Güncel Haberler

TBMM’nin 101. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. Kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Çayeli Gençlik Derneği…

Devamını okuyun

RTEÜ, TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 29. SIRA BAŞARISINI YAKALADI

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler (BM)’in dünyanın en temel 17 sorunu ve bunlara…

Devamını okuyun

Ardeşen’de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de çıkan orman yan­gı­nın­da yak­la­şık 15 hek­tar alan zarar gördü. Işık­lı Ma­hal­le­si’ndeki or­man­lık alan­da dün gece henüz be­lir­le­ne­me­yen…

Devamını okuyun

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

TFF 1. Baş­kan Ve­ki­li Ser­vet Yar­dım­cı, UEFA’nın 45. Ola­ğan Genel Kong­re­si’nde, 47 oy ala­rak tek­rar UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na se­çil­di. UEFA’ya…

Devamını okuyun

Davut Güloğlu,Özel Menemen Tarifi İle Nakiyenin Mutfağına Konuk Oldu

Rize’nin ünlü sa­nat­çı­sı Davut Gü­loğ­lu, Na­ki­ye­nin mut­fa­ğın­da bu haf­ta­nın ko­nu­ğuy­du. Davut Gü­loğ­lu ken­di­ne has me­ne­men ta­ri­fi ile usta aş­çı­la­rı arat­ma­dı.…

Devamını okuyun

Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere ve nehir ya­tak­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri­ni sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. Art­vin’de ya­şa­yan Ya­se­min Bekar, dere ve nehir ke­nar­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç…

Devamını okuyun

OVİT DAĞINDAN İNERKEN FRENLERİ ISINAN TIR YAN YATARAK YANDI

Er­zu­rum’dan yük­le­di­ği as­falt mal­ze­me­si­ni Rize’ye gö­tü­ren Bilal Doğan yö­ne­ti­min­de­ki 73 FE 081 Pla­ka­lı TIR İkiz­de­re il­çe­si­nin Tu­lum­pı­nar köyü mev­ki­in­de fren­le­ri­nin…

Devamını okuyun

Bülent Uygun: Üç Puanı Kazanan
Taraf Olmak Mutluluk Verici

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por’u 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, üç puan al­dık­la­rı…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Galibiyet Pozu!

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por kendi sa­ha­sın­da İH Kon­yas­por’u 5-3’lük skor­la mağ­lup etti. Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan 5-3’lük skoru…

Devamını okuyun

Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU Kurulda alınan kararları Kamuoyuyla paylaştı

Çayeli Ziraat Odası Başkanı Rize Ziraat odaları Kordinasyon Kurul Başkanı Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU Kurulda alınan kararları Kamuoyuna açıkladı. Rize ilin­de 2021…

Devamını okuyun

RİZELİ ÜNLÜ HUKUKÇU KARAAHMETOĞLU’NA TÜMBİFED’DEN ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Kısa adı, TÜMBİFED olan Tür­ki­ye’nin en ta­nın­mış Fe­de­ras­yo­nu, Tüm Bü­rok­rat­lar ve İş İnsan­la­rı Fe­de­ras­yo­nu bu yıl ki, “Aka­de­mi Kül­tür ve…

Devamını okuyun

AK Parti Çayeli İlçe Başkanlığı’ndan Sırt Köyü’ne Anlamlı Ziyaret

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN ve beraberindeki partililer ile birlikte Sırt Kö­yü’n­de tek ba­şı­na ya­şa­yan 87 ya­şın­da­ki Hilmi…

Devamını okuyun

Rize’de 109 Bin 481 Doz Aşı Uygulandı

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sün (Co­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1…

Devamını okuyun

Günlük Çay Yevmiyesi 200 TL olarak belirlendi

2021 yılı yaş çay se­zo­nun­da, çay top­la­ma işin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­le­rin gün­lük yev­mi­ye­le­ri, en az 250 kilo çay top­la­ma­sı şartı ile…

Devamını okuyun

Kuyruk 20 kilometreyi geçti!

Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda yoğun tır kuy­ru­ğu oluş­tu. Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­sı ko­nu­mun­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda tır­lar yo­ğun­luk…

Devamını okuyun

Karate Federasyonu Başkanı Rizeli Esat Delihasan Hayatını Kaybetti

Bir sü­re­dir ko­ro­na virüs te­da­vi­si gören Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Esat De­li­ha­san 52 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı…

Devamını okuyun

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: Çaya En Az Yüzde 30 Zam Verilmesini Bekliyoruz

Yak­la­şan 2021 yılı yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de çay üre­ti­ci­le­ri, açık­la­na­cak ki­log­ram ba­şı­na yaş çay taban fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­si­ni bek­le­me­ye baş­la­dı. 2021…

Devamını okuyun

Rizeli Meryem Baş 9 Yıllık Marangoz Ustası

Rize’de bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da kadın işçi alı­na­ca­ğı­nı duy­duk­tan sonra fab­ri­ka­ya baş­vu­ran Mer­yem Baş, 9 yıl­dır ma­ran­goz us­ta­lı­ğı ya­pı­yor. Ken­di­si­ne bir…

Devamını okuyun

BAŞKAN AK, “DAHA GÜÇLÜ BİR KALP İÇİN, DAHA ÇOK YÜRÜ” DEDİ

Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kadın Kol­la­rı Genel Mer­kez MKYK üyesi Nuran Alim, İlçe Baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve…

Devamını okuyun

RİZELİ DOKTOR TUS SINAVINDA TÜRKİYE 4. OLDU

Ri­ze­li Dok­tor Eren Coş­kun’un 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­lan TUS sı­na­vın­da Tür­ki­ye 4. ol­ma­sı mem­le­ke­tin­de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı. ÖSYM ta­ra­fın­dan…

Devamını okuyun

Rizeli Ali Kotil Üsküdar’da Go Kart Hurdalarını Sanat Eserine Çeviriyor

Üs­kü­dar’da go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, go kart araç­la­rı­nın hur­da­la­rı­nı sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İşi ge­re­ği elin­de kalan hurda par­ça­la­rın­dan çe­şit­li…

Devamını okuyun

ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

14 Nisan 2021 ta­ri­hin­de sos­yal medya ve çe­şit­li basın yayın or­gan­la­rın­da, “Çay­kur kura çe­ki­min­de hile id­di­ası” baş­lı­ğıy­la ya­yın­la­nan ha­ber­ler ile…

Devamını okuyun

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

BİLİM KURULU ÜYESİ RİZELİ PROF.DR. RECEP ÖZTÜRK; “COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR” Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof.…

Devamını okuyun

TÜRKİYEDEN ANAYURDA 3 BİN KİŞİYE İFTAR YARDIMI

Tür­ki­ye’deki ha­yır­se­ver işa­dam­la­rı­nın yar­dım­la­rıy­la Güney Tür­kis­tan da ki Müs­lü­man Türk­le­re iftar ye­me­ği ve yar­dım­la­rı ya­pı­lı­yor. Tür­ki­ye’deki sağ­du­yu sa­hi­bi işa­da­mı ve…

Devamını okuyun

Rize’de Konut Satışlarında Yüzde 9,4 Oranında Artış

2021 Mart ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da ar­ta­rak 304’e…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Gol Oldu Yağdı

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk.…

Devamını okuyun

Maçı Daha Çok İsteyen Çaykur Rizespor Galip Geldi!

FT An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ersun Yanal, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta maçı daha…

Devamını okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.