İlçemizde 3 Gündür Kayıp Olan Keçilerden 23’ü Jandarmanın Drone Destekli Aramaları Sonucu Bulundu
Olay il­çe­mize bağlı Kap­tan­pa­şa kö­yün­de geç­ti­ği­miz Cuma günü mey­da­na geldi. Alı­nan bil­gi­ye göre, 30 adet ke­çi­nin bu­lun­du­ğu sü­rü­yü dağa ot­la­ma­sı için çı­ka­ran Meh­met Şeker isim­li çoban, bir süre sonra ke­çi­le­rin göz­den kay­bol­du­ğu­nu fark etti. Çoban Şeker ve 10 ar­ka­da­şı kay­bo­lan ke­çi­le­ri bul­mak için bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Tüm dağda arama yapan va­tan­daş­lar ke­çi­le­ri bir türlü bu­la­ma­yın­ca jan­dar­ma­ya haber verdi. Olay ye­ri­ne gelen Ça­ye­li İlçe Jan­dar­ma ekip­le­ri böl­ge­de de­tay­lı bir arama ya­pa­bil­mek için drone kal­dır­dı. Tüm bölge drone ile ta­ran­dık­tan sonra 30 ke­çi­den 23’ü 3 günün so­nun­da bu­lu­na­bil­di. Ke­çi­le­rin ço­ba­nı Meh­met Şeker olay son­ra­sı mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “3 gün­dür ba­şı­ma bir hal geldi. Tah­mi­nim­ce bir ayı mı ne gel­diy­se bu malı bu­ra­da ür­küt­tü. Biz de 3 gün­dür arı­yo­ruz. 30 keçi kay­bet­tim. Haber ver­dim sağ olsun Ça­ye­li Jan­dar­ma­mız geldi. Her­kes bu­ra­da. Rize’den, Sa­lar­ha’dan ar­ka­daş­lar geldi. 23 malı canlı bul­duk ge­ri­si artık ne ol­duy­sa oldu. Her­kes­ten Allah razı olsun, sağ olsun, dev­le­ti­miz var olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi