Rize ve Art­vin Böl­ge­sin­de oto alım satım yapan iş­let­me sa­hip­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si almak için sı­na­va girdi.

Ça­ye­li TSO ön­cü­lü­ğün­de ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­len Bölge Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si pro­je­si, Oto ga­le­ri­ci­lik sek­tö­rün­de böl­ge­de lo­ko­mo­tif Pazar ola­cak şe­kil­de ta­sar­lan­mış ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len ya­sa­la­ra uygun ola­rak ya­pı­mı plan­la­nan Ga­le­ri­ci­ler si­te­si ta­mam­lan­dı­ğın­da böl­ge­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan ve bu­lu­na­cak olan ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re hiz­met sağ­la­ya­cak­tır.
Bu kap­sam­da; Böl­ge­de oto alım sa­tı­mı yapan iş­let­me­ler ve ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si için devam eden sı­nav­la­rın 6. Sı Ça­ye­li TSO da dü­zen­len­di. Daha önce Oda da ger­çek­leş­ti­ri­len sı­nav­lar­la be­ra­ber top­lam­da Ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re ve­ri­len belge sa­yı­sı 300’e ulaş­tı. Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lan sı­nav­lar mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı alım satım so­rum­lu­su se­vi­ye 5 ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti. 35 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı sınav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­lar Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ise te­la­fi sı­na­vı­na gi­re­cek­ler. Sı­nav­la il­gi­li Oda­dan ve­ri­len bil­gi­de “Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da­ki yö­net­me­lik ile bir­lik­te, ki­şi­le­rin İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Yetki Bel­ge­si ala­bil­me­si için, Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Alım Satım So­rum­lu­su (Se­vi­ye 5) Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si­ne sahip ol­ma­la­rı zo­run­lu hale gel­miş­tir. Ay­rı­ca alım-sa­tı­mı yapan ki­şi­ler, satış mü­dür­le­ri ve satış per­so­ne­li için de mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si zo­run­lu­dur. Ancak mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si ye­ter­li değil, İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti ya­pa­bil­mek için ge­rek­li olan Yetki Bel­ge­si şart­la­rın­dan sa­de­ce biri. 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da yö­net­me­lik idare ta­ra­fın­dan ya­pı­lan er­te­le­me­ler­den sonra 1 Eylül 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ya­pı­lan iş yer­le­ri­nin ta­şı­ma­sı ge­re­ken ni­te­lik­ler ye­ni­den be­lir­len­di. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tiy­le iş­ti­gal eden iş­let­me­le­re, yeni dü­zen­le­me­ye ay­kı­rı du­rum­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­la­rı için 9 Eylül 2020 ta­ri­hi­ne kadar (üç ay) süre ve­ril­di­ği” ha­tır­la­tıl­dı. Ancak böl­ge­miz başta olmak üzere ülke ge­ne­lin­de ara­nan fi­zi­ki şart­lar kar­şı­la­na­ma­dı­ğın­dan İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Eylül 2020’de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile iş­let­me­le­re ve­ri­len süre 31 Tem­muz 2021 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­de­dil­di “Bu kap­sam­da, ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ile iş­ti­gal eden iş­let­me­le­rin iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sat­la­rı ve iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si te­mi­nin­de ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ön­len­me­si için İşlet­me­le­re ve­ri­len süre sona erin­ce­ye kadar, ‘iş­let­me­den, söz ko­nu­su süre için­de iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sa­tı ile iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si­ni İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Bilgi Sis­te­mi­ne ak­ta­ra­ca­ğı­na veya Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim ede­ce­ği­ne dair ta­ah­hüt alın­mak su­re­tiy­le’ bu bel­ge­ler yetki bel­ge­si şartı ola­rak aran­ma­dan işlem ya­pıl­mak­ta­dır. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tin­de, tü­ke­ti­ci mağ­du­ri­yet­le­ri­nin son bul­ma­sı ve vergi kay­bı­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si için, 1 Eylül’de baş­la­tı­lan yeni dö­nem­de, bölge de fa­ali­yet gös­te­ren iş­let­me­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için dü­zen­le­di­ği­miz sınav so­nuç­la­rı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lu­nul­du.Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU