İKİZDER 23 Ocak 2021 sabah sa­at­le­rin­de Af­ri­ka Kı­ta­sı­nın Gine açık­la­rın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, si­lah­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı. İlk be­lir­le­me­le­re göre, mü­ret­te­bat­tan 1 kişi öl­dü­rül­dü, 15 kişi ka­çı­rıl­dı.

Ge­mi­nin 4'üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren "Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum" dedi.
Gine açık­la­rın­da Sao Tome'nin 100 deniz mili ku­zey­ba­tı­sın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı.
Ni­jer­ya'nın Lagos ken­tin­den Güney Af­ri­ka’nın Cape Town ken­ti­ne git­mek üzere yola çıkan ge­mi­nin 19 mü­ret­te­ba­tı bu­lu­nu­yor­du.

2’NCİ MÜ­HENDİS ÖL­DÜ­RÜL­DÜ
Ya­pı­lan ilk açık­la­ma­la­ra göre gemi mü­ret­te­ba­tın­dan 15 ki­şi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ge­mi­nin 4’üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren 2. Mü­hen­dis Azer­bay­can­lı Far­man Is­ma­yı­lov’un ise öl­dü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.
“KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YA­PI­YO­RUM”
Yaren “Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum. Ben de ba­ca­ğım­dan ya­ra­lan­dım.
Başım fe­la­ket ağ­rı­yor” dedi. GEMİDE 3 MÜ­RET­TE­BAT RİZELİ-
İkiz­de­re­li İlyas Baş’ın aile­si İstan­bul’da ya­şı­yor.
İkiz­de­re Gür­de­re Kö­yün­den Hızır oğlu 1994 do­ğum­lu bekar olan İlyas Baş aile­siy­le İstan­bul’da ya­şı­yor.
Gemi mü­ret­te­ba­tın­da­ki bu 3 Ri­ze­li ge­mi­ci­le­rin akı­be­ti dik­kat­le takip edi­li­yor.
Rize nü­fu­su­na ka­yıt­lı diğer ge­mi­ci­ler Ünal Dil­siz ve ge­mi­nin aş­çı­sı Rize Pazar nü­fu­su­na ka­yıt­lı Mus­ta­fa Benk­li­oğ­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Gür­de­re Köyü Muh­ta­rı Er­do­ğan Baş’ bizde ak­ra­ba­mız olan İlyas Baş’ın bir an önce ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

Ak­ra­ba­mız İstan­bul’da ya­şı­yor ama ak­ra­ba ola­rak köy­de­yiz ve takip edi­yo­ruz.
15 ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın bir an önce ser­best bı­ra­kı­la­rak yurda ge­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İnşal­lah sağ salim yurda ge­le­cek­ler.
Gö­zü­müz ku­la­ğı­mız te­le­viz­yon ve te­le­fon­lar­da kaldı, en­di­şe için­de bek­li­yo­ruz’ dedi.

M/V Mo­zart ge­mi­si­nin mü­ret­te­bat lis­te­si.
Kap­tan-Mus­ta­fa Kaya

 1. Kap­tan-Me­lih Çetin
 2. Kap­tan-Do­ğan­can Cen­gil
 3. Kap­tan-Fur­kan Yaren
  Baş­mü­hen­dis-Sü­ha Tat­lı­gül
 4. Mü­hen­dis-Far­man Is­ma­yı­lov
 5. Mü­hen­dis-Ya­sin Alper Şeker
  Elekt­ro­tek­nik za­bi­ti-Gök­han
  Buran
  Re­is-Ve­dat Aksan
  Ge­mi­ci-Er­di Erman
  Ge­mi­ci-Ha­lil Gül­çür
  Ge­mi­ci-Ün­sal Dil­siz
  Ge­mi­ci-Adil Alkan
  Ge­mi­ci-İlyas Baş
  Fi­ter-Me­sut Meral
  Yağ­cı-Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan
  Yağ­cı-Gök­han Lale
  Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU