Rize’de Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu-Kö­se aile­sin­den Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şı ya­pıl­dı.

Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­sin­ce kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir dö­nem­de Rize Tuz­cu­oğ­lu Memiş Ağa Par­kın­da­ki Kı­zı­lay Kan alma mer­ke­zin­de ‘kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği ya­pıl­dı. Kö­se-Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu aile­si­nin Der­nek­le­ri va­sı­ta­sıy­la Filiz Kö­soğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği prog­ram­da sağ­lık­lı bir­çok kişi kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
Yoğun ilgi gören kam­pan­ya­da Co­vid-19 dö­ne­min­de kan ih­ti­ya­cı­nın çok art­tı­ğı ve kana ih­ti­yaç ol­du­ğu be­lir­til­di.
De­re­pa­za­rı AK Parti İlçe Baş­ka­nı Erkan Köse Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile başta olmak üzere des­tek ve­rir­ken ço­ğun­lu­ğu Kö­se­oğ­lu, Köse ve Kö­soğ­lu aile­si­ne men­sup çok sa­yı­da du­yar­lı va­tan­daş kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
8 yıl­dan beri Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan ve geçen ay

25.​ka­nı­nı veren Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­la­cak tö­ren­de Gümüş Ma­dal­ya ala­cak olan İsmail Kö­se­oğ­lu’da ka­tı­la­rak des­tek verdi.
Rize’de Kö­se­oğ­lu Kö­soğ­lu aile­si ta­ra­fın­dan ilk kez’kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği­ne des­tek veren va­tan­daş­lar Pan­de­mi se­be­biy­le kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir za­man­da bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var.

Bugün bu et­kin­li­ği ya­pan­la­rı teb­rik edi­yo­ruz.
İnşal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de başka aile­le­rin­de böyle pro­je­le­re des­tek verip bu güzel bu­luş­ma tab­lo­su­na kat­kı­da bu­lu­nur­lar.
Bu et­kin­lik­ten hem Kı­zı­lay hem de hasta olan va­tan­daş­la­rı­mız karlı çı­ka­rak mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU