Yangın Paniği

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­su­nun ol­du­ğu bö­lüm­de yan­gın çıktı.
Alı­nan bil­gi­ye göre, Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­sun­da elekt­rik kon­ta­ğın­dan kay­nak­lı yan­gın çıktı.
Yan­gı­nı fark eden has­ta­ne per­so­ne­li ta­ra­fın­dan ilk mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du.
Daha sonra du­ru­mun bil­di­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di.
Yan­gın, Rize Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol al­tı­na alı­nır­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me
baş­la­tıl­dı.
Haber-Merkezi