Uzaktan eğitim kesintili de olsa bir yıla yakındır devam ediyor. Son bir yılı göz önüne alarak uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasındaki farklılıklar hakkında neler söylersiniz?

Eği­tim ister yüz yüze ister on­li­ne olsun bizim için ka­za­nım he­def­le­ri açı­sın­dan bir de­ği­şik­lik yok. Eği­tim, plat­form­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim açı­sın­dan ke­sin­ti­siz devam et­me­li­dir. Di­ji­tal eği­tim, pan­de­mi son­ra­sın­da da eği­tim­de es­ki­sin­den daha çok yer tu­ta­cak. Pan­de­miy­le bir­lik­te özel­lik­le branş öğ­ret­men­le­ri­nin hem yüz yüze hem on­li­ne eği­ti­mi aynı anda yü­rüt­tü­ğü­nü göz önün­de bu­lun­du­rur­sak, pan­de­miy­le bir­lik­te ha­ya­tı­mı­za giren “hib­rit öğ­ret­men” kav­ra­mı üze­ri­ne de ça­lı­şıl­ma­ya devam edi­lecek.

Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de di­ji­tal eği­tim ya­tı­rım­la­rı­mız 12 yılı aşkın sü­re­dir devam edi­yor. Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nin de des­te­ğiy­le di­ji­tal eği­ti­min pe­da­go­ji­si üze­ri­ne de ça­lı­şı­yor, öğ­ret­men eği­tim­le­ri­mi­zi buna göre şe­kil­len­di­ri­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­miz, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ye­ni­lik­çi Eği­tim Ge­liş­tir­me Araş­tır­ma Mer­ke­zi (YEGAM) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len “Di­ji­tal Pe­da­go­ji Prog­ra­mı”na ka­tı­lı­yor­lar. Tek­nik alt­ya­pı­mı­zı her geçen gün daha da ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ders içe­rik­le­ri­mi­zi de di­ji­tal pe­da­go­ji­ye uygun şe­kil­de ta­sar­lı­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin di­ji­tal yet­kin­lik­le­ri­ni ar­tı­rı­yo­ruz. Her öğ­ret­me­ni­mi­zin bir “di­ji­tal eği­tim li­de­ri” ol­ma­sı için tüm do­na­nım­la­rı ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Di­ji­tal eği­tim ta­sa­rım­la­rı da yap­ma­la­rı için 6 kam­pü­sü­müz­de pilot uy­gu­la­ma ola­rak Di­ji­tal Eği­tim Mer­ke­zi’mizi ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu mer­ke­zi

tüm kam­püs­le­ri­miz­de yay­gın­laş­tır­mak için plan­la­ma ya­pı­yo­ruz. Hem ve­li­le­ri­mi­zin hem öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin daha iyi öğ­ren­me ve sür­dü­rü­le­bi­lir di­ji­tal eği­ti­me dair bek­len­ti­le­ri­nin öte­sin­de, 360 de­re­ce di­ji­tal eği­tim çö­zü­mü su­nu­yo­ruz.
Hib­rit model, eği­tim­de bir zo­run­lu­luk ol­mak­tan çık­tı­ğın­da da aynı şe­kil­de devam edecek mi?
Hib­rit model, ka­lı­cı ola­cak­tır. Eği­tim­de di­ji­tal dö­nü­şüm pan­de­mi ön­ce­si baş­la­yan bir süreç. Ancak pan­de­mi ko­şul­la­rı, di­ji­tal eği­tim­de dünya ge­ne­lin­de yol alın­ma­sı­nın önünü açtı. Di­ji­tal eği­tim ola­nak­la­rı­nın öğ­ret­men­le­ri öz­gür­leş­tir­di­ği­ni, ma­ter­yal ola­rak zen­gin­leş­tir­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­re gel­di­ği­miz­de, öz di­sip­lin ko­nu­la­rın­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yor­lar. Kendi öğ­ren­me de­ne­yim­le­ri­ni ta­sar­lı­yor­lar. Öğ­ren­mek bir görev değil yaşam boyu sü­recek bir alış­kan­lık ola­rak be­nim­se­ni­yor. Yaşam boyu öğ­ren­me ko­nu­sun­da

ön­ce­den be­nim­se­dik­le­ri alış­kan­lık­la­rı da ge­liş­ti­ri­yor­lar. Pan­de­mi­nin ge­tir­di­ği tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men di­ji­tal dö­nü­şüm ko­nu­sun­da ya­rat­tı­ğı zo­run­lu­luk­lar­la or­ta­ya çıkan ino­vas­yon­lar, eği­tim başta olmak üzere ya­şa­mın pek çok ala­nın­da ka­lı­cı ola­rak devam ede­cek­tir. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de ve­li­le­ri en çok kay­gı­lan­dı­ran ko­nu­lar neler oldu? Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de veli ile­ti­şi­mi­ni­zi bu an­lam­da nasıl yü­rü­tü­yor­su­nuz? Uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu yana tüm ve­li­le­rin, aka­de­mik ge­li­şi­min ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­dan devam et­me­si ko­nu­sun­da çok has­sas ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Eği­tim­ci­ler ola­rak biz, eği­ti­min yal­nız­ca aka­de­mik ge­li­şim­den iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor, di­ji­tal eği­ti­me 360 de­re­ce ba­kı­yor ve bu an­lam­da ge­liş­tir­me­ler ya­pı­yo­ruz. Eği­ti­min en önem­li ayak­la­rın­dan biri, okul ve ebe­veyn iş bir­li­ği. Ko­şul­lar ne olur­sa olsun eği­tim en iyi şe­kil­de devam et­me­li ve

veli iş bir­li­ği­ni de bun­dan ayrı tut­mak müm­kün değil. Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim­le­ri­ni ke­sin­ti­siz sür­dür­mek üzere yü­rü­tü­yo­ruz. Ve­li­le­ri­miz­le olan iş bir­li­ği­miz­de de tıpkı yüz yüze eği­tim­de ol­du­ğu gibi hem aka­de­mik ge­li­şim ko­nu­sun­da­ki iş bir­li­ği­mi­zi hem de psi­ko­sos­yal des­te­ği­mi­zi aynı şe­kil­de devam et­ti­ri­yo­ruz. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de tek­no­lo­ji­nin des­te­ğiy­le bu des­te­ği­mi­zin daha yakın ve kap­sa­yı­cı bir hale gel­di­ği­ni de söy­le­mek müm­kün. Özel­lik­le ça­lı­şan ebe­veyn­ler için öğ­ret­men ve ida­re­ci­ler­le bire bir gö­rüş­me ola­nak­la­rı zaman ve mekân sı­nı­rı­nın or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te daha ko­lay­laş­tı. Veli iş bir­li­ği­mi­zin önem­li ayak­la­rın­dan olan veli se­mi­ner­le­ri de aynı şe­kil­de. Daha önce iş yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le veli se­mi­ner­le­ri­mi­ze ka­tı­la­ma­yan ebe­veyn­ler, gö­rün­tü­lü gö­rüş­me plat­form­la­rıy­la dü­zen­le­di­ği­miz veli se­mi­ner­le­ri­ne daha rahat ka­tı­lım gös­te­re­bil­di­ler. Veli se­mi­ner­le­ri­mi­zi yıl­lar­dır, ve­li­le­ri­mi­zin yoğun il­gi­siy­le ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Pan­de­mi ön­ce­si Tür­ki­ye’nin 63 ilin­de bu­lu­nan kam­püs­le­ri­miz­de sü­rek­li ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz se­mi­ner­ler­le ve­li­le­ri­mi­zi di­ji­tal eği­tim­den, ebe­veyn ve çocuk iliş­ki­si­ne, sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğın­dan ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne dek çok geniş bir konu ha­vu­zun­da ko­nu­nun uz­man­la­rı ve aka­de­mis­yen­ler­le bu­luş­tu­ru­yor­duk. Pan­de­mi dö­ne­mi, veli se­mi­ner ve eği­tim­le­ri­mi­zi di­ji­tal plat­form­la­ra ta­şı­ma­mı­zı ge­rek­tir­di. Yüz yüze se­mi­ner­le­re zaman kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le ka­tı­la­ma­yan ve­li­le­ri­miz, on­li­ne se­mi­ner­ler için çok yoğun talep gös­ter­di. 1000 kişi ile sı­nır­lı olan on­li­ne se­mi­ner­le­re gös­te­ri­len ta­le­bi kar­şı­la­mak için ek se­mi­ner­ler koy­duk. On­li­ne se­mi­ner­le­re aile ola­rak ka­tı­lan ve­li­le­ri­mi­zi de göz önün­de bu­lun­du­rur­sa her otu­rum­da iki bini aşkın ve­li­mi­ze ses­len­dik.
Haber-Foto: Mustafa SAKLI