Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Rize’de ise 6 bin 331 kişi aşı oldu.

Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Şu ana kadar 1 mil­yon 250 bin 903 ki­şi­nin aşı­lan­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ri­len si­te­de ay­rı­ca Tür­ki­ye’nin aşı ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve bilim ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ar­dın­dan hu­zu­rev­le­rin­de ka­lan­lar ve ça­lı­şan­lar­la devam edi­yor. Plat­form üze­rin­de ay­rı­ca aşı­la­ma ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı
Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan diğer il­ler­de ise; Art­vin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trab­zon’da 15 bin 473 kişi, Gi­re­sun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kas­ta­mo­nu’da 5 bin 872 kişi, Bar­tın’da 2 bin 555 kişi, Zon­gul­dak’ta 9 bin 409 kişi, Amas­ya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gü­müş­ha­ne’de 2 bin 63 kişi, Bay­burt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Ka­ra­bük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 ki­şi­ye Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­dı.
İllere göre aşı da­ğı­lı­mı 10 da­ki­ka­da bir gün­cel­le­ne­rek, ye­ni­le­ni­yor.

Haber Mer­ke­zi