Güncel Haberler

Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli
Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile Halk­bank ara­sın­da “Paraf Ti­ca­ri Kredi Kartı ile Gü­ven­ce­li Te­da­rik Zin­ci­ri Fi­nans­ma­nı An­laş­ma­sı” im­za­lan­dı.

İlçemizde 3 Gündür Kayıp Olan Keçilerden 23’ü Jandarmanın Drone Destekli Aramaları Sonucu Bulundu

İlçe­miz kır­sa­lın­da kay­bo­lan 30 keçi, jan­dar­ma­nın drone des­tek­li ara­ma­la­rı so­nu­cun­da bu­lun­du.

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesininde Yangın Paniği

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­su­nun ol­du­ğu bö­lüm­de yan­gın çıktı.

RTEÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim
Üyesi Tolga Koyuncu Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

Rize’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) 25 gün­lük te­da­vi son­ra­sı yenen Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Anes­te­zi ve Re­ani­mas­yon Uz­ma­nı Dok­tor Öğ­re­tim Üyesi Tolga Ko­yun­cu, “Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı.” dedi.

İlçe Başkanı İshak Karahan
Madenli’de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak Ka­ra­han, Ma­den­li’de selde zarar gören böl­ge­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Koronavirüs Aşılamaları Başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasının ardından koronavirüs aşılaması başladı. İlk etapta Türkiye’de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak.

Bakan Selçuk, Kadın Kooperatifleri
Doğu Karadeniz Buluşmasına Katıldı

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, Trab­zon’da dü­zen­le­nen “Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri Doğu Ka­ra­de­niz Bu­luş­ma­sı”na ka­tıl­dı.

Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Yeni Yerinde

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın viz­yon pro­je­le­rin­den biri olan Kon­sept Nüfus Mü­dür­lük­le­ri kap­sa­mın­da ye­ni­le­nen Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü Va­li­lik Bi­na­sı, zemin katta ya­pı­lan açı­lış­la hiz­me­te girdi.

Rize’de Jandarma Operasyonları

Rize’de jan­dar­ma ta­ra­fın­dan bir ayda ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da 11 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.

KAMU-SEN’DEN MHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Türk Kamu Sen ve Türk Eği­tim­sen Rize Şu­be­si Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve yö­ne­ti­mi MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

Bakırcı: ”SGK İle Kamu Bankaları
Arasında Kredi İş Birliği
Protokolü İmzalandı”

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ile T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Va­kıf­lar Ban­ka­sı ara­sın­da 7256 sa­yı­lı Ya­pı­lan­dı­rıl­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da emek­li ola­bi­lecek si­gor­ta­lı­la­ra yö­ne­lik kredi iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.

RTEÜ ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi’ne Devretti

Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Üni­ver­si­te­ler Bir­li­ği­nin (ÜNİ-DO­KAP) 2021 yılı dönem baş­kan­lı­ğı Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si­ne dev­re­dil­di.

Rize-Artvin Havalimanı 2020 Yılı Dev Projeler Arasında

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu 2020 yı­lın­da ya­pı­lan dev pro­je­le­ri an­lat­tı.