Rize Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le ve Rize Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve Bilgi Evi’nin ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­di­ği “1001 Gözle Rize” isim­li ödül­lü kısa film ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren eser sa­hip­le­ri­ne pla­ket ve ödül­le­ri tak­dim edil­di.

pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Rize Be­le­di­ye­si top­lan­tı sa­lo­nun­da Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal GENÇ, de­re­ce­ye gi­ren­le­re pla­ket­le­ri­ni tak­dim etti. Meh­met Ali Güneş’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Yeşil Pe­le­rin­li Şehir bi­rin­ci­lik ödülü, Alper Er­çe­tin­göz ve Bay­ram Küçük’ün yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Dönüş adına Er­do­ğan Mu­ra­doğ­lu’na ikin­ci­lik ödülü, İbra­him Abay’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Hem­şin’in İlmek­le­ri üçün­cü­lük ödülü, Beh­zat Ak­tu­ra’nın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe Sıcak Adım­lar jüri özel ödülü, Jüri Üyesi Esra Alem­da­roğ­lu’na te­şek­kür pla­ke­ti ve fes­ti­val kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen söy­le­şi prog­ram­la­rı­nın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yapan Gül­han Ata­bek’te te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim edil­di.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı