Rize Va­li­si Kemal Çeber, Kal­kan­de­re il­çe­sin­de­ki Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Vali Çeber, Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­re­tin­den önce Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı­nı zi­ya­ret ede­rek Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Sefa Gök­me­noğ­lu’ndan il­çe­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve Çağ­la­yan Şe­la­le­si’nde ki son durum hak­kın­da bilgi aldı.
Vali Çeber, Kay­ma­kam­lık zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­le­di.
Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Vali Çeber, “Rize bin­bir çeşit doğal gü­zel­li­ği içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, bun­la­rı ta­ri­hi do­ku­su ile bü­tün­leş­ti­ren ve bu gü­zel­lik­le­ri in­san­la­rı ile renk­len­di­ren çok özel bir şehir. İlimiz içe­ri­sin­de yer alan doğal gü­zel­lik­le­rin bir bö­lü­mü faz­la­sı ile bi­lin­mek­te, bir bö­lü­mü ise aynı gü­zel­lik­te ol­ma­sı­na rağ­men di­ğer­le­ri kadar bi­lin­me­mek­te­dir. Biz­ler­de yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­la bu do­ğal­lı­ğı ko­ru­ya­rak bu böl­ge­le­ri tu­riz­me ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yo­ruz.
İlçe­miz içe­ri­sin­de yer alan Çağ­la­yan Şe­la­le­si ’de, Kal­kan­de­re ilçe mer­ke­zi­ne 3 ki­lo­met­re me­sa­fe­de bu­lun­mak­ta­dır. Şe­la­le­mi­zin et­ra­fı kes­ta­ne, gür­gen, ıh­la­mur ve kayın ağaç­la­rıy­la çev­ri­li­dir. Bu­ra­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile bir­lik­te yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­ri­mi­zin bu alana ulaş­ma­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak, bunu ya­par­ken de en önem­li ön­ce­lik­le­ri­miz­den olan do­ğa­yı ko­ru­ma nok­ta­sın­da çok dik­kat­li ola­ca­ğız. Bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da emeği geçen her­ke­se ve özel­lik­le des­tek­le­rin­den ötürü bölge va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. “ dedi. Vali Çeber’e ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret ve in­ce­le­me­ler­de, Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Sefa Gök­me­noğ­lu, Kal­kan­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kenan Yıl­dı­rım, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı ve Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu eşlik etti.

Haber Merkezi