Monthly Archives: Ocak 2021

Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

RTEÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Tolga Koyuncu Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor Rize’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) 25 gün­lük te­da­vi son­ra­sı yenen Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Anes­te­zi ve Re­ani­mas­yon Uz­ma­nı Dok­tor Öğ­re­tim Üyesi Tolga Ko­yun­cu, “Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı.” dedi.Ko­yun­cu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, has­ta­lık sü­re­ci­ni

Devamını oku

Yangın Paniği

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­su­nun ol­du­ğu bö­lüm­de yan­gın çıktı.Alı­nan bil­gi­ye göre, Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­sun­da elekt­rik kon­ta­ğın­dan kay­nak­lı yan­gın çıktı.Yan­gı­nı fark eden has­ta­ne per­so­ne­li ta­ra­fın­dan ilk mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du.Daha sonra du­ru­mun bil­di­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di.Yan­gın, Rize Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol al­tı­na alı­nır­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.Haber-Merkezi

Devamını oku

Kayıp Keçiler Bulundu

İlçemizde 3 Gündür Kayıp Olan Keçilerden 23’ü Jandarmanın Drone Destekli Aramaları Sonucu BulunduOlay il­çe­mize bağlı Kap­tan­pa­şa kö­yün­de geç­ti­ği­miz Cuma günü mey­da­na geldi. Alı­nan bil­gi­ye göre, 30 adet ke­çi­nin bu­lun­du­ğu sü­rü­yü dağa ot­la­ma­sı için çı­ka­ran Meh­met Şeker isim­li çoban, bir süre sonra ke­çi­le­rin göz­den kay­bol­du­ğu­nu fark etti. Çoban Şeker ve 10 ar­ka­da­şı kay­bo­lan ke­çi­le­ri bul­mak için bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Tüm dağda

Devamını oku