RİZE BELEDİYESİN’DEN SOKAK HAYVANLARINA YEM HİZMETİ

Rize’de yağdı, ya­ğa­cak der­ken iki gün devam eden kar ya­ğı­şı şehir mer­ke­zi ve ma­hal­ler­de 5 cm. buldu.

İki gün ara­lık­lı devam eden kar ya­ğı­şı ile bir­lik­te kış et­ki­si­ni iyice his­set­ti­rir­ken, yi­yecek bulma sı­kın­tı­sı çeken sokak hay­van­la­rı­nın im­da­dı­na, Rize Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı, Sokak Hay­van­la­rı­nın Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ekip­le­ri ye­tiş­ti.
Şehir mer­ke­zi ve şeh­rin bir­çok fark­lı nok­ta­la­rın­da sokak hay­van­la­rı için yem ve yi­yecek bı­ra­kı­lır­ken, hasta olan hay­van dost­la­rı­mız­da ba­rı­nak­la­ra gö­tü­rü­lü­yor. Bay­ram, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu sis­te­min par­ça­sı olan hay­van­la­rı ko­ru­ma­nın ve on­la­rın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­nın bi­lin­cin­de olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.


Sokak hay­van­la­rı­na ve­ri­len hiz­me­tin öne­mi­ne vurgu yapan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİM, “Kal­bin­de mer­ha­met ol­ma­ya­na cen­net yok­tur” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­rak, ta­bi­atın ni­met­ler­le bol­luk için­de ol­du­ğu­nu ve sa­de­ce in­san­la­rın bu ni­met­le­ri tü­ke­te­rek ya­şam­la­rı­nı idame et­tir­me­ye­cek­le­ri­nin bi­lin­cin­de­yiz.
O ne­den­le sa­hip­siz hay­van­la­rın sı­ğı­na­ğı be­le­di­ye­miz ve hay­van se­ver­ler­dir.
Bu kap­sam­da hay­van­la­ra her bak­tı­ğı­mız­da sa­de­ce hay­van­dan öte bir canlı gör­me­li­yiz.
Her can­lı­nın yaşam hakkı kut­sal­dır ve hiç­bir hay­van ka­de­ri­ne terk edi­le­mez.
Bunun için üs­tü­mü­ze dü­şe­ni sür­dü­recek ve her fır­sat­ta ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI