Rize İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Görevden Alındı

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in Gö­rev­den Alın­dık­la­rı Bil­gi­li­si­ne Ula­şıl­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Yel­ken­ci’nin ye­ri­ne Sinop Bo­ya­bat Dum­lu­pı­nar İlko­ku­lu Mü­dü­rü Ahmet Gür­büz’ün, Ka­len­der’in ye­ri­ne ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Şube Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Meh­met Ki­ba­roğ­lu’nun atan­dı­ğı;
Yel­ken­ci ve Ka­len­der’in ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di.
Haber Merkezi