İlçemizin Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

İlçemizde boşalan kaymakamlık görevine yeni kaymakam atanarak görevine başladı.

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı ola­rak görev yapan Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­ma­sı­nın ar­dın­dan bo­şa­lan kay­makam­lık gö­re­vi­ne Bay­ram Tür­ker atan­dı.
Kay­ma­kam Tür­ker, il­çe­mize ge­le­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Mem­le­ke­ti De­niz­li – Sa­ray­köy olan Kay­ma­kam Tür­ker, ilçemize ata­nma­dan önce Mar­din – Savur İlçe Kay­ma­ka­mı ve kay­yum Be­le­di­ye Baş­kan ve­kil­li­ği gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­tey­di.
Haber Merkezi