ÇAYKUR’DA İSTANBUL MAĞAZA AÇILDI SIRA ANKARA MAĞAZASINDA

Çay­kur’da, “81 ilde 81 Çay Satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si tam gaz devam edi­yor. Çay­kur’da 100 ayrı fark­lı ürün yel­pa­ze­si­ni bulan ürün çe­şit­le­ri­nin bir arada tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­mak ama­cıy­la aç­ma­ya baş­la­dı­ğı, Çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın 6.sını, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ka­tı­lı­mıy­la İstan­bul, Sa­rı­yer Çay­kur Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu nok­ta­da hiz­me­te açıl­dı. Ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na ka­tı­lan çok sa­yı­da çay müş­te­ri­si, İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Camii fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı çay pa­ke­ti tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni to­pal­dı.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü­nün, 2020 yılı ba­şın­da baş­lat­mış ol­du­ğu, “81 İlde 81 Çay satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si hız kes­me­den devam edi­yor. Rize Genel Mü­dür­lük önün­de ilk çay satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı­nın aka­bin­de, Gi­re­sun’un Ti­re­bo­lu İlçe çay satış ma­ğa­za­sı, Art­vin, Ke­mal­pa­şa il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı, Rize Çay­kur Cum­hu­ri­yet çay fab­ri­ka­sı çay satış ma­ğa­za­sı, Er­zu­rum’un Ya­ku­ti­ye İlçesi çay satış ma­ğa­za­sı ve İstan­bul Sa­rı­yer il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı­nın ar­dın­dan, yakın bir ta­rih­te An­ka­ra çay satış ma­ğa­za­sı hiz­me­te gi­recek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Çay­kur’a ait bölge Mü­dür­lük­le­rin bu­lun­du­ğu büyük şe­hir­ler­de çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın açı­lış etüt proje ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni ifade eden, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Tü­ke­ti­ci­le­ri­miz tüm ürün­le­ri­mi­ze tek çatı al­tın­da ula­şa­cak­lar.
He­def­le­ri­nin çay tir­ya­ki­le­ri­nin ÇAY­KUR’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü al­ma­sı ve diğer ta­raf­tan Çay­kur’un ürün zen­gin­li­ği­ni gös­ter­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim: “Ma­ğa­za­la­rı­mı­zın il­ki­ni Rize Mer­kez’de Genel Mü­dür­lük bi­na­mı­zın önün­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne açtık. Daha sonra Ti­re­bo­lu ar­dın­dan Ke­mal­pa­şa, Cum­hu­ri­yet ve en son Er­zu­rum Satış Ma­ğa­za­mı­zı aç­mış­tık. Şimdi de İstan­bul’daki ma­ğa­za­mı­zı açtık. Bir son­ra­ki ma­ğa­za­mı­zı ise Mart ayı so­nun­da An­ka­ra’da aça­ca­ğız.
Ma­ğa­za­la­rı­mız aç­ma­mız­da­ki ama­cı­mız ürün­le­ri­mi­zin ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin bir arada gö­re­bil­me­si do­ku­na­bil­me­si böyle bir çay da var mı di­ye­bil­me­si, ka­li­te­si­ni, ren­gi­ni, çe­şi­di­ni ve ken­di­ne göre eba­dı­nı seçip ka­ra­rı­nı büt­çe­si­ni eko­no­mi­si­ne göre ve­re­bil­me­si için her türlü ça­yı­mı­zı bu şe­kil­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne sun­mak. Bunu da güzel bir kon­sept­le ya­pa­lım is­te­dik. Yak­la­şık 90 çeşit ürü­nü­müz tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze zaten ula­şı­yor­du ancak is­te­dik ki in­san­la­rı­mız bütün çe­şit­le­ri­mi­zi ve kendi böl­ge­le­ri­ne özel üret­ti­ği­miz ürü­nü­mü­zü tek çatı al­tın­da bu­la­bil­sin. Hem bizim hem de tü­ke­ti­ci­le­ri­miz için güzel bir hiz­met ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah ma­ğa­za­la­rı­mı­zın tüm il­ler­de açıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor” dedi. İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Çayı Ma­ğa­za­la­rın açıl­dık­la­rı böl­ge­le­re özel ürün­ler üret­tik­le­ri­ni be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM: “Her ma­ğa­za­mı­za özel, o böl­ge­ye ait bir sem­bo­lü ta­şı­yan ve sa­de­ce o ma­ğa­za­da sa­tıl­mak üzere özel bir çe­şi­di ya­pa­lım is­te­dik. Er­zu­rum’da­ki­ne Pa­lan­dö­ken Çifte Mi­na­re sem­bol­le­ri içe­ren pa­ke­tiy­le Pa­lan­dö­ken çayı, İstan­bul’daki ma­ğa­za­mız­da sa­tı­la­cak olan İstan­bul’la öz­deş­le­şen ve İstan­bul için en özel ola­bi­lecek ismi Aya­sof­ya diye be­lir­le­dik ve bu an­lam­da içe­ri­sin­de elek altı özel ça­yı­mız­dan dolum ya­pa­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na sun­duk.” dedi. Yoğun ilgi gören ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Pı­nar­baş, Ak Parti Sa­rı­yer İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Ce­va­hi­roğ­lu, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­ka­nı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, İstan­bul Çay­kur Bölge Mü­dü­rü Ferat Tur­gut ve çok sa­yı­da Çay­kur ba­yi­le­riy­le, Çay­taş Saha yö­ne­ti­ci­le­ri ve per­so­ne­li bir­lik­te bölge halkı ka­tıl­dı­lar.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI