Rize Organize Sanayi Bölgesi Büyümeye Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Kal­kan­de­re’ye ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­re­tin ilk bö­lü­mün­de Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Vali Çeber, zi­ya­re­tin­de Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, fab­ri­ka­la­rın genel du­ru­mu ve diğer ko­nu­lar hak­kın­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Mü­dü­rü Hasan Günal’dan bilgi aldı.

Ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan Vali Çeber, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin Rize ve Tür­ki­ye için çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak “OSB Rize’ye son yıl­lar­da ka­zan­dı­rı­lan en önem­li temel ya­tı­rım­lar­dan bi­ri­si. Şu an pek çok fab­ri­ka­mız aktif du­rum­da ça­lış­mak­ta­lar.
Ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ve yeni açı­lan fab­ri­ka­lar ile bir­lik­te eko­no­mik ola­rak böl­ge­miz ciddi ka­za­nı­lar elde et­mek­te­dir.
Bu ve­si­le ile biz­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip et­mek­te­yiz. “ dedi.
Vali Çeber’e ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­te İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı ve Kül­tür Ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu eşlik etti.

              Haber Merkezi