Güncel Haberler

Rizelilerin Oldukça Rahatsız Olduğu Muhlama Mı, Mıhlama Mı Tartışmalarına Son Noktayı Coğrafi İşaret Koydu

Yıl­lar­dır süre gelen ve Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız eden ‘Muh­la­ma mı?’ yoksa ‘Mıh­la­ma mı?’ tar­tış­ma­la­rı Muh­la­ma’ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile son…

Devamını okuyun

RTEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Trab­zon Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Emin Aşık­kut­lu ve Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr.…

Devamını okuyun

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN; “AK PARTİ VARSA ENGEL YOK”

Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan “En­gel­li­ler Top­lu­ma Ema­net­tir” dü­şün­ce­sin­den ha­re­ket­le Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şın­dı. Ka­ra­de­niz Sahil Yolu se­be­biy­le sa­hil­de­ki…

Devamını okuyun

ZAVENDİKLİ MUSTAFA HOCA HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ ESER

Böl­ge­mi­zin önem­li ka­na­at ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca hak­kın­da İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki önem­li eser ha­zır­lan­dı. 2009 yı­lın­da vefat eden…

Devamını okuyun

Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.…

Devamını okuyun

Milletvekili Avcı Muhtarlar Federasyonu Ve Muhtarlar Derneğine Ziyarette Bulundu

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Fatih Meh­met Köse, İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve İlçe Baş­kan yar­dım­cı­sı…

Devamını okuyun

Özyanık hakkındaki iddialara yanıt verdi: ”HERKES HADDİNİ BİLSİN”

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­dı­ğı bil­di­ri ile il­gi­li sos­yal medya pay­la­şı­mı­nın ar­dın­dan hak­kın­da ya­pı­lan…

Devamını okuyun

Diyanet’ten Aşı Fetvası! Koronavirüs Aşısı Orucu Bozar mı?

Ko­ro­na­vi­rüs aşısı yap­tır­mak orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu, merak edi­len so­ru­ya cevap verdi. Tür­ki­ye’de ko­ro­na­vi­rü­se…

Devamını okuyun

Rize’de Koronavirüs vaka sayıları artışa geçti

Rize’de ön­ce­ki haf­ta­ya göre gün­lük vaka sa­yı­la­rı or­ta­la­ma 200 olur­ken haf­ta­lık ise 1400’lere vurdu. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, 27 Mart-02 Nisan…

Devamını okuyun

Rize’de yeni karantinalar

SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sı­na göre Rize’de, 100 bin ki­şi­ye düşen Co­vid-19 vaka sa­yı­sı bir ön­ce­ki haf­ta­ya…

Devamını okuyun

Rize’de Kovid-19 Kurallarına Uymayan 109 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Rize’de son bir hafta içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 109 ki­şi­ye top­lam 289 bin 589 lira…

Devamını okuyun

Kalkandere POMEM’den Kızılay’a 245 Ünite Kan, 102 Kök Hücre Bağışı

Rize Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zin­de­ki (POMEM) polis aday­la­rı, Kı­zı­lay’ın kan ba­ğı­şı ve kök hücre ör­ne­ği kam­pan­ya­sı­na des­tek verdi. “Polis Haf­ta­sı”…

Devamını okuyun

Çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Rize’de çay üre­ti­ci­le­ri, be­lir­li şart­lar­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak. Rize’de, çay bah­çe­si­ne git­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler, be­lir­li şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri…

Devamını okuyun

Rize’de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Belediye Blokları’nın Yıkımı Devam Ediyor

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, deniz dol­gu­su üze­rin­de bu­lu­nan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le teh­li­ke arz et­ti­ği be­lir­le­nen Be­le­di­ye Blok­la­rı’nın yı­kı­mı­na devam…

Devamını okuyun

Rize Belediyesi Aydınlatma Direklerini Yeniliyor

Rize Be­le­di­ye­si, şehir mer­ke­zi Ata­türk cad­de­sin­de­ki ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ni ye­ni­li­yor. Alan­dan sö­kü­len ay­dın­lat­ma­lar ise tamir edi­lip ye­ni­le­ne­rek iç so­kak­la­ra yer­leş­ti­ri­li­yor. Dev­let…

Devamını okuyun

Rizeliler Bakım Ve Budamalar İçin Çaylıklara Girdi

Yak­la­şan 2021 yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de müs­tah­sil­ler çay bah­çe­le­ri­ne gir­me­ye baş­la­dı. 2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na or­ta­la­ma 50 gün…

Devamını okuyun

Rize’de Riskli Binalar Yıkılırken Görevli Yıkılan Binanın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­mı süren risk­li ya­pı­lar il­ginç gö­rün­tü­le­re sahne ol­ma­ya devam edi­yor. Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le…

Devamını okuyun

Anayasa Yapmak Milletin Hakkıdır, Anayasayı Millet Yapar

AK Parti Si­ya­si ve Hu­ku­ki İşler Baş­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Bu mil­let ken­di­si­ne ait ana­ya­sa yapma hak­kı­nı cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da…

Devamını okuyun

RTEÜ Mikroplastik Araştırma Grubu Türkiye Denizlerinde Çalışmalarına Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Mik­rop­las­tik Araş­tır­ma Grubu ekip li­de­ri Doç. Dr. Ülgen Aytan, son yıl­lar­da plas­tik­le­rin…

Devamını okuyun

Rize’de, TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Top­lan­tı­ya Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Kamu Has­ta­ne­le­ri…

Devamını okuyun

Rize’de Parçalara Ayrılmış 20 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Rize’de bir oto­mo­bil­de ya­pı­lan ara­ma­da, par­ça­la­ra ay­rıl­mış 20 ruh­sat­sız ta­ban­ca ele ge­çi­ril­di. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve…

Devamını okuyun

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI POZİTİV ÇIKTI

İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz Co­vid-19 testi po­zi­tif çı­kın­ca aile­ce evin­de ka­ran­ti­na­ya alın­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz sos­yal medya he­sa­bın­da…

Devamını okuyun

Rizespor tek puanla yetindi

Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı. Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da…

Devamını okuyun

Bülent Uygun: “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi…

Devamını okuyun

Kartal’dan Hakem Ümit Öztürk’e Tepki

Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği…

Devamını okuyun

Milan Skoda kırmızı kart gördü

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda fa­ulun ar­dın­da iti­raz…

Devamını okuyun

İlçemizde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “30 Mart’ta kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da yaya ge­çi­ti­ne ilk kır­mı­zı çiz­gi­yi çekti. Düzenlenen…

Devamını okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.