Vergi yapılandırmasının bozulmaması için bunu yapmak şart

Vergi ya­pı­lan­dır­ma­sı baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ser­kan Kum­dak­cı, “Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun ya­nın­da ya­pı­lan­dır­ma­da ilk tak­sit ta­ri­hi 1 Mart’a öte­len­di. İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Aksi tak­dir­de ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­lur.” dedi.

Mil­yon­lar­ca vergi mü­kel­le­fi­ni ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın za­ma­na ya­yıl­ma­sı ve pan­de­mi dö­ne­min­de ya­şa­nan zor­luk­la­rın bir hak kay­bı­na yol aç­ma­ma­sı adına Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len baş­vu­ru sü­re­si ve ilk tak­sit ödeme sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin 3343 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ka­ra­ra göre; 7256 sa­yı­lı ka­nun­da ya­pı­lan­dır­ma­ya tabi ku­rum­la­ra ait tüm borç­lar için, Vergi Da­ire­si­ne, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) baş­vu­ru­lar en geç 31.01.2021 ta­ri­hi­ne kadar ancak; 31.01.2021 ta­ri­hi resmî ta­ti­le rast­la­dı­ğı için 01.02.2021 gün so­nu­na kadar ya­pı­la­bi­lecek. İlk tak­sit öde­me­si ise; Vergi Borç­la­rı ve Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re bağlı tah­sil da­ire­le­ri­ne öde­necek olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­si 01.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ya­pı­la­cak.
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­le­ri ise 31.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
“İLK İKİ TAKSİTTE GECİKME OLUR­SA YA­PI­LAN­DIR­MA BO­ZU­LUR”
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ba­ğım­sız De­net­çi Ser­kan Kum­dak­cı, “İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Bir tak­vim yılı içe­ri­sin­de iki­den fazla tak­si­tin öden­me­me­si veya eksik öden­me­si du­ru­mun­da ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­la­cak­tır.
Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı adına bu hafta kri­tik önem arz edi­yor. Hem mü­kel­lef­le­rin nefes al­ma­sı hem de dev­le­tin vergi tah­si­lat hı­zı­nı ar­tır­ma­sı açı­sın­dan söz ko­nu­su dü­zen­le­me hem mü­kel­lef­ler hem de ülke eko­no­mi­si açı­sın­dan büyük önem ta­şı­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: Salih SER­BEST