Monthly Archives: Ocak 2021

İyi Bir Kadro İle Çıkarsak Fenerbahçe’yi Zorlarız

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.
Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da karşı kar­şı­ya gel­di­ği Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile 1-1 be­ra­be­re kaldı. Maçın ar­dın­dan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mü­sa­ba­ka­yı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Kar­tal, “1-0’dan sonra 1-1 ol­ma­sı iyi ol­ma­dı. Ne­ti­ce­de şans­sız­lık ka­le­ci­nin ya­ka­la­ya­bi­le­ce­ği bir top, bizim ço­cu­ğa çarp­tı ve girdi. Be­ra­ber­lik de iyi bir puan. Ba­şak­şe­hir de in­şal­lah daha iyi yer­ler­de olur. İyi gü­zi­de bir ku­lü­bü­müz ama 1-0 biz al­say­dık daha iyi olur­du. Ne kadar ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık 10-12 tane ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men bu şart­lar al­tın­da ta­kı­mı­mız çok iyi bir ba­şa­rı gös­ter­di. Ana kad­ro­nun yok­lu­ğu­nu hiç arat­ma­dı­lar. El­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar. İnan­dı­lar, sa­vaş­tı­lar ama ga­li­bi­yet olsa daha iyi olur­du” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı 3 pu­an­la dö­ner­dik”
An­laş­ma­ya var­dık­la­rı yeni tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın iyi bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Kar­tal, “İnşal­lah Rize’de daha iyi ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Mü­da­ha­le edi­yor. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la so­yun­ma oda­sın­da da bazı şey­ler söy­lü­yor. Bizim Ersin ho­ca­mız da iyi. Gayet iyi yö­ne­ti­yor. İnşal­lah o da ile­ri­de iyi bir aşa­ma­da olur ama ço­cuk­la­rın mü­ca­de­le­si ho­ca­la­rı­mı­zın mü­ca­de­le­si hep­si­ni bir araya top­la­dı­ğın zaman ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor. As­lın­da ben bunu ba­şa­rı kabul et­mi­yo­rum. Kad­ro­muz­da bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı bu­ra­dan 3 pu­an­la gi­der­dik ama ma­ale­sef 1 pu­an­la dö­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
“1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­mu­za ka­ta­bi­li­riz”
Trans­fer­le il­gi­li yö­nel­ti­len so­ru­ya ise Hasan Kar­tal şu ya­nı­tı verdi: Ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yo­ruz. Ho­ca­mız­la da gö­rüş­tük. Ho­ca­mız da ta­kı­mı in­ce­le­di ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yor. Bu sü­reç­te ho­ca­nın söy­le­mi doğ­rul­tu­sun­da 1-2 spor­cu daha belki alı­rız ve kad­ro­yu sağ­lam­laş­tı­rı­rız.”
“İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­rız”
Ligin 22. haf­ta­sın­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe maçı ile il­gi­li de ko­nu­şan Baş­kan Kar­tal, “Fe­ner­bah­çe ma­çı­na kadar sa­nı­yo­rum kadro biraz daha ta­mam­la­nır. Ko­ro­na çı­kan­lar olu­yor. Remy ye­ti­şecek mi bil­mi­yo­rum. Sağ­lık eki­bi­ne bağlı. İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz. İnşal­lah eli­miz­de­ki ço­cuk­lar dü­ze­lir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Zorlu Deplasmanda Bir Puanı Söktü Aldı

Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da Me­di­pol Ba­şak­şe­hir, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Çay­kur Ri­zes­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.

Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da zorlu Ba­şak­şe­hir dep­las­ma­nın­dan bir puan ile ay­rıl­dı. Hafta için ta­kım­da çıkan Co­vit-19 va­ka­la­rı ve sa­kat­lık­lar ne­de­ni ile bir­çok eksik ile İstan­bul’a giden yeşil ma­vi­li edip kar­şı­laş­ma­nın 49. da­ki­ka­sın­da Sa­mu­dio’nun pe­nal­tı­dan kay­det­ti­ği gol ile öne geçse de 64. da­ki­ka­da Meh­met Topal’ın go­lü­ne engel ola­ma­ya­rak bir puan ile ye­tin­di.
Me­di­pol Ba­şak­şe­hir 1 – 1 Çay­kur Ri­zes­por
Stat: Ba­şak­şe­hir Fatih Terim
Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, İlker Tak­pak xx, Osman Gök­han Bilir xx
Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Mert xx, Ra­fa­el x (Mu­ham­med Emin dk. 35 x, Azu­bu­ike dk. 84 ?), Du­ar­te xx (Mah­mut dk. 84 ?), Epu­re­anu xx, Hasan Ali xx (Alek­sic dk. 84 ?), Ber­kay xx, Meh­met Topal xxx, Guldb­rand­sen xx (Ba dk. 57 x), Deniz xx, İrfan Can xx, Cri­vel­li xx
Ye­dek­ler: Vol­kan, Ravil, Ponck, Uğur, Ce­ma­li
Tek­nik Di­rek­tör: Okan Buruk
Çay­kur Ri­zes­por: Zafer xx, Onur xx (Murat dk. 88 ?), Selim xx, Me­ri­ah xx, Meln­jak xx, Don­sah xx, Ab­dul­lah Durak xx (Emir dk. 74 x), Sa­mu­dio xxx, Sabo xx (Al­berk dk. 79 ?), Doğan xx, Mic­ha­lak xx
Ye­dek­ler: Tarık, Bo­ğaç­han, Chat­zi­isa­i­as, Kemal, Jo­va­no­vic
Tek­nik So­rum­lu: Ersin Aka
Gol­ler: Sa­mu­dio (dk. 49 pen.) (Çay­kur Ri­zes­por), Meh­met Topal (dk. 64) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
Sarı kart­lar: Cri­vel­li, Ber­kay, Okan Buruk (Tek­nik Di­rek­tör) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir) Ab­dul­lah, Doğan, Ersin Aka (Tek­nik So­rum­lu) (Çay­kur Ri­zes­por)
Haber Merkezi

RİZE BELEDİYESİN’DEN SOKAK HAYVANLARINA YEM HİZMETİ

Rize’de yağdı, ya­ğa­cak der­ken iki gün devam eden kar ya­ğı­şı şehir mer­ke­zi ve ma­hal­ler­de 5 cm. buldu.

İki gün ara­lık­lı devam eden kar ya­ğı­şı ile bir­lik­te kış et­ki­si­ni iyice his­set­ti­rir­ken, yi­yecek bulma sı­kın­tı­sı çeken sokak hay­van­la­rı­nın im­da­dı­na, Rize Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı, Sokak Hay­van­la­rı­nın Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ekip­le­ri ye­tiş­ti.
Şehir mer­ke­zi ve şeh­rin bir­çok fark­lı nok­ta­la­rın­da sokak hay­van­la­rı için yem ve yi­yecek bı­ra­kı­lır­ken, hasta olan hay­van dost­la­rı­mız­da ba­rı­nak­la­ra gö­tü­rü­lü­yor. Bay­ram, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu sis­te­min par­ça­sı olan hay­van­la­rı ko­ru­ma­nın ve on­la­rın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­nın bi­lin­cin­de olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.


Sokak hay­van­la­rı­na ve­ri­len hiz­me­tin öne­mi­ne vurgu yapan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİM, “Kal­bin­de mer­ha­met ol­ma­ya­na cen­net yok­tur” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­rak, ta­bi­atın ni­met­ler­le bol­luk için­de ol­du­ğu­nu ve sa­de­ce in­san­la­rın bu ni­met­le­ri tü­ke­te­rek ya­şam­la­rı­nı idame et­tir­me­ye­cek­le­ri­nin bi­lin­cin­de­yiz.
O ne­den­le sa­hip­siz hay­van­la­rın sı­ğı­na­ğı be­le­di­ye­miz ve hay­van se­ver­ler­dir.
Bu kap­sam­da hay­van­la­ra her bak­tı­ğı­mız­da sa­de­ce hay­van­dan öte bir canlı gör­me­li­yiz.
Her can­lı­nın yaşam hakkı kut­sal­dır ve hiç­bir hay­van ka­de­ri­ne terk edi­le­mez.
Bunun için üs­tü­mü­ze dü­şe­ni sür­dü­recek ve her fır­sat­ta ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KIZILAY’A KÖSE-KÖSEOĞLU-KÖSOĞLU AİLESİNDEN KAN BAĞIŞI

Rize’de Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu-Kö­se aile­sin­den Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şı ya­pıl­dı.

Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­sin­ce kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir dö­nem­de Rize Tuz­cu­oğ­lu Memiş Ağa Par­kın­da­ki Kı­zı­lay Kan alma mer­ke­zin­de ‘kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği ya­pıl­dı. Kö­se-Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu aile­si­nin Der­nek­le­ri va­sı­ta­sıy­la Filiz Kö­soğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği prog­ram­da sağ­lık­lı bir­çok kişi kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
Yoğun ilgi gören kam­pan­ya­da Co­vid-19 dö­ne­min­de kan ih­ti­ya­cı­nın çok art­tı­ğı ve kana ih­ti­yaç ol­du­ğu be­lir­til­di.
De­re­pa­za­rı AK Parti İlçe Baş­ka­nı Erkan Köse Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile başta olmak üzere des­tek ve­rir­ken ço­ğun­lu­ğu Kö­se­oğ­lu, Köse ve Kö­soğ­lu aile­si­ne men­sup çok sa­yı­da du­yar­lı va­tan­daş kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
8 yıl­dan beri Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan ve geçen ay

25.​ka­nı­nı veren Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­la­cak tö­ren­de Gümüş Ma­dal­ya ala­cak olan İsmail Kö­se­oğ­lu’da ka­tı­la­rak des­tek verdi.
Rize’de Kö­se­oğ­lu Kö­soğ­lu aile­si ta­ra­fın­dan ilk kez’kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği­ne des­tek veren va­tan­daş­lar Pan­de­mi se­be­biy­le kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir za­man­da bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var.

Bugün bu et­kin­li­ği ya­pan­la­rı teb­rik edi­yo­ruz.
İnşal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de başka aile­le­rin­de böyle pro­je­le­re des­tek verip bu güzel bu­luş­ma tab­lo­su­na kat­kı­da bu­lu­nur­lar.
Bu et­kin­lik­ten hem Kı­zı­lay hem de hasta olan va­tan­daş­la­rı­mız karlı çı­ka­rak mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KAÇIRILAN GEMİDE 3 RİZELİDEN İKİZDERELİ İLYAS BAŞ

İKİZDER 23 Ocak 2021 sabah sa­at­le­rin­de Af­ri­ka Kı­ta­sı­nın Gine açık­la­rın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, si­lah­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı. İlk be­lir­le­me­le­re göre, mü­ret­te­bat­tan 1 kişi öl­dü­rül­dü, 15 kişi ka­çı­rıl­dı.

Ge­mi­nin 4'üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren "Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum" dedi.
Gine açık­la­rın­da Sao Tome'nin 100 deniz mili ku­zey­ba­tı­sın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı.
Ni­jer­ya'nın Lagos ken­tin­den Güney Af­ri­ka’nın Cape Town ken­ti­ne git­mek üzere yola çıkan ge­mi­nin 19 mü­ret­te­ba­tı bu­lu­nu­yor­du.

2’NCİ MÜ­HENDİS ÖL­DÜ­RÜL­DÜ
Ya­pı­lan ilk açık­la­ma­la­ra göre gemi mü­ret­te­ba­tın­dan 15 ki­şi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ge­mi­nin 4’üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren 2. Mü­hen­dis Azer­bay­can­lı Far­man Is­ma­yı­lov’un ise öl­dü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.
“KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YA­PI­YO­RUM”
Yaren “Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum. Ben de ba­ca­ğım­dan ya­ra­lan­dım.
Başım fe­la­ket ağ­rı­yor” dedi. GEMİDE 3 MÜ­RET­TE­BAT RİZELİ-
İkiz­de­re­li İlyas Baş’ın aile­si İstan­bul’da ya­şı­yor.
İkiz­de­re Gür­de­re Kö­yün­den Hızır oğlu 1994 do­ğum­lu bekar olan İlyas Baş aile­siy­le İstan­bul’da ya­şı­yor.
Gemi mü­ret­te­ba­tın­da­ki bu 3 Ri­ze­li ge­mi­ci­le­rin akı­be­ti dik­kat­le takip edi­li­yor.
Rize nü­fu­su­na ka­yıt­lı diğer ge­mi­ci­ler Ünal Dil­siz ve ge­mi­nin aş­çı­sı Rize Pazar nü­fu­su­na ka­yıt­lı Mus­ta­fa Benk­li­oğ­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Gür­de­re Köyü Muh­ta­rı Er­do­ğan Baş’ bizde ak­ra­ba­mız olan İlyas Baş’ın bir an önce ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

Ak­ra­ba­mız İstan­bul’da ya­şı­yor ama ak­ra­ba ola­rak köy­de­yiz ve takip edi­yo­ruz.
15 ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın bir an önce ser­best bı­ra­kı­la­rak yurda ge­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İnşal­lah sağ salim yurda ge­le­cek­ler.
Gö­zü­müz ku­la­ğı­mız te­le­viz­yon ve te­le­fon­lar­da kaldı, en­di­şe için­de bek­li­yo­ruz’ dedi.

M/V Mo­zart ge­mi­si­nin mü­ret­te­bat lis­te­si.
Kap­tan-Mus­ta­fa Kaya

 1. Kap­tan-Me­lih Çetin
 2. Kap­tan-Do­ğan­can Cen­gil
 3. Kap­tan-Fur­kan Yaren
  Baş­mü­hen­dis-Sü­ha Tat­lı­gül
 4. Mü­hen­dis-Far­man Is­ma­yı­lov
 5. Mü­hen­dis-Ya­sin Alper Şeker
  Elekt­ro­tek­nik za­bi­ti-Gök­han
  Buran
  Re­is-Ve­dat Aksan
  Ge­mi­ci-Er­di Erman
  Ge­mi­ci-Ha­lil Gül­çür
  Ge­mi­ci-Ün­sal Dil­siz
  Ge­mi­ci-Adil Alkan
  Ge­mi­ci-İlyas Baş
  Fi­ter-Me­sut Meral
  Yağ­cı-Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan
  Yağ­cı-Gök­han Lale
  Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TGK’DAN AÇIKLAMA

Basın İlan Ku­ru­mu’na, ya­zı­lı ba­sı­na ve yerel ga­ze­te­le­re yö­ne­lik sos­yal med­ya­da yer alan eleş­ti­ri­ler üze­ri­ne Tür­ki­ye’nin en üst çatı basın mes­lek ör­gü­tü olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu ya­zı­lı bir açık­la­ma yaptı.

Eleş­ti­ri­nin hak­sız ol­du­ğu ve ‘eksik bilgi’den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifade edi­len ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di.
“Tüm dün­ya­da ve özel­lik­le ge­liş­miş de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de, hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü adına görev yapan basın ku­ru­luş­la­rı çe­şit­li yön­tem­ler­le des­tek­len­mek­te­dir. Ba­sı­nın des­tek­len­me­si, de­mok­ra­si­le­rin ge­liş­me­sin­de, be­nim­sen­me­si­ne ve özel­lik­le ye­rel­de­ki so­run­la­rın gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çözüm yol­la­rı üre­til­me­sin­de büyük önem taşır.
Bu des­tek­ler her ül­ke­de fark­lı yön­tem­ler­le ger­çek­le­şir­ken, ül­ke­miz­de, 1961 yı­lın­da 195 sa­yı­lı Kanun ile ku­ru­lan ve özerk bir ya­pı­sı olan Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, net ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de uy­gu­lan­mak­ta­dır.
Resmi ilan­la­rın adil bir şe­kil­de ga­ze­te­le­re da­ğı­tıl­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan Basın İlan Ku­ru­mu, 1961 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ‘fikir ve içe­rik farkı gö­zet­mek­si­zin’ ara­cı­lık hiz­me­ti­ni ba­şa­rıy­la sür­dür­müş­tür.
“Basın”, “Hü­kü­met” ve “Ta­raf­sız­lar” olmak üzere üç grup­ta top­lam 36 üyesi bu­lu­nan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu, her grup­tan eşit tem­sil­le olu­şan De­net­çi­ler ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Genel Mü­dür­lük ve Şu­be­ler­den oluş­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rı ve bu ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan yak­la­şık 35 bin mes­lek­ta­şı­mız için ha­ya­ti öneme sahip olan Basın İlan Ku­ru­mu, 2019 yılı sonu iti­ba­riy­le ba­sı­nı­mı­za 467 mil­yon Türk Li­ra­sı des­tek­te bul­muş­tur. Bu des­tek özel­lik­le yerel ga­ze­te­ler için “can suyu” olmuş, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de ar­ta­rak devam eden des­tek sa­ye­sin­de

ga­ze­te­le­ri­miz ayak­ta kal­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Ba­sı­nı­mı­zın ge­li­şe­rek bu gün­le­re gel­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Basın İlan Ku­ru­mu, her ga

­ze­te­ye des­tek ver­me­mek­te, şan­taj­cı, teh­dit­çi, çı­kar­cı çev­re­le­ri sü­rek­li ola­rak de­net­le­mek­te­dir. Fikir iş­çi­si sa­yı­sı, satış ve yü­zöl­çü­mü başta olmak üzere kri­ter­le­re göre ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ne kredi, basın der­nek­le­ri­ne de nakdi yar­dım ve basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen ça­lı­şan­la­ra fa­iz­siz borç ver­mek­te­dir.
Basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen görev ya­par­ken ça­lı­şa­maz ve yar­dı­ma muh­taç du­ru­ma düşen mes­lek­taş­la­rı­mı­za muh­taç­lık yar­dı­mı, ya­şa­mı­nı yi­ti­ren mes­lek­taş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne de ölüm yar­dı­mı yap­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rın­dan basın der­nek­le­ri­ne, ga­ze­te­ci­ler­den aile­le­ri­ne kadar geniş bir yel­pa­ze­de yar­dım­lar yapan, eği­tim se­mi­ner­le­ri or­ga­ni­ze eden, des­tek­ler veren Basın İlan Ku­ru­mu’na yö­ne­lik hak­sız eleş­ti­ri­ler­den büyük üzün­tü duy­du­ğu­mu­zu ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rız.
Say­gı­la­rı­mız­la.”
Haber: Mus­ta­fa SAKLI