BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZLEM DAĞ; UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA KONUŞTU


Uzaktan eğitim kesintili de olsa bir yıla yakındır devam ediyor. Son bir yılı göz önüne alarak uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasındaki farklılıklar hakkında neler söylersiniz?

Eği­tim ister yüz yüze ister on­li­ne olsun bizim için ka­za­nım he­def­le­ri açı­sın­dan bir de­ği­şik­lik yok. Eği­tim, plat­form­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim açı­sın­dan ke­sin­ti­siz devam et­me­li­dir. Di­ji­tal eği­tim, pan­de­mi son­ra­sın­da da eği­tim­de es­ki­sin­den daha çok yer tu­ta­cak. Pan­de­miy­le bir­lik­te özel­lik­le branş öğ­ret­men­le­ri­nin hem yüz yüze hem on­li­ne eği­ti­mi aynı anda yü­rüt­tü­ğü­nü göz önün­de bu­lun­du­rur­sak, pan­de­miy­le bir­lik­te ha­ya­tı­mı­za giren “hib­rit öğ­ret­men” kav­ra­mı üze­ri­ne de ça­lı­şıl­ma­ya devam edi­lecek.

Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de di­ji­tal eği­tim ya­tı­rım­la­rı­mız 12 yılı aşkın sü­re­dir devam edi­yor. Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nin de des­te­ğiy­le di­ji­tal eği­ti­min pe­da­go­ji­si üze­ri­ne de ça­lı­şı­yor, öğ­ret­men eği­tim­le­ri­mi­zi buna göre şe­kil­len­di­ri­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­miz, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ye­ni­lik­çi Eği­tim Ge­liş­tir­me Araş­tır­ma Mer­ke­zi (YEGAM) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len “Di­ji­tal Pe­da­go­ji Prog­ra­mı”na ka­tı­lı­yor­lar. Tek­nik alt­ya­pı­mı­zı her geçen gün daha da ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ders içe­rik­le­ri­mi­zi de di­ji­tal pe­da­go­ji­ye uygun şe­kil­de ta­sar­lı­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin di­ji­tal yet­kin­lik­le­ri­ni ar­tı­rı­yo­ruz. Her öğ­ret­me­ni­mi­zin bir “di­ji­tal eği­tim li­de­ri” ol­ma­sı için tüm do­na­nım­la­rı ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Di­ji­tal eği­tim ta­sa­rım­la­rı da yap­ma­la­rı için 6 kam­pü­sü­müz­de pilot uy­gu­la­ma ola­rak Di­ji­tal Eği­tim Mer­ke­zi’mizi ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu mer­ke­zi

tüm kam­püs­le­ri­miz­de yay­gın­laş­tır­mak için plan­la­ma ya­pı­yo­ruz. Hem ve­li­le­ri­mi­zin hem öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin daha iyi öğ­ren­me ve sür­dü­rü­le­bi­lir di­ji­tal eği­ti­me dair bek­len­ti­le­ri­nin öte­sin­de, 360 de­re­ce di­ji­tal eği­tim çö­zü­mü su­nu­yo­ruz.
Hib­rit model, eği­tim­de bir zo­run­lu­luk ol­mak­tan çık­tı­ğın­da da aynı şe­kil­de devam edecek mi?
Hib­rit model, ka­lı­cı ola­cak­tır. Eği­tim­de di­ji­tal dö­nü­şüm pan­de­mi ön­ce­si baş­la­yan bir süreç. Ancak pan­de­mi ko­şul­la­rı, di­ji­tal eği­tim­de dünya ge­ne­lin­de yol alın­ma­sı­nın önünü açtı. Di­ji­tal eği­tim ola­nak­la­rı­nın öğ­ret­men­le­ri öz­gür­leş­tir­di­ği­ni, ma­ter­yal ola­rak zen­gin­leş­tir­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­re gel­di­ği­miz­de, öz di­sip­lin ko­nu­la­rın­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yor­lar. Kendi öğ­ren­me de­ne­yim­le­ri­ni ta­sar­lı­yor­lar. Öğ­ren­mek bir görev değil yaşam boyu sü­recek bir alış­kan­lık ola­rak be­nim­se­ni­yor. Yaşam boyu öğ­ren­me ko­nu­sun­da

ön­ce­den be­nim­se­dik­le­ri alış­kan­lık­la­rı da ge­liş­ti­ri­yor­lar. Pan­de­mi­nin ge­tir­di­ği tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men di­ji­tal dö­nü­şüm ko­nu­sun­da ya­rat­tı­ğı zo­run­lu­luk­lar­la or­ta­ya çıkan ino­vas­yon­lar, eği­tim başta olmak üzere ya­şa­mın pek çok ala­nın­da ka­lı­cı ola­rak devam ede­cek­tir. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de ve­li­le­ri en çok kay­gı­lan­dı­ran ko­nu­lar neler oldu? Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de veli ile­ti­şi­mi­ni­zi bu an­lam­da nasıl yü­rü­tü­yor­su­nuz? Uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu yana tüm ve­li­le­rin, aka­de­mik ge­li­şi­min ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­dan devam et­me­si ko­nu­sun­da çok has­sas ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Eği­tim­ci­ler ola­rak biz, eği­ti­min yal­nız­ca aka­de­mik ge­li­şim­den iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor, di­ji­tal eği­ti­me 360 de­re­ce ba­kı­yor ve bu an­lam­da ge­liş­tir­me­ler ya­pı­yo­ruz. Eği­ti­min en önem­li ayak­la­rın­dan biri, okul ve ebe­veyn iş bir­li­ği. Ko­şul­lar ne olur­sa olsun eği­tim en iyi şe­kil­de devam et­me­li ve

veli iş bir­li­ği­ni de bun­dan ayrı tut­mak müm­kün değil. Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim­le­ri­ni ke­sin­ti­siz sür­dür­mek üzere yü­rü­tü­yo­ruz. Ve­li­le­ri­miz­le olan iş bir­li­ği­miz­de de tıpkı yüz yüze eği­tim­de ol­du­ğu gibi hem aka­de­mik ge­li­şim ko­nu­sun­da­ki iş bir­li­ği­mi­zi hem de psi­ko­sos­yal des­te­ği­mi­zi aynı şe­kil­de devam et­ti­ri­yo­ruz. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de tek­no­lo­ji­nin des­te­ğiy­le bu des­te­ği­mi­zin daha yakın ve kap­sa­yı­cı bir hale gel­di­ği­ni de söy­le­mek müm­kün. Özel­lik­le ça­lı­şan ebe­veyn­ler için öğ­ret­men ve ida­re­ci­ler­le bire bir gö­rüş­me ola­nak­la­rı zaman ve mekân sı­nı­rı­nın or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te daha ko­lay­laş­tı. Veli iş bir­li­ği­mi­zin önem­li ayak­la­rın­dan olan veli se­mi­ner­le­ri de aynı şe­kil­de. Daha önce iş yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le veli se­mi­ner­le­ri­mi­ze ka­tı­la­ma­yan ebe­veyn­ler, gö­rün­tü­lü gö­rüş­me plat­form­la­rıy­la dü­zen­le­di­ği­miz veli se­mi­ner­le­ri­ne daha rahat ka­tı­lım gös­te­re­bil­di­ler. Veli se­mi­ner­le­ri­mi­zi yıl­lar­dır, ve­li­le­ri­mi­zin yoğun il­gi­siy­le ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Pan­de­mi ön­ce­si Tür­ki­ye’nin 63 ilin­de bu­lu­nan kam­püs­le­ri­miz­de sü­rek­li ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz se­mi­ner­ler­le ve­li­le­ri­mi­zi di­ji­tal eği­tim­den, ebe­veyn ve çocuk iliş­ki­si­ne, sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğın­dan ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne dek çok geniş bir konu ha­vu­zun­da ko­nu­nun uz­man­la­rı ve aka­de­mis­yen­ler­le bu­luş­tu­ru­yor­duk. Pan­de­mi dö­ne­mi, veli se­mi­ner ve eği­tim­le­ri­mi­zi di­ji­tal plat­form­la­ra ta­şı­ma­mı­zı ge­rek­tir­di. Yüz yüze se­mi­ner­le­re zaman kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le ka­tı­la­ma­yan ve­li­le­ri­miz, on­li­ne se­mi­ner­ler için çok yoğun talep gös­ter­di. 1000 kişi ile sı­nır­lı olan on­li­ne se­mi­ner­le­re gös­te­ri­len ta­le­bi kar­şı­la­mak için ek se­mi­ner­ler koy­duk. On­li­ne se­mi­ner­le­re aile ola­rak ka­tı­lan ve­li­le­ri­mi­zi de göz önün­de bu­lun­du­rur­sa her otu­rum­da iki bini aşkın ve­li­mi­ze ses­len­dik.
Haber-Foto: Mustafa SAKLI