya­se­tin çok baskı al­tın­da tut­tu­ğu ÇAY­KUR’da ne olsun olum­suz bas­kı­la­ra mey­dan ve­ril­me­me­li.
Böl­ge­mi­zin en önem­li gelir ve geçim kay­na­ğı olan ÇAY’ın olum­lu yönde ge­liş­me­si için her­ke­sin yar­dım­cı ve des­tek ol­ma­sı ge­re­kir. İsraf ko­nu­sun­da güven ka­za­nan yeni Genel Müdür Alim’in he­de­fi kurum ola­rak yaş çay alım­la­rı ve kuru çay sa­tı­şı ko­nu­sun­da üre­ti­ci ve ku­ru­mun men­fa­at­le­ri­ni her zaman ön plan­da tut­ma­lı­dır.
Ga­ze­te­ci ola­rak Rize’ye her ko­nu­da olum­lu ça­lış­ma kim ya­par­sa yap­sın her daim ya­nın­da­yız bi­lin­me­sin­de fayda var. Sağ­lık Ba­ka­nı An­ka­ra’da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da 1000 ya­tak­lı Rize Has­ta­ne­si 2023 de ta­mam­la­na­cak diye bah­set­miş, Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­cak yerde ya­pı­la­cak diye ye­ri­ni gös­ter­miş­ti.
Daha önce 200 dönüm için 800 ya­tak­lı has­ta­ne de­nil­miş­ti şimdi 1000 yatak için 300 dönüm arazi deniz dol­du­ru­la­rak ka­za­nı­la­cak ama or­ta­da daha fol yok yu­mur­ta yok fakat açık­la­nan 2023 de Has­ta­ne ta­mam­la­na­cak mı bek­li­yo­ruz. Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de önem­li oy­na­ma­lar oldu.
Bir süre önce ve­kâ­le­ten ata­nan İl Mü­dü­rü­nün yakın za­man­da asa­le­ti onay­lan­dı. Asa­le­ti­nin de­va­mın­da Yar­dım­cı­la­rı de­ğiş­ti.
İl Müdür Yar­dım­cı­la­rı Ça­ye­li­li Salih Yel­ken­ci ile Gü­ney­su­lu Mus­ta­fa Ka­len­der’in de­ği­şim se­be­bi­ni bil­mi­yo­ruz, idari ta­sar­ruf­tur.
Gö­rev­den alı­nan Mü­dü­rü Yar­dım­cı­la­rı İl Mü­dür­lü­ğün­de araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­miş­ler, yeni Müdür Yar­dım­cı­la­rı Şube Mü­dür­le­rin­den Meh­met Ki­ba­roğ­lu ve Si­nop-Bo­ya­bat’tan İlko­kul Mü­dü­rü Ahmet Gür­büz oldu. Son de­ği­şim­ler­den bi­ri­si İl Tarım Mü­dür­lü­ğün­de oldu. Tarım Mü­dü­rü­nün de­ği­şi­mi as­lın­da çok geç kal­mış bir ge­liş­me.
Ata­nan Müdür Murat Genç’i ta­nı­mam fakat ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
ÇAY­KUR’dan kurum de­ği­şi­mi ya­pı­la­rak Tarım İl Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan Murat Genç’in ili­miz zi­ra­at, tarım ve hay­van­cı­lık ba­kı­mın­dan kat­kı­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Rize’de, ili­mi­ze has yö­re­sel önem­li or­ga­nik ürün­le­ri­miz var.
Man­da­li­na, Por­ta­kal, Li­ka­pa, ko­ku­lu üzüm, hay­van­cı­lık ko­nu­sun­da Te­re­ya­ğı, Kaşar ve Ka­vur­ma ko­nu­su­nu ge­liş­ti­ri­ci pro­je­ler­de des­tek bek­li­yor üre­ti­ci­le­ri­miz. Rize’de ye­tiş­me­si için çok el­ve­riş­li top­ra­ğı olan Ken­dir ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ko­nu­sun­da köy­lü­le­ri­mi­ze bil­gi­len­di­ri­ci top­lan­tı­lar­la teş­vik et­me­li­si­niz.