İğneada’dan da Beklenen Hamsi Gelmeyince Tezgâhlar Hamsisiz Kaldı

Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı­nın 28 Ocak ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Trab­zon’a hamsi İğne­ada açık­la­rın­da av­la­nan tek­ne­ler va­sı­ta­sı ile ge­lir­ken orada da hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le hamsi avı ya­pı­la­ma­yın­ca Trab­zon’da ilk kez tez­gah­lar ham­si­siz kaldı.

Trab­zon Balık Hali’nde tez­gâh­lar­da ham­si­nin dı­şın­da diğer balık çe­şit­le­ri­ne rast­la­nır­ken, ba­lık­çı es­na­fı İğne­ada’dan gelen ham­si­nin ken­di­le­ri­ne pek der­man ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.
Yıl­lar­dır bu dö­nem­ler­de ilk kez tez­gah­lar­da ham­si­nin yer al­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ba­lık­çı­lar ham­si­de umut­la­rı­nı hemen hemen yi­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek kalan sü­re­de de ham­si­nin iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­me­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Emin Avcı, İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di­ği­ni be­lir­te­rek “İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di. Gelen hamsi de çok az ol­du­ğu için fi­ya­tı da pa­ha­lı. Do­la­yı­sıy­la gelen hamsi de bize de pek der­man oldu di­ye­me­yiz. Böyle bir se­zo­nu hiç ha­tır­la­mı­yo­rum. Balık pek yok. Bu sene is­tav­rit de hiç ol­ma­dı. 28 Ocak’tan sonra hamsi avı ya­sa­ğı kal­ka­cak ancak ondan da pek umu­du­muz yok gibi. Çünkü o ham­si­nin de ince ola­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la ham­si­nin 10-20 günde iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Bu ya­sa­ğın 3-5 ay ol­ma­sı lazım. Sezon baş­la­ma­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di. Deniz ba­lı­ğı pek gel­mi­yor. Çupra, lev­rek, somon ol­maz­sa tez­gâ­hı aça­cak ha­li­miz yok” dedi. Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Minür Yıl­maz da “28 Ocak gü­nü­ne kadar Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı var. Bize de İğne­ada’dan ge­li­yor ancak bugün gel­me­di. İğne­ada’dan gelen hamsi de bize der­man ol­ma­dı. Ta­şı­ma suyla de­ğir­men döner mi? Zaten orası uzak hamsi bu­ra­ya ge­le­ne kadar kan­la­nı­yor, ezi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu­ra­sı­nın ham­si­si gibi ol­mu­yor, tat ola­rak da fark­lı. Gelen ham­si­nin de fi­yat­la­rı yük­sek. 20 TL ci­va­rın­da. Hamsi avı 28 Ocak’ta tek­rar baş­la­ya­cak ancak yine ince çı­kar­sa uza­tır­lar, avı dur­du­rur­lar. Dur­dur­ma­la­rı da ge­re­kir. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu sezon ham­si­den yana sı­kın­tı­lı­yız. İnce ol­du­ğu için av­lan­mı­yor şu an da doğru ola­nı­nı ya­pı­yor­lar. Daha ön­ce­le­ri yap­ma­la­rı ge­re­kir­di. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­sın” diye ko­nuş­tu. Bugün iti­ba­riy­le İğne­ada’dan ham­si­nin gel­me­di­ği­ni be­lir­ten ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Sü­ley­man Çakır ise “İğne­ada’da hamsi avı ol­ma­mı­şı. Şu anda hamsi yok. Orada bize der­man ol­ma­dı. Bir haf­ta­dan beri İğne­ada’dan gelen ham­si­yi sa­tı­yor­duk bugün gel­me­di. Do­la­yı­sıy­la orada bize der­man ol­ma­dı. Şu anda sar­gan, çupra, lev­rek, mez­git sa­tı­yo­ruz. İğne­ada­dan gelen ham­si­yi de 20-25 TL ci­va­rın­da sa­tı­yor­duk. Hamsi 10-15 günde bü­yü­mez. Yine yasak ge­lecek. Do­la­yı­sıy­la se­zo­nu ka­pat­tık gibi. Mez­git 40 TL, çupra 40 TL, lev­rek 50 TL, sar­gan 45 TL. Ham­si­nin ola­ma­yı­şı bu balık çe­şit­le­ri­nin fi­ya­tı­nı ar­tır­dı di­ye­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi