TGK’DAN AÇIKLAMA

Basın İlan Ku­ru­mu’na, ya­zı­lı ba­sı­na ve yerel ga­ze­te­le­re yö­ne­lik sos­yal med­ya­da yer alan eleş­ti­ri­ler üze­ri­ne Tür­ki­ye’nin en üst çatı basın mes­lek ör­gü­tü olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu ya­zı­lı bir açık­la­ma yaptı.

Eleş­ti­ri­nin hak­sız ol­du­ğu ve ‘eksik bilgi’den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifade edi­len ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di.
“Tüm dün­ya­da ve özel­lik­le ge­liş­miş de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de, hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü adına görev yapan basın ku­ru­luş­la­rı çe­şit­li yön­tem­ler­le des­tek­len­mek­te­dir. Ba­sı­nın des­tek­len­me­si, de­mok­ra­si­le­rin ge­liş­me­sin­de, be­nim­sen­me­si­ne ve özel­lik­le ye­rel­de­ki so­run­la­rın gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çözüm yol­la­rı üre­til­me­sin­de büyük önem taşır.
Bu des­tek­ler her ül­ke­de fark­lı yön­tem­ler­le ger­çek­le­şir­ken, ül­ke­miz­de, 1961 yı­lın­da 195 sa­yı­lı Kanun ile ku­ru­lan ve özerk bir ya­pı­sı olan Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, net ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de uy­gu­lan­mak­ta­dır.
Resmi ilan­la­rın adil bir şe­kil­de ga­ze­te­le­re da­ğı­tıl­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan Basın İlan Ku­ru­mu, 1961 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ‘fikir ve içe­rik farkı gö­zet­mek­si­zin’ ara­cı­lık hiz­me­ti­ni ba­şa­rıy­la sür­dür­müş­tür.
“Basın”, “Hü­kü­met” ve “Ta­raf­sız­lar” olmak üzere üç grup­ta top­lam 36 üyesi bu­lu­nan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu, her grup­tan eşit tem­sil­le olu­şan De­net­çi­ler ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Genel Mü­dür­lük ve Şu­be­ler­den oluş­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rı ve bu ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan yak­la­şık 35 bin mes­lek­ta­şı­mız için ha­ya­ti öneme sahip olan Basın İlan Ku­ru­mu, 2019 yılı sonu iti­ba­riy­le ba­sı­nı­mı­za 467 mil­yon Türk Li­ra­sı des­tek­te bul­muş­tur. Bu des­tek özel­lik­le yerel ga­ze­te­ler için “can suyu” olmuş, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de ar­ta­rak devam eden des­tek sa­ye­sin­de

ga­ze­te­le­ri­miz ayak­ta kal­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Ba­sı­nı­mı­zın ge­li­şe­rek bu gün­le­re gel­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Basın İlan Ku­ru­mu, her ga

­ze­te­ye des­tek ver­me­mek­te, şan­taj­cı, teh­dit­çi, çı­kar­cı çev­re­le­ri sü­rek­li ola­rak de­net­le­mek­te­dir. Fikir iş­çi­si sa­yı­sı, satış ve yü­zöl­çü­mü başta olmak üzere kri­ter­le­re göre ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ne kredi, basın der­nek­le­ri­ne de nakdi yar­dım ve basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen ça­lı­şan­la­ra fa­iz­siz borç ver­mek­te­dir.
Basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen görev ya­par­ken ça­lı­şa­maz ve yar­dı­ma muh­taç du­ru­ma düşen mes­lek­taş­la­rı­mı­za muh­taç­lık yar­dı­mı, ya­şa­mı­nı yi­ti­ren mes­lek­taş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne de ölüm yar­dı­mı yap­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rın­dan basın der­nek­le­ri­ne, ga­ze­te­ci­ler­den aile­le­ri­ne kadar geniş bir yel­pa­ze­de yar­dım­lar yapan, eği­tim se­mi­ner­le­ri or­ga­ni­ze eden, des­tek­ler veren Basın İlan Ku­ru­mu’na yö­ne­lik hak­sız eleş­ti­ri­ler­den büyük üzün­tü duy­du­ğu­mu­zu ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rız.
Say­gı­la­rı­mız­la.”
Haber: Mus­ta­fa SAKLI