Güncel Haberler

RİZE GAZETECİLER DERNEĞİNİN 3 AKTİF ÜYESİ 2020 YILINDA VEFAT ETTİ

İki yıl­dır dün­ya­yı ve Yur­du­mu­zu saran Co­vid-19 sal­gı­nın­da Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği (Rİ-GA-DER) Üç aktif üyesi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2020 yı­lın­da vefat…

Devamını okuyun

İKİZDERE’NİN SESİNİ 64 BARO DUYDU RİZE BAROSU DUYMADI

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 64 Baro İkiz­de­re in­sa­nı­nın ya­nın­da­yız ve Rize Ba­ro­su­nu da Bu­ra­da Gör­mek İsti­yo­ruz is­miy­le bil­di­ri ya­yın­la­dı. Bil­dir­di de şun­lar…

Devamını okuyun

Mayıs Ayında Kar Yağışı Rize’de De Etkili Oldu

Rize’de mayıs ayın­da yağan kar her­ke­si şa­şırt­tı. Doğu Ka­ra­de­niz’in yük­sek ke­sim­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı Rize’de de et­ki­li oldu. Gi­re­sun ve…

Devamını okuyun

DİYANETTEN BAYRAM NAMAZINA İZİN ÇIKTI

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, bu yıl Ko­vid-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da maske, me­sa­fe ve hij­yen ko­şul­la­rı sağ­la­na­rak ca­mi­ler­de bay­ram na­ma­zı kı­lı­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Bu…

Devamını okuyun

Çayelili Şair 30 Yıllık Memuriyet Hayatını Bitirdi

21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım dedi. SEVGİLİ GÖNÜL…

Devamını okuyun

RİZE’de EĞİTİM ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRECEK PROMOSYON ANLAŞMASI

Rize Mer­kez il­çe­de­ki Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı adına ya­pı­lan maaş pro­mos­yon iha­le­si­ne yet­ki­li sen­di­ka tem­sil­ci­si ola­rak ka­tı­lan Eği­tim Bir-Sen 1…

Devamını okuyun

İkizdere’de Anayasa çiğneniyor

İkiz­de­re’deki doğa kat­li­amı­na karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­re des­tek olan ve tah­ri­ba­tı her gün git­ti­ği Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de tes­pit edip suç…

Devamını okuyun

Yumurtalık (over) kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen 10 kanser türünden biri

Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği yu­mur­ta­lık (over) kan­se­ri ile mü­ca­de­le eden has­ta­la­ra yar­dım­cı olmak ama­cıy­la “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” reh­be­ri­ni ya­yın­la­dı.…

Devamını okuyun

RİZE EMNİYETİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğe, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­müz­ce İli­mi­ze uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde nak­le­de­rek pa­zar­la­yan, kul­la­nan şahıs ve grup­la­rın…

Devamını okuyun

YETİM VAKFI’NDAN 21 BİN YETİME BAYRAMLIK

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.…

Devamını okuyun

MHP’den istifa eden Selim Metin’den şok açıklama

MHP’den is­ti­fa eden ve is­ti­fa­sı­na iliş­kin uzun süren sus­kun­lu­ğu­nu bozan Selim Metin, yerel bir te­le­viz­yon­da is­ti­fa ne­de­ni­ni şok bir iddia…

Devamını okuyun
RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA ASIRLIK KONAK YANARAK KÜL OLDU. (HIZIR TONYALI/RİZE-İHA) Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan yangında asırlık konak yanarak kül oldu.

Rize’de Asırlık Konak Yanarak Kül Oldu

Rize’nin Pazar il­çe­si­ni­nim Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­sin­de çıkan yan­gın­da asır­lık konak ya­na­rak kül oldu. Öğle sa­at­le­rin­de Pazar il­çe­si­nin Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­si…

Devamını okuyun

Rize’de Çiftçi Olmadıkları Halde Kurnazlık Yaparak Durumu Kendi Lehlerine Çevirmeye Çalışanlar Hüsrana Uğradı

Tam ka­pan­ma ka­ra­rı son­ra­sı geç­ti­ği­miz hafta Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de Zi­ra­at Oda­la­rı ön­le­rin­de Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’ne (ÇKS)…

Devamını okuyun

AKES-DER’DEN Başarılı Ressam Öğrencilere Çeyrek Altın

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği daha önce bas­kı­sı­nı yap­tır­dı­ğı ve içe­ri­sin­de pa­di­şah­lar­dan bir­çok dev­let bü­yü­ğü­nün yer al­dı­ğı bo­ya­ma ki­ta­bın­da­ki…

Devamını okuyun

Rize, Trabzon, Artvin Ve Gümüşhane’den 4 Aylık İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 11 Arttı

Doğu Ka­ra­de­niz’deki 4 ilden Ocak-Ni­san 2021’de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat, geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne oran­la yüzde 11 arttı. Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği…

Devamını okuyun

Cengiz İnşaat’tan Rize-İkizdere Taş Ocağı Hakkında Açıklama

Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ’den Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın…

Devamını okuyun

Rize’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Rize’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ele ge­çi­ril­di, 2 şüp­he­li ya­ka­lan­dı. İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde…

Devamını okuyun

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 72 YAŞINDA

Çay ve yağ­mu­run baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 ya­şı­na girdi. 5.5.1950 ‘de Rize Be­le­di­ye­si­nin…

Devamını okuyun

Vali Çeber: Rize-Artvin Havalimanı’nda Altyapı Çalışmalarının Yüzde 90’ı Tamamlandı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 90, üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 27 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Va­li­lik­ten ya­pı­lan…

Devamını okuyun

Çay Çiftçisi Tek Belgeyle Geçecek!..

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ne iliş­kin merak edi­len yeni so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı…

Devamını okuyun

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. Buna göre vaka sa­yı­sı…

Devamını okuyun

Rize’de 624 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Rize’de, yeni çim­len­miş 624 kök Hint ke­ne­vi­ri ile 4 ruh­sat­sız tüfek ele ge­çi­ril­di. Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri,…

Devamını okuyun

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

GENEL MÜDÜR ALİM; “2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ” Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Geçen yıl…

Devamını okuyun

AYILARIN SALDIRISI DEVAM EDİYOR

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan ve aç kalan Boz Ayı­lar maddi za­rar­lar ver­me­ye devam edi­yor. Yak­la­şık 15 gün önce il­çe­ye bağlı Ci­mil-Or­ta­köy­de…

Devamını okuyun

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 12. Oldu

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (BİDEB) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri…

Devamını okuyun

Rizesporlu Samudio: Burası Benim İkinci Evim

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Brain Sa­mu­dio, Rize’nin ikin­ci evi ol­du­ğu­nu ifade etti. Sa­mu­dio, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman…

Devamını okuyun

Frikik ustası Eren’in Milli Takım sevinci

Ri­zes­por’dan Pa­zars­por’a ki­ra­la­nan orta saha fut­bol­cu­su Eren Ka­ra­dağ, at­tı­ğı fri­kik gol­le­riy­le dik­kat çe­ker­ken ba­şa­rı­sı­nı Ümit Milli Takım kad­ro­su­na dahil ola­rak…

Devamını okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.