TÜRKİYE’de üre­ti­len doğal ve sağ­lık­lı çay, dün­ya­da 114 ül­ke­ye ihraç edi­li­yor. Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Hol­lan­da’da tü­ke­ti­len Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke ta­ra­fın­dan da ter­cih edil­me­ye baş­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­ri­ne göre, geçen yıl 114 ül­ke­ye 4 bin 750 ton Türk çayı sa­tıl­dı, 15 mil­yon 247 bin dolar ka­zanç elde edil­di. Bir ön­ce­ki yıla göre çay ih­ra­ca­tın­da yak­la­şık yüzde 19 artış sağ­lan­dı. Türk çayı dün­ya­da en çok Bel­çi­ka’da tü­ke­ti­li­yor. Bel­çi­ka’ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edi­lir­ken, bu ül­ke­yi Al­man­ya ve Hol­lan­da iz­le­di. Geçen yıl ilk kez Uru­gu­ay, Yemen, En­do­nez­ya, Pa­na­ma, Eti­yop­ya, Sır­bis­tan, Gabon, Cape Verde, Es­ton­ya, Zam­bi­ya, Vi­et­nam, Ma­uri­ti­us ve Do­mi­nik Cum­hu­ri­ye­ti’ne de Türk çayı sa­tıl­dı.
‘TÜRK ÇAYI EN DOĞAL ÇAY’
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Türk ça­yı­nın dün­ya­da be­ğe­nil­di­ği­ni ve is­te­nil­di­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­da Türk­le­rin ol­du­ğu her yerde Türk ça­yı­nın sa­tıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Alim, “Türk­ler bu­lun­du­ğu ül­ke­ler­de ça­yı­mı­zı arı­yor. Av­ru­pa’da, Türk ça­yı­nın en fazla sa­tı­lı­yor ol­ma­sı­nın se­be­bi de bu­ra­lar­da Türk­le­rin yo­ğun­luk­ta ol­ma­sı. Tabii ki bizim ça­yı­mız üze­ri­ne kar yağan bir çay ol­du­ğu için diğer ül­ke­ler­de ol­du­ğu gibi hiç­bir ilaç­la­ma yok, pes­ti­sit ka­lın­tı­sı yok, doğal bir çay. Bah­çe­den ge­li­yor, iş­le­ni­yor ve bar­da­ğı kadar gi­di­yor. Sağ­lık açı­sın­dan za­ra­rı ol­ma­dı­ğı gibi fay­da­la­rı var” dedi.
‘TÜRK ÇA­YI­NI AN­LA­TAN MEK­TUP­LAR YA­ZI­YO­RUZ’
İnsan­lar gör­dük­çe, tat­tık­ça ya­ban­cı çay­lar­la Türk ça­yı­nı kar­şı­laş­tık­la­rı zaman ara­da­ki farkı, do­ğal­lı­ğı gör­dük­le­ri­ni ifade eden Alim, “Bizim ça­yı­mı­zın men­şei, ya­pı­lı­şı, üre­ti­mi belli, kim­ya­sal hiç­bir bağı yok, doğal, sağ­lık açı­sın­dan da fay­da­lı. Bunu da Türk­ler çok iyi bil­dik­le­ri için ne­re­de olur­lar­sa ol­sun­lar Türk ça­yı­nı arı­yor, bu­lu­yor, tü­ke­ti­yor­lar. Bu an­lam­da da Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki sa­tı­şı­mız fazla. Ancak satış ra­kam­la­rı­nı ar­tır­ma­mız ge­re­ki­yor. Ti­ca­ri ate­şe­le­ri­mi­zin ol­du­ğu ül­ke­le­re ça­yı­mı­zın ka­li­te­si­ni, üre­ti­mi­ni, sağ­lık için fay­da­la­rı­nı an­la­tan mek­tup­lar ya­zı­yo­ruz. Ti­ca­ri ate­şe­le­rin bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de çay ti­ca­re­ti yapan ki­şi­le­re ulaş­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi