Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.
Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da karşı kar­şı­ya gel­di­ği Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile 1-1 be­ra­be­re kaldı. Maçın ar­dın­dan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mü­sa­ba­ka­yı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Kar­tal, “1-0’dan sonra 1-1 ol­ma­sı iyi ol­ma­dı. Ne­ti­ce­de şans­sız­lık ka­le­ci­nin ya­ka­la­ya­bi­le­ce­ği bir top, bizim ço­cu­ğa çarp­tı ve girdi. Be­ra­ber­lik de iyi bir puan. Ba­şak­şe­hir de in­şal­lah daha iyi yer­ler­de olur. İyi gü­zi­de bir ku­lü­bü­müz ama 1-0 biz al­say­dık daha iyi olur­du. Ne kadar ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık 10-12 tane ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men bu şart­lar al­tın­da ta­kı­mı­mız çok iyi bir ba­şa­rı gös­ter­di. Ana kad­ro­nun yok­lu­ğu­nu hiç arat­ma­dı­lar. El­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar. İnan­dı­lar, sa­vaş­tı­lar ama ga­li­bi­yet olsa daha iyi olur­du” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı 3 pu­an­la dö­ner­dik”
An­laş­ma­ya var­dık­la­rı yeni tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın iyi bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Kar­tal, “İnşal­lah Rize’de daha iyi ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Mü­da­ha­le edi­yor. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la so­yun­ma oda­sın­da da bazı şey­ler söy­lü­yor. Bizim Ersin ho­ca­mız da iyi. Gayet iyi yö­ne­ti­yor. İnşal­lah o da ile­ri­de iyi bir aşa­ma­da olur ama ço­cuk­la­rın mü­ca­de­le­si ho­ca­la­rı­mı­zın mü­ca­de­le­si hep­si­ni bir araya top­la­dı­ğın zaman ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor. As­lın­da ben bunu ba­şa­rı kabul et­mi­yo­rum. Kad­ro­muz­da bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı bu­ra­dan 3 pu­an­la gi­der­dik ama ma­ale­sef 1 pu­an­la dö­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
“1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­mu­za ka­ta­bi­li­riz”
Trans­fer­le il­gi­li yö­nel­ti­len so­ru­ya ise Hasan Kar­tal şu ya­nı­tı verdi: Ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yo­ruz. Ho­ca­mız­la da gö­rüş­tük. Ho­ca­mız da ta­kı­mı in­ce­le­di ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yor. Bu sü­reç­te ho­ca­nın söy­le­mi doğ­rul­tu­sun­da 1-2 spor­cu daha belki alı­rız ve kad­ro­yu sağ­lam­laş­tı­rı­rız.”
“İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­rız”
Ligin 22. haf­ta­sın­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe maçı ile il­gi­li de ko­nu­şan Baş­kan Kar­tal, “Fe­ner­bah­çe ma­çı­na kadar sa­nı­yo­rum kadro biraz daha ta­mam­la­nır. Ko­ro­na çı­kan­lar olu­yor. Remy ye­ti­şecek mi bil­mi­yo­rum. Sağ­lık eki­bi­ne bağlı. İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz. İnşal­lah eli­miz­de­ki ço­cuk­lar dü­ze­lir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

Haber Merkezi