MHP’Lİ BAŞKANLARDAN MHP’Lİ BAŞKANA ZİYARET

Bir süre önce Co­vid-19 do­la­yı­sıy­la ra­hat­sız ola­rak uzun süre Rize’de Has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­da olan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’e geç­miş olsun zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Rize’de MHP’li üç ilçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın bir araya gel­di­ği zi­ya­ret­te İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi Co­vid-19 dan iyi­le­şen Baş­ka­nı­mı­za geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. Sağ­lı­ğı­nı gayet güzel gör­dük.
Baş­ka­nı­mız ta­bur­cu oldu geldi gö­re­vi­ne bı­rak­tı­ğı yer­den devam edi­yor.
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’de zi­ya­ret hak­kın­da ’ar­ka­daş­la­rı­mın zi­ya­re­tin­den mem­nun oldum.
Çok şükür Co­vi­di yen­dim. Her­ke­sin sos­yal me­sa­fe, maske ve te­miz­lik ko­nu­su­na çok dik­kat et­me­le­ri lazım. Zaman çok kötü. Her­ke­sin ted­bir­le­re uy­ma­sı lazım, ka­la­ba­lık yer­ler­den uzak dur­ma­sı lazım’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU