Rize’de baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile 470 aile­ye gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ulaş­tı­rıl­dı.

Rize’de Ara­lık ayın­da baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile aile­le­re gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Proje kap­sa­mın­da ba­ğış­çı­lar­dan alı­nan ürün­ler Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nde sta­tü­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak Rize İl Göç İda­re­si’nden alı­nan lis­te­le­re ve muh­tar­lar­dan alı­nan isim­le­re göre da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Aile­le­re ih­ti­yaç­la­rı­na göre giyim, gıda ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pı­lan kam­pan­ya ise bugün iti­ba­riy­le son buldu. 1 ay süren kam­pan­ya ile top­lam­da 470 aile­ye yar­dım ulaş­tı­rıl­dı.
470 aile­nin gön­lü­nün alın­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği (AKES-DER) Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu “Ara­lık ayın­da ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si­ni baş­lat­mış­tık. Bugün iti­ba­riy­le de pro­je­mi­zi son­lan­dır­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Proje kap­sa­mın­da Rize ge­ne­lin­de olmak şar­tıy­la 470 aile­ye giyim, gıda, odun, kömür yar­dım­la­rın­da bu­lun­duk. Proje kap­sa­mın­da ay­rı­ca il dı­şın­da da 70 aile­ye gıda ve giyim yar­dım­la­rı­nı ulaş­tır­mış olduk. Bize gelen ta­lep­ler­de 1 aile­nin 2 aylık ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mış olduk. Pro­je­ye biz baş­la­dı­ğı­mız­da Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği ve Kal­kan­de­re’de ki es­naf­lar­la baş­la­dık. Çok şükür tüm es­naf­la­rı­mız da muh­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te du­yar­lı­lık gös­ter­di. Ger­çek­ten bir se­fer­ber­lik içe­ri­sin­de pro­je­mi­zi yap­tık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­je­nin bir diğer pay­da­şı Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin Baş­ka­nı Ni­ya­zi Ka­boğ­lu ise bu tür kam­pan­ya­la­rın hız kes­me­den devam ede­ce­ği­ni dile ge­ti­re­rek “AKES-DER ve Kal­kan­de­re­li es­naf­la­rı­mız ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü­müz pro­je­mi­zi bugün iti­ba­riy­le son­lan­dı­ra­ca­ğız. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu tip et­kin­lik­le­ri­mi­zi yine iş bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rüt­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar 470 aile­ye yar­dım­la­rı­mı­zı ulaş­tır­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi