Aksa Elekt­rik, hiz­met böl­ge­sin­de­ki il­le­rin 2020 yı­lı­na ait elekt­rik tü­ke­tim ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti.

Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’in yer al­dı­ğı Çoruh böl­ge­sin­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi 2020’de bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 15 azal­dı.
Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti. Bunu yüzde 19 dü­şüş­le Gü­müş­ha­ne, yüzde 15 dü­şüş­le Art­vin ve Trab­zon, yüzde 7’lik bir dü­şüş­le de Gi­re­sun takip etti. Ma­lat­ya, Ela­zığ, Bin­göl ve Tun­ce­li’nin yer al­dı­ğı Fırat böl­ge­sin­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi ise bir ön­ce­ki yıla göre az da olsa artış gös­ter­di. Ela­zığ’da elekt­rik tü­ke­ti­mi bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 5 artış gös­te­rir­ken,Ma­lat­ya’da yüzde 1’in al­tın­da da olsa artı. Bin­göl’deki elekt­rik tü­ke­ti­mi ise bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 7, Tun­ce­li’de yüzde 2 se­vi­ye­sin­de düştü. Öte yan­dan 2020’nin son çey­rek ra­kam­la­rı­nı da açık­la­yan şir­ket, söz ko­nu­su dö­nem­de Çoruh böl­ge­sin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 25’ten fazla azal­dı­ğı­nı, Fırat böl­ge­sin­de ise yüzde 5’ten fazla art­tı­ğı­nı açık­la­dı.

  • Ti­ca­ret­ha­ne ve sa­na­yi gru­bun­da­ki tü­ke­tim son 6 ayda arttı
    Şir­ket, Çoruh böl­ge­sin­de­ki ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin, 2020’nin son 6 ayın­da yılın ilk ya­rı­sı­na göre yüzde 20, sa­na­yi gru­bun­da­ki tü­ke­ti­min yüzde 34 art­tı­ğı­nı bil­dir­di. Fırat böl­ge­sin­de ise ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun top­lam tü­ke­ti­min­de, 2020 yı­lı­nın son 6 ayın­da yılın ilk ya­rı­sı­na göre yüzde 22’lik artış ya­şa­nır­ken, sa­na­yi gru­bun­da­ki artış oranı yüzde 18 ola­rak ger­çek­leş­ti. Ay­rı­ca Çoruh böl­ge­sin­de 2020’nin so­nun­da abone sa­yı­sı­nın bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 3, Fırat böl­ge­sin­de ise yüzde 4’ten fazla art­tı­ğı kay­det­ti. Söz ko­nu­su dö­nem­de Fırat böl­ge­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bun­da­ki abone sa­yı­sı yüzde 16 ar­tar­ken, Çoruh böl­ge­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bun­da­ki abone sa­yı­sı 2020’de yüzde 3 artış gös­ter­di.
  • Yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı azal­dı
    Ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi­le­re ait abo­ne­lik bil­gi­le­ri­ni de açık­la­yan Aksa Elekt­rik, 2020 yı­lın­da bir ön­ce­ki yıla göre yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sın­da aza­lış ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Buna göre, Çoruh böl­ge­sin­de 2020’de yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 15 ora­nın­da azal­dı. Fırat böl­ge­sin­de ise söz ko­nu­su dö­nem­de yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 13 ora­nın­da düştü. Haber Merkezi