Güncel Haberler

ÇAY’ın Geleceği İçin Umutlandıran Adım

Ancak mev­cut du­rum­da­ki top­rak çok asi­dik. Bu uy­gu­la­ma bu ko­nu­da baş­lan­gıç ni­te­li­ğin­de­ki bir uy­gu­la­ma­dır. Ya­pı­lan bu de­ne­me­le­rin ve kont­rol­ler so­nu­cun­da…

Devamını okuyun

Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği Tamamlandı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de bu­lu­nan “Pazar Sahil Müf­re­ze­si Şe­hit­li­ği” in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de bu­lu­nan…

Devamını okuyun

ÇAYKUR: Kontenjan Limitleri Kontrollü bir Şekilde Artırılmakta

ÇAY­KUR, yaş çay alım­la­rın­da ko­ta­sı­nı dol­du­ran ve ça­yı­nı bi­ti­ren üre­ti­ci­le­rin bu­lun­du­ğu alım yer­le­rin­de kon­ten­ja­nın kont­rol­lü bir şe­kil­de ar­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. ÇAY­KUR’dan…

Devamını okuyun

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Rize’ye 150 adet karyola bağışladı

Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ta­le­bi üze­ri­ne İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ih­ti­yaç faz­la­sı olan 150 adet hasta kar­yo­la­sı ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rın hiz­me­tin­de kul­la­nıl­ma­sı…

Devamını okuyun

RİZE BELEDİYESİ ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİNDE, “NAİM SÜLEYMANOĞLU” FİLİMİ

Rize’de 2.’si dü­zen­le­necek olan “Ara­ba­lı Si­ne­ma” et­kin­li­ği Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de pan­de­mi ön­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de 17 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü Saat…

Devamını okuyun

ÇAYKUR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ZENGİN’DE EMEKLİLER KERVANINA KATILDI

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul ZENGİN yaş had­din­den emek­li oldu. Zen­gin’den bo­şa­lan, Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Ça­ye­li Sa­bun­cu­lar Çay…

Devamını okuyun

AK-ES-DER’DEN HAKKÂRİ VALİLİĞİNE PROJE

AK-ES-DER tarafından hazırlanan kamu kurumlarında Engelli Vatandaşları yönlendirme levhaları Hakkâri Valiliğinde gerçekleşti. Valilik binasındaki yönlendirme levhaları Vali İdris Akbıyık tarafından…

Devamını okuyun

İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmete Girdi

İli­miz­de, acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca tüm acil çağ­rı­la­rın tek nu­ma­ra ve…

Devamını okuyun

Aksa Elektrik’in üçüncü geleneksel resim yarışması başladı!

Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­di­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” resim ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de 5, 6,…

Devamını okuyun

Karadeniz’in Samsun-Sarp Demiryolu Israrı

Ordu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (OTSO) Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, bölge eko­no­mi­si için Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu Pro­je­si’nin, Ordu ve Gi­re­sun’dan geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni,…

Devamını okuyun

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ziraat Botanik Çay Bahçesini İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, araş­tır­ma ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı devam eden Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bak, be­ra­be­rin­de…

Devamını okuyun

Karadeniz Bölgesi’nde En Çok Kamp Alanı Rize’de Bulunuyor

Yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ve ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­la­rın en çok merak et­ti­ği…

Devamını okuyun

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresinin Salgın Nedeniyle Ertelenen Düğünü Bir Yıl Sonra Yapıldı

Trab­zon’da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le (Ko­vid-19) mü­ca­de­le­nin en yoğun dö­ne­min­de, ko­ru­yu­cu ekip­man ne­de­niy­le yü­zün­de olu­şan iz­ler­le çek­ti­ği fo­toğ­ra­fı sos­yal med­ya­dan pay­la­şın­ca…

Devamını okuyun

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONUSUNDA AV.REMZİ KAZMAZ AÇIKLAMADA BULUNDU

5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la Çev­re­ci Avu­kat Remzi Kaz­maz bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Çevre mü­ca­de­le­si üze­ri­ne Av. Remzi Kaz­maz’ın ya­zı­lı…

Devamını okuyun

Rizeliler, Çaylıklarına Yabancıları Sokmamakta Kararlı

Pan­de­mi ile bir­lik­te geç­ti­ği­miz yıl­dan iti­ba­ren sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pan­ma­sı ile bir­lik­te ça­yı­nı Gürcü çay iş­çi­le­ri ye­ri­ne ken­di­le­ri top­la­ma­ya baş­la­yan Ri­ze­li­ler,…

Devamını okuyun

AMERİKALI ARI YETİŞTİRİCİSİ DEBRA ROBERTS HEMŞİNLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİYLE BULUŞTU!

Hem­şin Yaşam Der­ne­ği 2020 Ocak ayın­dan beri Tür­ki­ye’nin Canı Prog­ra­mı kap­sa­mın­da WWF-Tür­ki­ye’nin des­tek­le­di­ği Kovan Ruhu pro­je­si­ni yü­rü­tü­yor. Proje’de Hem­şin’in kadim…

Devamını okuyun

BAŞKAN KARADAĞ, DEDESİNDEN KALMA 150 YILLIK BAKIR SİNİYİ ANKARA’DA SERGİLİYOR

Ri­ze­li Sen­di­ka­cı, Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sul­tan Murat KA­RA­DAĞ, rah­met­li de­de­si Sul­tan Ka­ra­dağ’dan, rah­met­li ba­ba­sı hacı Hü­se­yin…

Devamını okuyun

RİZE’DE 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMLI KUTLANDI

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la Av­ru­pa Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len, “Rize…

Devamını okuyun

RTEÜ’nin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı

Son yıl­lar­da bi­lim­sel ba­şa­rı ve top­lum­sal hiz­met ça­lış­ma­la­rı ile dünya üni­ver­si­te­le­ri lis­te­le­rin­de adın­dan sıkça söz et­ti­ren Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si…

Devamını okuyun

ÇAYKUR’UN YENİ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ÖZTÜRK OLDU

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul Zen­gin’in yaş had­din­den emek­li ol­ma­sı­nın ar­dın­dan, Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Çay­kur Sa­bun­cu­lar Çay…

Devamını okuyun

DAĞ YEŞİL DENİZ MAVİ KALSIN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Dağ Yeşil Deniz Mavi Kal­sın” pro­je­si Doç.Dr. Nihal AKO­ĞUZ reh­ber­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal resmen istifa etti

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, An­ka­ra’da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la Çay­kur Ri­zes­por ve Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por’daki gö­rev­le­rin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. Tür­ki­ye Fut­bol…

Devamını okuyun

VALİ ÇEBER TÜRKİYE OLİMPİYAT MERKEZİNDE ŞAMPİYON GÜREŞCİLERLE BULUŞTU

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Sa­lar­ha Spor­cu Kamp Olim­pi­yat Mer­ke­zi­ni zi­ya­ret ede­rek, 2021 Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­lu­ğu ön­ce­sin­de, An­tal­ya…

Devamını okuyun

Rize Valisi Çeber; Çay Sezonunda Sosyal Hareketliliğe Dikkat Çekerek Uyardı!

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın yeni açık­la­dı­ğı Ko­ro­na virüs vaka ha­ri­ta­sın­da Rize’de 100 bin ki­şi­de gö­rü­len vaka sa­yı­sı­nın 72,92’ye ge­ri­le­me­si ve…

Devamını okuyun

İsrail’in Mescid-İ Aksa’ya Yönelik İhlalleri Rize’de Protesto Edildi

AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı üye­le­ri, İsrail’in Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik ih­lal­le­ri­ni pro­tes­to etti. Sahil Ca­mi­si’nin önün­de bir araya gelen…

Devamını okuyun

ÇAYKUR’DAN YENİ KONTENJAN VE KOTA BİLGİLENDİRMESİ

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü devam eden 1 sür­gün yaş çay alım­la­rı kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li bir bül­ten ya­yım­la­dı. ÇAY­KUR;…

Devamını okuyun

Bakan Koca İnsidans Haritasını Paylaştı! Rize’de Vaka Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nı pay­laş­tı. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 22-28 Mayıs ara­sın­da il­le­re…

Devamını okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.