İlimizde Bir Kaymakam Açığa Alındı,Bir Kaymakam da Görevden Alındı

İlçemiz eski Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­dı­ğı, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­rev­den alın­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Kısa bir süre önce gö­rev­den alı­na­rak Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne ata­nan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alı­na­rak gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­re­vin­den alın­dı­ğı ve Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne atan­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Öz­türk’ün yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı, Ali­be­yoğ­lu’nun da yine yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Haber Merkezi