Monthly Archives: Ocak 2021

MHP’Lİ BAŞKANLARDAN MHP’Lİ BAŞKANA ZİYARET

Bir süre önce Co­vid-19 do­la­yı­sıy­la ra­hat­sız ola­rak uzun süre Rize’de Has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­da olan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’e geç­miş olsun zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Rize’de MHP’li üç ilçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın bir araya gel­di­ği zi­ya­ret­te İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi Co­vid-19 dan iyi­le­şen Baş­ka­nı­mı­za geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. Sağ­lı­ğı­nı gayet güzel gör­dük.
Baş­ka­nı­mız ta­bur­cu oldu geldi gö­re­vi­ne bı­rak­tı­ğı yer­den devam edi­yor.
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’de zi­ya­ret hak­kın­da ’ar­ka­daş­la­rı­mın zi­ya­re­tin­den mem­nun oldum.
Çok şükür Co­vi­di yen­dim. Her­ke­sin sos­yal me­sa­fe, maske ve te­miz­lik ko­nu­su­na çok dik­kat et­me­le­ri lazım. Zaman çok kötü. Her­ke­sin ted­bir­le­re uy­ma­sı lazım, ka­la­ba­lık yer­ler­den uzak dur­ma­sı lazım’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de 1 Aylık Proje İle 470 Ailenin Gönlü Alındı

Rize’de baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile 470 aile­ye gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ulaş­tı­rıl­dı.

Rize’de Ara­lık ayın­da baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile aile­le­re gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Proje kap­sa­mın­da ba­ğış­çı­lar­dan alı­nan ürün­ler Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nde sta­tü­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak Rize İl Göç İda­re­si’nden alı­nan lis­te­le­re ve muh­tar­lar­dan alı­nan isim­le­re göre da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Aile­le­re ih­ti­yaç­la­rı­na göre giyim, gıda ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pı­lan kam­pan­ya ise bugün iti­ba­riy­le son buldu. 1 ay süren kam­pan­ya ile top­lam­da 470 aile­ye yar­dım ulaş­tı­rıl­dı.
470 aile­nin gön­lü­nün alın­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği (AKES-DER) Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu “Ara­lık ayın­da ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si­ni baş­lat­mış­tık. Bugün iti­ba­riy­le de pro­je­mi­zi son­lan­dır­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Proje kap­sa­mın­da Rize ge­ne­lin­de olmak şar­tıy­la 470 aile­ye giyim, gıda, odun, kömür yar­dım­la­rın­da bu­lun­duk. Proje kap­sa­mın­da ay­rı­ca il dı­şın­da da 70 aile­ye gıda ve giyim yar­dım­la­rı­nı ulaş­tır­mış olduk. Bize gelen ta­lep­ler­de 1 aile­nin 2 aylık ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mış olduk. Pro­je­ye biz baş­la­dı­ğı­mız­da Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği ve Kal­kan­de­re’de ki es­naf­lar­la baş­la­dık. Çok şükür tüm es­naf­la­rı­mız da muh­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te du­yar­lı­lık gös­ter­di. Ger­çek­ten bir se­fer­ber­lik içe­ri­sin­de pro­je­mi­zi yap­tık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­je­nin bir diğer pay­da­şı Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin Baş­ka­nı Ni­ya­zi Ka­boğ­lu ise bu tür kam­pan­ya­la­rın hız kes­me­den devam ede­ce­ği­ni dile ge­ti­re­rek “AKES-DER ve Kal­kan­de­re­li es­naf­la­rı­mız ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü­müz pro­je­mi­zi bugün iti­ba­riy­le son­lan­dı­ra­ca­ğız. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu tip et­kin­lik­le­ri­mi­zi yine iş bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rüt­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar 470 aile­ye yar­dım­la­rı­mı­zı ulaş­tır­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

İlçemizin Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

İlçemizde boşalan kaymakamlık görevine yeni kaymakam atanarak görevine başladı.

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı ola­rak görev yapan Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­ma­sı­nın ar­dın­dan bo­şa­lan kay­makam­lık gö­re­vi­ne Bay­ram Tür­ker atan­dı.
Kay­ma­kam Tür­ker, il­çe­mize ge­le­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Mem­le­ke­ti De­niz­li – Sa­ray­köy olan Kay­ma­kam Tür­ker, ilçemize ata­nma­dan önce Mar­din – Savur İlçe Kay­ma­ka­mı ve kay­yum Be­le­di­ye Baş­kan ve­kil­li­ği gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­tey­di.
Haber Merkezi

İğneada’dan da Beklenen Hamsi Gelmeyince Tezgâhlar Hamsisiz Kaldı

Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı­nın 28 Ocak ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Trab­zon’a hamsi İğne­ada açık­la­rın­da av­la­nan tek­ne­ler va­sı­ta­sı ile ge­lir­ken orada da hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le hamsi avı ya­pı­la­ma­yın­ca Trab­zon’da ilk kez tez­gah­lar ham­si­siz kaldı.

Trab­zon Balık Hali’nde tez­gâh­lar­da ham­si­nin dı­şın­da diğer balık çe­şit­le­ri­ne rast­la­nır­ken, ba­lık­çı es­na­fı İğne­ada’dan gelen ham­si­nin ken­di­le­ri­ne pek der­man ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.
Yıl­lar­dır bu dö­nem­ler­de ilk kez tez­gah­lar­da ham­si­nin yer al­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ba­lık­çı­lar ham­si­de umut­la­rı­nı hemen hemen yi­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek kalan sü­re­de de ham­si­nin iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­me­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Emin Avcı, İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di­ği­ni be­lir­te­rek “İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di. Gelen hamsi de çok az ol­du­ğu için fi­ya­tı da pa­ha­lı. Do­la­yı­sıy­la gelen hamsi de bize de pek der­man oldu di­ye­me­yiz. Böyle bir se­zo­nu hiç ha­tır­la­mı­yo­rum. Balık pek yok. Bu sene is­tav­rit de hiç ol­ma­dı. 28 Ocak’tan sonra hamsi avı ya­sa­ğı kal­ka­cak ancak ondan da pek umu­du­muz yok gibi. Çünkü o ham­si­nin de ince ola­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la ham­si­nin 10-20 günde iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Bu ya­sa­ğın 3-5 ay ol­ma­sı lazım. Sezon baş­la­ma­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di. Deniz ba­lı­ğı pek gel­mi­yor. Çupra, lev­rek, somon ol­maz­sa tez­gâ­hı aça­cak ha­li­miz yok” dedi. Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Minür Yıl­maz da “28 Ocak gü­nü­ne kadar Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı var. Bize de İğne­ada’dan ge­li­yor ancak bugün gel­me­di. İğne­ada’dan gelen hamsi de bize der­man ol­ma­dı. Ta­şı­ma suyla de­ğir­men döner mi? Zaten orası uzak hamsi bu­ra­ya ge­le­ne kadar kan­la­nı­yor, ezi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu­ra­sı­nın ham­si­si gibi ol­mu­yor, tat ola­rak da fark­lı. Gelen ham­si­nin de fi­yat­la­rı yük­sek. 20 TL ci­va­rın­da. Hamsi avı 28 Ocak’ta tek­rar baş­la­ya­cak ancak yine ince çı­kar­sa uza­tır­lar, avı dur­du­rur­lar. Dur­dur­ma­la­rı da ge­re­kir. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu sezon ham­si­den yana sı­kın­tı­lı­yız. İnce ol­du­ğu için av­lan­mı­yor şu an da doğru ola­nı­nı ya­pı­yor­lar. Daha ön­ce­le­ri yap­ma­la­rı ge­re­kir­di. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­sın” diye ko­nuş­tu. Bugün iti­ba­riy­le İğne­ada’dan ham­si­nin gel­me­di­ği­ni be­lir­ten ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Sü­ley­man Çakır ise “İğne­ada’da hamsi avı ol­ma­mı­şı. Şu anda hamsi yok. Orada bize der­man ol­ma­dı. Bir haf­ta­dan beri İğne­ada’dan gelen ham­si­yi sa­tı­yor­duk bugün gel­me­di. Do­la­yı­sıy­la orada bize der­man ol­ma­dı. Şu anda sar­gan, çupra, lev­rek, mez­git sa­tı­yo­ruz. İğne­ada­dan gelen ham­si­yi de 20-25 TL ci­va­rın­da sa­tı­yor­duk. Hamsi 10-15 günde bü­yü­mez. Yine yasak ge­lecek. Do­la­yı­sıy­la se­zo­nu ka­pat­tık gibi. Mez­git 40 TL, çupra 40 TL, lev­rek 50 TL, sar­gan 45 TL. Ham­si­nin ola­ma­yı­şı bu balık çe­şit­le­ri­nin fi­ya­tı­nı ar­tır­dı di­ye­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Türk çayı en çok Avrupa’da tüketiliyor

TÜRKİYE’de üre­ti­len doğal ve sağ­lık­lı çay, dün­ya­da 114 ül­ke­ye ihraç edi­li­yor. Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Hol­lan­da’da tü­ke­ti­len Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke ta­ra­fın­dan da ter­cih edil­me­ye baş­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­ri­ne göre, geçen yıl 114 ül­ke­ye 4 bin 750 ton Türk çayı sa­tıl­dı, 15 mil­yon 247 bin dolar ka­zanç elde edil­di. Bir ön­ce­ki yıla göre çay ih­ra­ca­tın­da yak­la­şık yüzde 19 artış sağ­lan­dı. Türk çayı dün­ya­da en çok Bel­çi­ka’da tü­ke­ti­li­yor. Bel­çi­ka’ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edi­lir­ken, bu ül­ke­yi Al­man­ya ve Hol­lan­da iz­le­di. Geçen yıl ilk kez Uru­gu­ay, Yemen, En­do­nez­ya, Pa­na­ma, Eti­yop­ya, Sır­bis­tan, Gabon, Cape Verde, Es­ton­ya, Zam­bi­ya, Vi­et­nam, Ma­uri­ti­us ve Do­mi­nik Cum­hu­ri­ye­ti’ne de Türk çayı sa­tıl­dı.
‘TÜRK ÇAYI EN DOĞAL ÇAY’
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Türk ça­yı­nın dün­ya­da be­ğe­nil­di­ği­ni ve is­te­nil­di­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­da Türk­le­rin ol­du­ğu her yerde Türk ça­yı­nın sa­tıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Alim, “Türk­ler bu­lun­du­ğu ül­ke­ler­de ça­yı­mı­zı arı­yor. Av­ru­pa’da, Türk ça­yı­nın en fazla sa­tı­lı­yor ol­ma­sı­nın se­be­bi de bu­ra­lar­da Türk­le­rin yo­ğun­luk­ta ol­ma­sı. Tabii ki bizim ça­yı­mız üze­ri­ne kar yağan bir çay ol­du­ğu için diğer ül­ke­ler­de ol­du­ğu gibi hiç­bir ilaç­la­ma yok, pes­ti­sit ka­lın­tı­sı yok, doğal bir çay. Bah­çe­den ge­li­yor, iş­le­ni­yor ve bar­da­ğı kadar gi­di­yor. Sağ­lık açı­sın­dan za­ra­rı ol­ma­dı­ğı gibi fay­da­la­rı var” dedi.
‘TÜRK ÇA­YI­NI AN­LA­TAN MEK­TUP­LAR YA­ZI­YO­RUZ’
İnsan­lar gör­dük­çe, tat­tık­ça ya­ban­cı çay­lar­la Türk ça­yı­nı kar­şı­laş­tık­la­rı zaman ara­da­ki farkı, do­ğal­lı­ğı gör­dük­le­ri­ni ifade eden Alim, “Bizim ça­yı­mı­zın men­şei, ya­pı­lı­şı, üre­ti­mi belli, kim­ya­sal hiç­bir bağı yok, doğal, sağ­lık açı­sın­dan da fay­da­lı. Bunu da Türk­ler çok iyi bil­dik­le­ri için ne­re­de olur­lar­sa ol­sun­lar Türk ça­yı­nı arı­yor, bu­lu­yor, tü­ke­ti­yor­lar. Bu an­lam­da da Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki sa­tı­şı­mız fazla. Ancak satış ra­kam­la­rı­nı ar­tır­ma­mız ge­re­ki­yor. Ti­ca­ri ate­şe­le­ri­mi­zin ol­du­ğu ül­ke­le­re ça­yı­mı­zın ka­li­te­si­ni, üre­ti­mi­ni, sağ­lık için fay­da­la­rı­nı an­la­tan mek­tup­lar ya­zı­yo­ruz. Ti­ca­ri ate­şe­le­rin bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de çay ti­ca­re­ti yapan ki­şi­le­re ulaş­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de 6 Bin 331 Kişi Aşı Oldu

Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Rize’de ise 6 bin 331 kişi aşı oldu.

Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Şu ana kadar 1 mil­yon 250 bin 903 ki­şi­nin aşı­lan­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ri­len si­te­de ay­rı­ca Tür­ki­ye’nin aşı ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve bilim ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ar­dın­dan hu­zu­rev­le­rin­de ka­lan­lar ve ça­lı­şan­lar­la devam edi­yor. Plat­form üze­rin­de ay­rı­ca aşı­la­ma ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı
Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan diğer il­ler­de ise; Art­vin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trab­zon’da 15 bin 473 kişi, Gi­re­sun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kas­ta­mo­nu’da 5 bin 872 kişi, Bar­tın’da 2 bin 555 kişi, Zon­gul­dak’ta 9 bin 409 kişi, Amas­ya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gü­müş­ha­ne’de 2 bin 63 kişi, Bay­burt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Ka­ra­bük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 ki­şi­ye Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­dı.
İllere göre aşı da­ğı­lı­mı 10 da­ki­ka­da bir gün­cel­le­ne­rek, ye­ni­le­ni­yor.

Haber Mer­ke­zi

Vergi yapılandırmasının bozulmaması için bunu yapmak şart

Vergi ya­pı­lan­dır­ma­sı baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ser­kan Kum­dak­cı, “Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun ya­nın­da ya­pı­lan­dır­ma­da ilk tak­sit ta­ri­hi 1 Mart’a öte­len­di. İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Aksi tak­dir­de ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­lur.” dedi.

Mil­yon­lar­ca vergi mü­kel­le­fi­ni ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın za­ma­na ya­yıl­ma­sı ve pan­de­mi dö­ne­min­de ya­şa­nan zor­luk­la­rın bir hak kay­bı­na yol aç­ma­ma­sı adına Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len baş­vu­ru sü­re­si ve ilk tak­sit ödeme sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin 3343 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ka­ra­ra göre; 7256 sa­yı­lı ka­nun­da ya­pı­lan­dır­ma­ya tabi ku­rum­la­ra ait tüm borç­lar için, Vergi Da­ire­si­ne, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) baş­vu­ru­lar en geç 31.01.2021 ta­ri­hi­ne kadar ancak; 31.01.2021 ta­ri­hi resmî ta­ti­le rast­la­dı­ğı için 01.02.2021 gün so­nu­na kadar ya­pı­la­bi­lecek. İlk tak­sit öde­me­si ise; Vergi Borç­la­rı ve Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re bağlı tah­sil da­ire­le­ri­ne öde­necek olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­si 01.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ya­pı­la­cak.
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­le­ri ise 31.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
“İLK İKİ TAKSİTTE GECİKME OLUR­SA YA­PI­LAN­DIR­MA BO­ZU­LUR”
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ba­ğım­sız De­net­çi Ser­kan Kum­dak­cı, “İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Bir tak­vim yılı içe­ri­sin­de iki­den fazla tak­si­tin öden­me­me­si veya eksik öden­me­si du­ru­mun­da ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­la­cak­tır.
Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı adına bu hafta kri­tik önem arz edi­yor. Hem mü­kel­lef­le­rin nefes al­ma­sı hem de dev­le­tin vergi tah­si­lat hı­zı­nı ar­tır­ma­sı açı­sın­dan söz ko­nu­su dü­zen­le­me hem mü­kel­lef­ler hem de ülke eko­no­mi­si açı­sın­dan büyük önem ta­şı­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: Salih SER­BEST

1001 GÖZLE RİZE FİLM FESTİVALİ’NDE DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDİLDİ

Rize Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le ve Rize Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve Bilgi Evi’nin ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­di­ği “1001 Gözle Rize” isim­li ödül­lü kısa film ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren eser sa­hip­le­ri­ne pla­ket ve ödül­le­ri tak­dim edil­di.

pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Rize Be­le­di­ye­si top­lan­tı sa­lo­nun­da Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal GENÇ, de­re­ce­ye gi­ren­le­re pla­ket­le­ri­ni tak­dim etti. Meh­met Ali Güneş’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Yeşil Pe­le­rin­li Şehir bi­rin­ci­lik ödülü, Alper Er­çe­tin­göz ve Bay­ram Küçük’ün yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Dönüş adına Er­do­ğan Mu­ra­doğ­lu’na ikin­ci­lik ödülü, İbra­him Abay’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Hem­şin’in İlmek­le­ri üçün­cü­lük ödülü, Beh­zat Ak­tu­ra’nın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe Sıcak Adım­lar jüri özel ödülü, Jüri Üyesi Esra Alem­da­roğ­lu’na te­şek­kür pla­ke­ti ve fes­ti­val kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen söy­le­şi prog­ram­la­rı­nın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yapan Gül­han Ata­bek’te te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim edil­di.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

ÇAYKUR’DA İSTANBUL MAĞAZA AÇILDI SIRA ANKARA MAĞAZASINDA

Çay­kur’da, “81 ilde 81 Çay Satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si tam gaz devam edi­yor. Çay­kur’da 100 ayrı fark­lı ürün yel­pa­ze­si­ni bulan ürün çe­şit­le­ri­nin bir arada tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­mak ama­cıy­la aç­ma­ya baş­la­dı­ğı, Çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın 6.sını, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ka­tı­lı­mıy­la İstan­bul, Sa­rı­yer Çay­kur Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu nok­ta­da hiz­me­te açıl­dı. Ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na ka­tı­lan çok sa­yı­da çay müş­te­ri­si, İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Camii fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı çay pa­ke­ti tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni to­pal­dı.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü­nün, 2020 yılı ba­şın­da baş­lat­mış ol­du­ğu, “81 İlde 81 Çay satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si hız kes­me­den devam edi­yor. Rize Genel Mü­dür­lük önün­de ilk çay satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı­nın aka­bin­de, Gi­re­sun’un Ti­re­bo­lu İlçe çay satış ma­ğa­za­sı, Art­vin, Ke­mal­pa­şa il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı, Rize Çay­kur Cum­hu­ri­yet çay fab­ri­ka­sı çay satış ma­ğa­za­sı, Er­zu­rum’un Ya­ku­ti­ye İlçesi çay satış ma­ğa­za­sı ve İstan­bul Sa­rı­yer il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı­nın ar­dın­dan, yakın bir ta­rih­te An­ka­ra çay satış ma­ğa­za­sı hiz­me­te gi­recek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Çay­kur’a ait bölge Mü­dür­lük­le­rin bu­lun­du­ğu büyük şe­hir­ler­de çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın açı­lış etüt proje ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni ifade eden, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Tü­ke­ti­ci­le­ri­miz tüm ürün­le­ri­mi­ze tek çatı al­tın­da ula­şa­cak­lar.
He­def­le­ri­nin çay tir­ya­ki­le­ri­nin ÇAY­KUR’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü al­ma­sı ve diğer ta­raf­tan Çay­kur’un ürün zen­gin­li­ği­ni gös­ter­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim: “Ma­ğa­za­la­rı­mı­zın il­ki­ni Rize Mer­kez’de Genel Mü­dür­lük bi­na­mı­zın önün­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne açtık. Daha sonra Ti­re­bo­lu ar­dın­dan Ke­mal­pa­şa, Cum­hu­ri­yet ve en son Er­zu­rum Satış Ma­ğa­za­mı­zı aç­mış­tık. Şimdi de İstan­bul’daki ma­ğa­za­mı­zı açtık. Bir son­ra­ki ma­ğa­za­mı­zı ise Mart ayı so­nun­da An­ka­ra’da aça­ca­ğız.
Ma­ğa­za­la­rı­mız aç­ma­mız­da­ki ama­cı­mız ürün­le­ri­mi­zin ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin bir arada gö­re­bil­me­si do­ku­na­bil­me­si böyle bir çay da var mı di­ye­bil­me­si, ka­li­te­si­ni, ren­gi­ni, çe­şi­di­ni ve ken­di­ne göre eba­dı­nı seçip ka­ra­rı­nı büt­çe­si­ni eko­no­mi­si­ne göre ve­re­bil­me­si için her türlü ça­yı­mı­zı bu şe­kil­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne sun­mak. Bunu da güzel bir kon­sept­le ya­pa­lım is­te­dik. Yak­la­şık 90 çeşit ürü­nü­müz tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze zaten ula­şı­yor­du ancak is­te­dik ki in­san­la­rı­mız bütün çe­şit­le­ri­mi­zi ve kendi böl­ge­le­ri­ne özel üret­ti­ği­miz ürü­nü­mü­zü tek çatı al­tın­da bu­la­bil­sin. Hem bizim hem de tü­ke­ti­ci­le­ri­miz için güzel bir hiz­met ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah ma­ğa­za­la­rı­mı­zın tüm il­ler­de açıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor” dedi. İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Çayı Ma­ğa­za­la­rın açıl­dık­la­rı böl­ge­le­re özel ürün­ler üret­tik­le­ri­ni be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM: “Her ma­ğa­za­mı­za özel, o böl­ge­ye ait bir sem­bo­lü ta­şı­yan ve sa­de­ce o ma­ğa­za­da sa­tıl­mak üzere özel bir çe­şi­di ya­pa­lım is­te­dik. Er­zu­rum’da­ki­ne Pa­lan­dö­ken Çifte Mi­na­re sem­bol­le­ri içe­ren pa­ke­tiy­le Pa­lan­dö­ken çayı, İstan­bul’daki ma­ğa­za­mız­da sa­tı­la­cak olan İstan­bul’la öz­deş­le­şen ve İstan­bul için en özel ola­bi­lecek ismi Aya­sof­ya diye be­lir­le­dik ve bu an­lam­da içe­ri­sin­de elek altı özel ça­yı­mız­dan dolum ya­pa­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na sun­duk.” dedi. Yoğun ilgi gören ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Pı­nar­baş, Ak Parti Sa­rı­yer İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Ce­va­hi­roğ­lu, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­ka­nı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, İstan­bul Çay­kur Bölge Mü­dü­rü Ferat Tur­gut ve çok sa­yı­da Çay­kur ba­yi­le­riy­le, Çay­taş Saha yö­ne­ti­ci­le­ri ve per­so­ne­li bir­lik­te bölge halkı ka­tıl­dı­lar.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI